Reguleringsplaner under arbeid

Innhold

Forslag til endring av reguleringsplan for del av Natveitåsen, felt B6-7 og B11-15 – frist for innspill 01.12.2023 

På vegne av Natveitåsen Eiendom v/Hans Petter Ravnå, varsler Jan Petter Laugen om endring av reguleringsplanen for del av Natveitåsen, felt B6-B7 og B11-B15, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. 

Hensikten med endringen 

Forslaget omfatter boligområde B7.2 og en justering av områdegrensen mellom B7.2 og friluftsområde FR5 i nord og sør. I tillegg vil det bli en mindre forskyvning av sandlekeplass SL9 mot nord. Arealene for boligbebyggelse og lekeplass vil beholde sin opprinnelige størrelse. Det er ingen endring av reguleringsbestemmelsene.

Bakgrunnen for endringen er at da reguleringsplanen ble utarbeidet og vedtatt, var eiendomsgrensene i området noe uklare. Forutsetningen var at de fem planlagte boligtomtene innenfor område B7.2 skulle ligge innenfor eiendommen gnr. 87 bnr. 228. Det viste seg senere at grensene var noe annerledes enn opprinnelig antatt, slik at det søndre delen av B7.2 ligger innenfor gnr. 87 bnr. 1. Reguleringsendringen vil medføre at de fem tomtene i sin helhet vil bli liggende innenfor gnr. 87 bnr. 228.

Saksdokumenter

Her finner du mer informasjon om planendringen:

Beskrivelse av endring

Plankart

Utsnitt av ekstisterende reguleringsplan

Oversiktskart 

Innspill

Du har mulighet til å si din mening om forslag til endring. Har du innspill, må dette sendes skriftlig til regulant med kopi til Birkenes kommune. Frist for innspill er 01.12.2023.

  • Jan Petter Laugen 

Adresse: Nedre Timenesvei 51, 4635 Kristiansand 

E-post: jplaugen@online.no 

  • Birkenes kommune

Adresse: Postboks 115, 4795 Birkeland 

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no 

Videre saksbehandling

Samtlige uttalelser og innspill fra private og offentlige instanser, blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av forslag til endring av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlig svar på uttalelser og merknader utover dette. 

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du kontakte Jan Petter Laugen på tlf. 905 14 861 eller e-post jplaugen@online.no, eller du kan ta kontakt med Birkenes kommune på tlf. 37 28 15 00 eller e-post til postmottak@birkenes.kommune.no.

Endringer i reguleringsplan for Natveitlia

Det kunngjøres endringer i reguleringsplan for Natveitlia (planID 20190001). Under finner du plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for reguleringsplanen.  

Eventuelle synspunkter, merknader og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet, merkes med «Mindre endring av detaljregulering Natveitlia» og sendes skriftlig til: 

ViaNova Kristiansand AS

Gyldenløves gate 1C

4611 Kristiansand 

eller 

E-post: eiril.e.weidemann@vianova.no Mob. 974 62 646 

Frist: 05.07.2023

REVIDERTE BESTEMMELSER

REVIDERT PLANKART

BESKRIVELSE AV ENDRINGER

PLANAVGRENSING

OVERSIKTSKART MED GÅRDS- OG BRUKSNR.

Oppstart av arbeid med detaljregulering for boligområde Osebekken

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og kapittel 17 varsler herved Gilje Byggrådgivning AS, på vegne av tiltakshaver Flakksvann Bolig AS v/ Olav N. Birkeland, oppstart av arbeid med detaljregulering og forhandling av utbyggingsavtale for deler av eiendommen innenfor den angitte planavgrensningen. 

Området som er tenkt disponert til boligformål, er på ca. 5 daa og ligger mellom Flakksvann og Berse, like nordøst for boligområdet Bakkemoen, 600 m i luftlinje vest for Birkeland sentrum. Foreløpig avgrensning av planområdet er markert med sort strek på kartene ovenfor. I samråd med kommunen er det lagt inn en romslig avgrensing. Det gir rom for avklaringer av uforutsette forhold. Det er normalt at området i løpet av planprosessen innskrenkes noe og avgrenses til arealet som etter avtale med kommunen skal tas med i reguleringsplanen. Det tas forbehold om mindre justeringer, men avgrensningen kan ikke utvides vesentlig uten at det blir sendt ut nytt varsel.

Etter plan- og bygningslovens § 12-10, 3. ledd og § 21-3, 5. ledd kan det bli aktuelt å lage hele eller deler av reguleringsplanen så detaljert at nytt varsel ved byggesak ikke blir nødvendig.

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av bolighus med tilhørende parkeringsplasser, uteoppholdsarealer og adkomstvei.

