Reguleringsplaner under arbeid

Innhold

Varsel om oppstart - Rv.41 Søre Herefoss- Hynnekleiv, delstrekninger

Statens vegvesen (Svv) skal i samarbeid med Birkenes kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Strekningen utgjør totalt ca 8,5 km, fordelt på tre delstrekninger og omfatter i hovedsak utbedring av eksisterende veg, jf. kartskisse under. Delstrekningene er Søre-Herefoss til Engebu (Støa), Askåna til Smedbakken og Kryss Stasjonsbyen til Gauslå.

Stedvis er vegen foreslått i ny trase for å kunne imøtekomme geometriske krav til denne type anlegg. Formålet med planarbeidet er primært å lage en plan som gir bedre trafikkavvikling, økt sikkerhet og færre ulykker, samt kunne redusere skadeomfang når ulykken først inntreffer.

Det er gjennomført forhåndskonferanse med Birkenes kommune og det er foreløpig konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan – og bygningsloven (Pbl) § 12-9. Etter en samlet vurdering er det foreløpig konkludert med at tiltaket ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss seinest innen 3.11.2021 Send det skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer, eller med e-post til Firmapost@vegvesen.no.   

Merk innspill med «Rv.41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger».

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 21 oktober kl. 18 på Herefoss skole. Svv vil bli utarbeide et planforslag i tiden frem mot påske 2022. Det er et mål om at planen blir vedtatt i løpet av våren/sommeren 2022. Bygging vil skje etappevis på utvalgte strekninger med mål om oppstart 2022/23 dersom nødvendige bevilgninger blir vedtatt.

(Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.)

 Planavgrensning

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Bersekollen gnr/bnr 88/44

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Tonje Terkelsen, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand S (eller epost: tonje.terkelsen@sweco.no), innen 11.08.2021, med kopi til Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Brikeland eller til postmottak@birkenes.kommune.no.

PLANAVGRENSNING

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Reguleringsplan for Tveide næringspark – Høring og offentlig ettersyn

Planutvalget i Birkenes vedtok den 2. juni 2021 å legge reguleringsplan for Tveide næringspark ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Eventuelle innspill og merknader kan sendes til Birkenes kommune ved avdeling for plan og byggesak innen 9. august 2021.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/plan og byggesak, pb. 115, 4795 Birkeland

SAKSFRAMLEGG

PLANKART

PLANBESTEMMELSER

PLANBESKRIVELSE

Oppstart av planarbeid og planprogram på høring

Kommunestyret i Birkenes vedtok i sak 036/21 oppstart av planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig ble det vedtatt å legge ut forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet beskriver formålet for arbeidet med kommuneplanens arealdel, forventninger og føringer for arbeidet, sentrale tema og rammer for planen, samt en medvirknings- og fremdriftsplan for prosessen.

Fokuset ved revisjonen i denne omgang skal være på næringsområder, og det legges derfor ikke til rette for innspill til nye boligområder eller andre formål ved denne revisjonen.

Innspill:

Om du har innspill til forslag til planprogram, ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planprogrammet sendes skriftlig til Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland, eller på e-post til
postmottak@birkenes.kommune.no. Vi ber om at vedlagte skjema benyttes ved innsending av innspill.

Nærmer opplysninger om planarbeidet kan rettes til avdeling for plan og byggesak.

Frist for å sende innspill er 18. august 2021.

OPPSTART AV PLANARBEID – HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM – HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

INNSPILLSKJEMA

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vassbotn hyttefelt del av 28/1 

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for nytt hyttefelt på Vassbotn i Birkenes kommune. Område hører til eiendom 28/1. PLANID: 20210002

Planområdet ligger vest i Birkenes kommune i den søndre enden av Ogge og er vist på vedlagt kartutsnitt med avgrensing. Området er om lag 110 daa. Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 06.02.2020, området er avsett til byggeområde for fritidsboliger BFR 59 og IF 4. Planområdet omfatter også noe areal i LNF område, det er ønske om å opprette ny avkjøring til området for å unngå trafikk gjennom gårdstun. Det stilles også krav i kommuneplanen om opprettelse av område for kanoslipp i Ogge, areal for å i møte komme dette samt båtplasser for hytteområde er avsatt langs strandlinja til Ogge.  Planen er ikke omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte følgjer vedlagt til offentlige instanser, for andre kan det sees på kommunens hjemmeside.

Målet med planen er å regulere for hytter med veiadkomst, samt kanoslipp og båtplasser i Ogge.  Det blir lagt opp til høy sanitær standard. Det vil bli utarbeidet egen vann- og avløpsplan for området.

Planarbeidet vil følge de bestemmelser og retningslinjer som går fram av gjeldende arealdel for Birkenes kommune. AT skog as har hatt oppstartsmøte med Birkenes kommune i forkant av arbeidet, og har fått klarsignal om å varsle oppstart av planarbeidet.

Oppstartsmøte ble gjennomført 26.03.2021.

Dagens veg inn i området er kommunal, det er et ønske fra grunneier om at denne kan privatiseres og ny vei blir kommunal. Det varsles i den forbindelse oppstart av utbyggingsavtale for ny vei.

Planarbeidet vil starte opp omgående. Forslag til detaljplan er tenkt oversendt kommunen for behandling vinter 2021.

Vi ønsker at de som har interesser i området og meninger om hva som er viktig å ta hensyn til, gir innspill om dette. Kommentarer/ merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til AT- skog AS, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no innen 01.06.2021.

Kopi kan sendes til Birkenes kommune på epost: postmottak@birkenes.kommune.no eller til :

Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland

Nærmere opplysninger kan man få ved å kontakte Mona Gundersen på tlf 957 94 342.

Kart planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Hefteheia massetak

På oppdrag fra Skog og Anleggsdrift AS, og i samsvar med §§ 12-8 og 12-3 i Plan- og bygningsloven, varsles det med dette oppstart av privat detaljregulering av steinbrudd i del av Hefteheia, del av gnr. 85 bnr. 5.

Planavgrensning

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for videre uttak av  steinmasser med utgangspunkt i eksisterende massetak, jfr. godkjent detaljplan, (planID ikke tildelt).

Det vil også være aktuelt under planprosessen å vurdere bruk av deler av planområdet til deponi for mellomlagring av gravemasser/humusholdige masser.

Lokalisering og omfang: Området får tilkomst fra riksveien mellom Lillesand og Birkeland. Uttaksområdet er ca. 150 daa, forventet uttaksvolum er ca. 2 mill. m3 fast fjell. Årlig uttak vil være avhengig av etterspørsel. Massetaket
blir liggende 2 km fra nærmeste faste bosetning. Det skal utarbeides en drifts-, uttaks- og avslutningsplan.

Planområdet er lokalisert som vist i vedlagt kartutsnitt.

Gjeldende kommuneplan: Området er avsatt til massetak. Tiltaket er således i samsvar med overordnet plan og KU-kravet slår ikke inn. Spørsmålet om tiltaket utløser KU-kravet etter forskriften er avklart med kommunens planadministrasjon
i oppstartsmøte den 26.april 2019.

Steinkvalitet: Prøver av fjellet i området er tatt ut og analysert og rapport dokumenterer at steinen har høy kvalitet.

Berørte parter i saken er varslet særskilt med brev.

Innspill til planarbeidet skal sendes til:

Plankontoret Hallvard Homme AS, Boks 95, 4747 Valle, eller
post@plankontoret.no
 innen 20. mai 2020.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Skog og Anlegg, 970 87551 eller Hallvard på 959 37000.

Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for G/Bnr 15/4 og 15/6, Rugsland moner

I samsvar med pbl § 12-1 og 12-3 jfr § 12-8 og § 4-1 varsles igangsetting av arbeid med detaljregulering for massetak for del av G/Bnr 15/4 og 15/6. Planavgrensning er vist på vedlagt kart. Størrelse på avgrensningen er ca. 807 dekar. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for masseuttak. Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning jfr pbl § 4-2.

Frist for tilbakemelding: 17.01.2020

Disse sendes skriftlig til Rugsland Byggtjenester AS, Birkelandsveien 1971 Have, 4760 Birkeland

Evt. e-post: Harald@Rugsland.no

Tlf.: 957 97 249

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANAVGRENSNING