Fagrapport

Innhold

Fagnotat overvann parsell 1

Fagnotat overvann parsell 2

Fagnotat overvann parsell 3

Fagrapport forurensning parsell 1

Fagrapport forurensning parsell 2

Fagrapport forurensning parsell 3

Fagrapport geoteknikk parsell 1

Fagrapport geoteknikk parsell 2

Fagrapport geoteknikk parsell 3

Fagrapport hydrologi 

Fagrapport ingeniørgeologi parsell 1-2

Fagrapport ingeniørgeologi parsell 3

Fagrapport kulturarv rv41 Søre Herefoss-Hynnekleiv

Fagrapport naturmangfold

Fagrapport støy inkl støykart parsell 1

Fagrapport støy inkl støykart parsell 2

Fagrapport støy inkl støykart parsell 3

Merknader til oppstart av planarbeid

ROS-analyse Rv.41 Søre Herefoss-Hynnekleiv

Tekniske tegninger

Temakart massedeponier parsell 1

Temakart massedeponier parsell 2

Temakart massedeponier parsell 3