Området er uregulert. Det er avsatt til boligbebyggelse, område IB-10 i kommuneplanen. Utbygging kan ikke finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan. Det skal inngås utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. I kommuneplanen er det også en rekke andre krav som må imøtekommes før utbygging. Langs vassdrag er det en byggegrense på 50 m. 

Innspill til planarbeidet og medvirkning :

Offentlige organer med interesser i planområdet, naboer og andre berørte inviteres med dette til å komme med innspill til reguleringsplanarbeidet. Det legges opp til en medvirkningsprosess i tråd med kravene i plan- og bygningsloven.

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m. v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, sendes innen 30.11.2022 i brev til:

        Gilje Byggrådgivning AS
        Vafjellveien 1
        4887 Grimstad

eller som epost til planinnspill@giljebyggraadgivning.no.

Henvendelsen merkes med «Detaljregulering for boligområde Osebekken, Birkenes kommune».

Alle innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Oppstartmelding 

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for rv. 41 Søre Herefoss – Hynnekleiv

I tråd med plan- og bygningsloven §3-7 og §12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for rv. 41 Søre Herefoss- Hynnekleiv i Birkenes kommune ut til offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter tre delstrekninger:

  • Parsell 1 Søre Herefoss – Engebu (Støa)
  • Parsell 2 Askeåna – Smedbakken
  • Parsell 3 Herefoss (kryss Stasjonsbyen) - Gauslå

Målet for planarbeidet er å bedre trafikkavviklingen, økt sikkerheten og redusere antall ulykker, samt redusere skadeomfang dersom en ulykke inntreffer.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 19.09.-31.10.2022

Det avholdes åpent informasjonsmøte på Herefoss skole 13. oktober kl 18 00. 

Eventuelle merknader/innspill til planforslaget må seinest innen 31. oktober 2022 sendes skriftlig til:

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

2605 Lillehammer

eller til: firmapost@vegvesen.no. Merk innspillet med sak nr. 21/133038.

Har du spørsmål til planarbeidet kan planleggingsleder Jon Olav Upsal kontaktes på telefon 924 42 753 eller på e-post: jon.olav.upsal@vegvesen.no.

Plankart

Planbeskrivelse

Kart

Bestemmelser

Fagrapport

Detaljregulering for Vassbotn – Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges detaljregulering for Vassbotn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i planutvalget den 27.04.22.

Formålet med planen er å legge til rette for 32 fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og kanoslipp ved Ogge.

For detaljer om planforslaget vises det til saksutredning, plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og teknisk plan (se lenker under).

Frist for merknader til planforslaget settes til 10.08.2022 og kan sendes postmottak@birkenes.kommune.no eller

Birkenes kommune v/plan og byggesak, Pb 115, 4795 Birkeland

SAKSUTREDNING

PLANKART

PLANBESTEMMELSER

PLANBESKRIVELSE

TEKNISK PLAN

Klima- og energiplan: Vedtatt planprogram

Kommunestyret i Birkenes vedtok på møtet 24.03.2022 planprogram for arbeidet med en klima- og energiplan.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, forventninger og føringer, aktuelle utredningstema og fremdriftsplan. Gjennom klima- og energiplanen ønsker kommunen å fastsette mål for å redusere utslipp av klimagasser og redusere alvorlige konsekvenser av klimaendringene.

Klima- og energiplan - planprogram.pdf

Klima- og energiplan: Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Birkenes kommunestyre vedtok i sak 095/21 oppstart av planarbeid med klima- og energiplan for Birkenes kommune 2023-2031. Samtidig ble det vedtatt å legge ut forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, forventninger og føringer, aktuelle utredningstema og fremdriftsplan.

Merknader og innspill til planprogrammet sendes til Birkenes kommune innen 9. februar 2022.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Adresse: Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Merk: Dette gjelder kun innspill til planprogrammet. Innspill til klima- og energiplanen vil mottas under innspillsperioden som foreløpig er satt til våren 2022.

Planprogram

Varsel om oppstart – Grødum boligfelt (trinn 3)

COWI varsler oppstart av detaljregulering for Grødum boligfelt trinn 3, samt mindre justeringer av vedtatt reguleringsplan for trinn 2. Hensikten med detaljreguleringen i felt 3 er i hovedsak å tilrettelegge for fremtidig boligbebyggelse i form av frittliggende - og konsentrert småhusbebyggelse og med tilhørende infrastruktur, friområder, lekeplass etc. For mer informasjon, se varslingsbrev.

Eventuelle spørsmål, synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig pr brev til COWI AS, Tordenskjoldsgt 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til daar@cowi.com med kopi til Birkenes kommune adresse: Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland eller e-post: postmottak@birkenes.kommune.no innen 21.01.22.

Grødum boligfelt – varsel om oppstart

Referat – oppstartsmøte Grødum bustadfelt (trinn 3)

Vedtatt planprogram og innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret i Birkenes vedtok på møtet 4. november 2021 planprogrammet for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Birkenes kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel og ønsker nå innspill. Kommunen ønsker å se på mulig utvidelser av eksisterende næringsområder eller andre egnede arealer til næring. Dette kan være arealer av ulike størrelser som legger til rette for større industri eller mindre bedrifter. For mer informasjon om revisjonen av kommuneplanen, vises
det til planprogrammet.

Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 2022-2034

Innspill til næringsområder sendes inn via et digitalt skjema. Innspill som ikke følger skjemaets oppsett, vil bli returnert. Innspill som omhandler andre arealformål enn næring, vil ikke tas med i denne revisjonen.

Innspillsskjema

Frist for å komme med innspill er 22. desember 2021.

Det vil også bli avholdt et åpent innspillsmøte 8. desember 2021 kl. 18:00 i kantina på kommunehuset. Her vil det være mulighet for å stille spørsmål om planarbeidet og komme med innspill.

Ved spørsmål kan rådgiver plan og byggesak, Mari Coward, kontaktes på e-post:
mari.coward@birkenes.kommune.no.

Varsel om oppstart - Rv.41 Søre Herefoss- Hynnekleiv, delstrekninger

Statens vegvesen (Svv) skal i samarbeid med Birkenes kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Strekningen utgjør totalt ca 8,5 km, fordelt på tre delstrekninger og omfatter i hovedsak utbedring av eksisterende veg, jf. kartskisse under. Delstrekningene er Søre-Herefoss til Engebu (Støa), Askåna til Smedbakken og Kryss Stasjonsbyen til Gauslå.

Stedvis er vegen foreslått i ny trase for å kunne imøtekomme geometriske krav til denne type anlegg. Formålet med planarbeidet er primært å lage en plan som gir bedre trafikkavvikling, økt sikkerhet og færre ulykker, samt kunne redusere skadeomfang når ulykken først inntreffer.

Det er gjennomført forhåndskonferanse med Birkenes kommune og det er foreløpig konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan – og bygningsloven (Pbl) § 12-9. Etter en samlet vurdering er det foreløpig konkludert med at tiltaket ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss seinest innen 3.11.2021 Send det skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer, eller med e-post til Firmapost@vegvesen.no.   

Merk innspill med «Rv.41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger».

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 21 oktober kl. 18 på Herefoss skole. Svv vil bli utarbeide et planforslag i tiden frem mot påske 2022. Det er et mål om at planen blir vedtatt i løpet av våren/sommeren 2022. Bygging vil skje etappevis på utvalgte strekninger med mål om oppstart 2022/23 dersom nødvendige bevilgninger blir vedtatt.

(Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.)

Planavgrensning

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Bersekollen gnr/bnr 88/44

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Tonje Terkelsen, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand S (eller epost: tonje.terkelsen@sweco.no), innen 11.08.2021, med kopi til Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Brikeland eller til postmottak@birkenes.kommune.no.

PLANAVGRENSNING

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Reguleringsplan for Tveide næringspark – Høring og offentlig ettersyn

Planutvalget i Birkenes vedtok den 2. juni 2021 å legge reguleringsplan for Tveide næringspark ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Eventuelle innspill og merknader kan sendes til Birkenes kommune ved avdeling for plan og byggesak innen 9. august 2021.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/plan og byggesak, pb. 115, 4795 Birkeland

SAKSFRAMLEGG

PLANKART

PLANBESTEMMELSER

PLANBESKRIVELSE

Oppstart av planarbeid og planprogram på høring

Kommunestyret i Birkenes vedtok i sak 036/21 oppstart av planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig ble det vedtatt å legge ut forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet beskriver formålet for arbeidet med kommuneplanens arealdel, forventninger og føringer for arbeidet, sentrale tema og rammer for planen, samt en medvirknings- og fremdriftsplan for prosessen.

Fokuset ved revisjonen i denne omgang skal være på næringsområder, og det legges derfor ikke til rette for innspill til nye boligområder eller andre formål ved denne revisjonen.

Innspill:

Om du har innspill til forslag til planprogram, ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planprogrammet sendes skriftlig til Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland, eller på e-post til postmottak@birkenes.kommune.no. Vi ber om at vedlagte skjema benyttes ved innsending av innspill.

Nærmer opplysninger om planarbeidet kan rettes til avdeling for plan og byggesak.

Frist for å sende innspill er 18. august 2021.

OPPSTART AV PLANARBEID – HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM – HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

INNSPILLSKJEMA

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vassbotn hyttefelt del av 28/1 

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for nytt hyttefelt på Vassbotn i Birkenes kommune. Område hører til eiendom 28/1. PLANID: 20210002

Planområdet ligger vest i Birkenes kommune i den søndre enden av Ogge og er vist på vedlagt kartutsnitt med avgrensing. Området er om lag 110 daa. Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 06.02.2020, området er avsett til byggeområde for fritidsboliger BFR 59 og IF 4. Planområdet omfatter også noe areal i LNF område, det er ønske om å opprette ny avkjøring til området for å unngå trafikk gjennom gårdstun. Det stilles også krav i kommuneplanen om opprettelse av område for kanoslipp i Ogge, areal for å i møte komme dette samt båtplasser for hytteområde er avsatt langs strandlinja til Ogge.  Planen er ikke omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte følgjer vedlagt til offentlige instanser, for andre kan det sees på kommunens hjemmeside.

Målet med planen er å regulere for hytter med veiadkomst, samt kanoslipp og båtplasser i Ogge.  Det blir lagt opp til høy sanitær standard. Det vil bli utarbeidet egen vann- og avløpsplan for området.

Planarbeidet vil følge de bestemmelser og retningslinjer som går fram av gjeldende arealdel for Birkenes kommune. AT skog as har hatt oppstartsmøte med Birkenes kommune i forkant av arbeidet, og har fått klarsignal om å varsle oppstart av planarbeidet.

Oppstartsmøte ble gjennomført 26.03.2021.

Dagens veg inn i området er kommunal, det er et ønske fra grunneier om at denne kan privatiseres og ny vei blir kommunal. Det varsles i den forbindelse oppstart av utbyggingsavtale for ny vei.

Planarbeidet vil starte opp omgående. Forslag til detaljplan er tenkt oversendt kommunen for behandling vinter 2021.

Vi ønsker at de som har interesser i området og meninger om hva som er viktig å ta hensyn til, gir innspill om dette. Kommentarer/ merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til AT- skog AS, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no innen 01.06.2021.

Kopi kan sendes til Birkenes kommune på epost: postmottak@birkenes.kommune.no eller til :

Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland

Nærmere opplysninger kan man få ved å kontakte Mona Gundersen på tlf 957 94 342.

Kart planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Hefteheia massetak

På oppdrag fra Skog og Anleggsdrift AS, og i samsvar med §§ 12-8 og 12-3 i Plan- og bygningsloven, varsles det med dette oppstart av privat detaljregulering av steinbrudd i del av Hefteheia, del av gnr. 85 bnr. 5.

Planavgrensning

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for videre uttak av  steinmasser med utgangspunkt i eksisterende massetak, jfr. godkjent detaljplan, (planID ikke tildelt).

Det vil også være aktuelt under planprosessen å vurdere bruk av deler av planområdet til deponi for mellomlagring av gravemasser/humusholdige masser.

Lokalisering og omfang: Området får tilkomst fra riksveien mellom Lillesand og Birkeland. Uttaksområdet er ca. 150 daa, forventet uttaksvolum er ca. 2 mill. m3 fast fjell. Årlig uttak vil være avhengig av etterspørsel. Massetaket
blir liggende 2 km fra nærmeste faste bosetning. Det skal utarbeides en drifts-, uttaks- og avslutningsplan.

Planområdet er lokalisert som vist i vedlagt kartutsnitt.

Gjeldende kommuneplan: Området er avsatt til massetak. Tiltaket er således i samsvar med overordnet plan og KU-kravet slår ikke inn. Spørsmålet om tiltaket utløser KU-kravet etter forskriften er avklart med kommunens planadministrasjon
i oppstartsmøte den 26.april 2019.

Steinkvalitet: Prøver av fjellet i området er tatt ut og analysert og rapport dokumenterer at steinen har høy kvalitet.

Berørte parter i saken er varslet særskilt med brev.

Innspill til planarbeidet skal sendes til:

Plankontoret Hallvard Homme AS, Boks 95, 4747 Valle, eller post@plankontoret.no innen 20. mai 2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Skog og Anlegg, 970 87551 eller Hallvard på 959 37000.

Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for G/Bnr 15/4 og 15/6, Rugsland moner

I samsvar med pbl § 12-1 og 12-3 jfr § 12-8 og § 4-1 varsles igangsetting av arbeid med detaljregulering for massetak for del av G/Bnr 15/4 og 15/6. Planavgrensning er vist på vedlagt kart. Størrelse på avgrensningen er ca. 807 dekar. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for masseuttak. Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning jfr pbl § 4-2.

Frist for tilbakemelding: 17.01.2020

Disse sendes skriftlig til Rugsland Byggtjenester AS, Birkelandsveien 1971 Have, 4760 Birkeland

Evt. e-post: Harald@Rugsland.no

Tlf.: 957 97 249

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANAVGRENSNING