Folkevalgte organer i Birkenes kommune

Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret har det overordnede ansvar for alt kommunen gjør. For å kunne utøve dette ansvaret på en god måte, må kommunestyret ha tilgang på nødvendig informasjon og faglige råd. I tillegg må det finnes et godt system for å iverksette de vedtak kommunestyret gjør.

Kommuneloven § 5-9 

Møtekalender og medlemmer

Formannskapet

Kommuneloven § 5-6

Møtekalender og medlemmer

Planutvalget

Møtekalender og medlemmer

Helse- og oppveksutvalget

Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne (fellesrådet)

Kommuneloven § 5-12 om eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse m.m.

Forskrift om medvirkningsordninger

Veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtekalender og medlemmer

Administrasjonsutvalget

Kommuneloven § 5-11 om administrasjonsutvalg

Møtekalender og medlemmer

Valgstyret

Valgutvalget

Kontrollutvalget

Om kontrollutvalget

Delegasjonsreglementets bestemmelser om kontrollutvalget:

§ 17. Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet

Kontrollutvalget skal i følge kommuneloven § 23-1 føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne. Nærmere regler for dette er gitt i kommuneloven kapittel 23.

§ 18. Kontrollutvalgets sammensetning

Birkenes kontrollutvalg har 5 medlemmer som velges av kommunestyret selv etter reglene i kommuneloven § 23-1 og kommuneloven kapittel 7.

Om kontrollutvalget (fra VETAKS nettside)

Medlemmer 2023 - 2027

Medlemmer

Varamedlemmer

Parti/gruppe

 

Sven Erik Forfang, leder

 

Sp

Anna Brødholt, nestleder

Iren Sommerseth

Ap/SV

Karl Andreas Sollie

 

Frp

Øystein Lied

Dagfinn Topland

Krf/INP

Cecilie Jordal

 

Uavhengig

 Oversikt på VETAKS nettside

Sekretær

 • Line Bosnes Hegna (90 65 64 26, bosl@vetaks.no)

Møtedokumenter, tid og sted

Møtedokumenter via VETAKS nettside

Møtedatoer 2024: 6.3., 24.4., 5.6., 25.9., 27.11. 

Tidspunkt: Kl. 12

Sted: Kommunehuset, møterom Himmelsyna (27.11. på møterom Flakksvann)

Ungdomsrådet

Om ungdomsrådet

Delegasjonsreglementets bestemmelser om ungdomsrådet:

§ 37. Ungdomsrådets oppgaver og myndighet

 1. Rådet er opprettet etter påbud i kommuneloven § 5-12 som et rådgivende organ for kommunen med rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Forskrift om medvirkningsordninger gir nærmere regler for rådets virke.
 2. Rådets leder har møte- og talerett til politisk agenda i alle folkevalgte organer unntatt kontrollutvalget.
 3. Rådet avgir innstilling til reglement etter kommuneloven § 5-13. Kommunestyret treffer vedtak i reglementssaken.

Reglement

Reglement for Birkenes ungdomsråd 

Medlemmer 2023 - 2024

 • Dina Mollestad, leder
 • Johanna Vea Sagstuen, nestleder
 • Selma Dalene
 • Justas Juozapaitis
 • Håkon Klokkhammer
 • Maja Nordhagen
 • Noah Kristoffer Raen
 • Hendav Saleh
 • Elias Aanesland Strømme
 • Kine Botn Stoveland (1. varamedlem)
 • Zakieh Fallah (2. varamedlem)
 • Lucas Solheim Andersen (3. varamedlem)

Sekretær

 • Malene Berntsen, SLT-koordinator* (48 00 68 50, malene.berntsen@birkenes.kommune.no) * SLT = Samordning av Lokale rus-, og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Møtedokumenter

Møte 02.11.2023

Innkalling - Ungdomsrådet - 02.11.2023

Møteprotokoll - Ungdomsrådet - 02.11.2023

Møte 27.11.2023

Innkalling - Ungdomsrådet - 27.11.2023

Møteprotokoll - Ungdomsrådet - 27.11.2023

Møte 25.01.2024

Innkalling - Ungdomsrådet - 25.01.2024

Møteprotokoll - Ungdomsrådet - 25.01.2024

Møte 07.03.2024

Innkalling - Ungdomsrådet - 07.03.2024

Møteprotokoll - Ungdomsrådet - 07.03.2024

Møte 11.06.2024

Innkalling - Ungdomsrådet - 11.06.2024

Møteprotokoll - Ungdomsrådet - 11.06.2024

Møte 29.08.2024
Møte 17.10.2024
Møte 27.11.2024

Takstnemnd eiendomsskatt

Om takstnemnd eiendomsskatt

Delegasjonsreglementets bestemmelser om takstnemnd eiendomsskatt:

§ 31. Oppgaver og myndighet for takstnemd eiendomsskatt

Takstnemd eiendomsskatt er opprettet i medhold av eigedomsskattelova § 8 A-3 andre og fjerde ledd for å sette taksten for kommunens eiendommer etter eigedoms- skattelovas regler og behandle klager som underinstans på den utskrevne eiendomsskatten. Nemda holder møter ved behov.

§ 32. Sammensetning for takstnemd eiendomsskatt

Nemda har 3 medlemmer som velges av kommunestyret selv etter reglene i kommuneloven kapittel 7. Kommunstyret velger varamedlemmer til nemda.

Medlemmer 2023 - 2027

Medlemmer

 

Varamedlemmer

Parti

Bjørn-Tore Hovland, leder

(bjorn-tore.hovland@birkenes.kommune.no)

 

Lene Korsvik Netland

Sp

Trygve Endresen, nestleder

(trygve.endresen@birkenes.kommune.no)

 

1. Grunde Høygilt

2.  Jon Inge Holm

H

Elisabeth Jansen

(elisabeth.jansen@birkenes.kommune.no)

 

Sekretær

 • Karl Naadland Janz, konsulent eiendomsskatt (91 12 43 99, karl.naadland.janz@birkenes.kommune.no)

Møtedokumenter

04.01.2024

Innkalling - Takstnemnd eiendomsskatt - 04.01.2024

Møteprotokoll - Takstnemnd eiendomssaktt - 04.01.2024

Klagenemnd eiendomsskatt

Om klagenemnd eiendomsskatt

Delegasjonsreglementets bestemmelser om klagenemnd eiendomsskatt:

§ 33. Oppgaver og myndighet for klagenemd eiendomsskatt

Klagenemd eiendomsskatt er opprettet i medhold av eigedomsskattelova § 20 som klageinstans for å avgjøre klager på den utskrevne eiendomsskatten. Nemda holder møter ved behov.

§ 34. Sammensetningen av klagenemd eiendomsskatt

Nemda har 3 medlemmer som velges av kommunestyret selv etter reglene i eigedomsskattelova § 21 og kommuneloven kapittel 7. Medlem i formannskapet kan ikke være medlem i eiendomsskattenemda, jf. eigedomsskattelova § 21. Kommunstyret velger varamedlemmer til nemda.

Medlemmer 2023 - 2027

Medlemmer

 

Varamedlemmer

Parti

Ronny Thomassen, leder

ronny.thomassen@birkenes.kommune.no

 

Vibeke Tobiassen

Ap

Steffen Fidjeland, nestleder

steffen.fidjeland@birkenes.kommune.no

 

Ragnhild Aasen

H

Ingrid Topland

ingrid.topland@birkenes.kommune.no

 

Syvert Emelius Furholt

Sp

Sekretær

Møtedokumenter

Kommunestyret i Birkenes har opprettet følgende midlertidige utvalg:

 • Renseanleggutvalget
 • Byggeutvalg for polititaktisk treningssenter
 • Utvalg for prosjekt vann og avløp Engesland
 • Bredbåndsutvalget
 • Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen

I delegasjonsreglementet er det gitt reglement som gjelder for samtlige midlertidige utvalg med mindre kommunestyret har bestemt noe annet:

§ 25. Reglement for midlertidige utvalg

1. Kommunestyret kan opprette midlertidige utvalg etter kommuneloven § 5-7.

2. Utvalgene må ha et navn som inkluderer utvalg slik kommuneloven § 5-1 tredje ledd bestemmer.

3. Utvalgenes navn skal gjenspeile temaene eller sakene utvalgene skal arbeide med.

4. Kommunedirektøren skal orientere utvalgene om arbeidet med temaene/sakene utvalgene er opprettet for å arbeide med.

5. Utvalgene behandler saker om temaene/sakene utvalgene er opprettet for å arbeide med.

6. Kommunestyret kan delegere vedtaksmyndighet til utvalgene.

7. Utvalgene kan gis innstillingsrett.

8. Utvalgene disponerer ikke økonomiske midler bevilget til forprosjekt eller midler bevilget til temaene/sakene utvalgene skal arbeide med, med mindre kommunestyret bestemmer annet.

9. Utvalgene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp fra kommuneadministrasjonen.

10. Tidsperioden utvalgene er opprettet for skal fremgå av kommunestyrevedtakene i sakene om opprettelse av utvalg.

Renseanleggutvalget

Om utvalget

Renseanleggutvalget er et midlertidig utvalg opprettet av kommunestyret 03.11.2022, se sak 083/22- Nytt renseanlegg på Birkeland.

Kommunestyret vedtok 08.12.2022 å utvide utvalgets tidsperiode, se sak 098/22- Nytt renseanlegg på Birkeland – valg av renseprosess og organisering av byggeprosjekt

Medlemmer og leder og nestleder til utvalget ble valgt i nevnte møter.

Reglement

1. Utvalget behandler saker som gjelder renseanlegget.
2. Utvalget innstiller til formannskapet. Om en sak ikke behandles i formannskapet, innstiller utvalget til kommunestyret.
3. Utvalget har ikke myndighet til å treffe endelig vedtak i noen sak som gjelder renseanlegget.
4. Utvalget virker fra det er valgt og frem til og med kommunestyremøtet 8. desember 2022. (Men utvalget er altså videreført.)

Medlemmer

Sekretær

Møtedokumenter

Møte 07.11.2022

Møteprotokoll - Renseanleggutvalget 07.11.2022

Møte 30.11.2022

Møteprotokoll - Renseanleggutvalget 30.11.2022

Møte 13.02.2023

Møteprotokoll- renseanleggutvalget 13.02.2023

Byggeutvalg for polititaktisk treningssenter

Om utvalget

Byggeutvalg for polititaktisk treningssenter er et midlertidig utvalg opprettet av kommunestyret 12.10.2023, se sak 101/23, Opprettelse av byggeutvalg for polititaktisk treningssenter og valg av medlemmer til utvalget. I samme møte ble det også vedtatt reglement for utvalget, samt valgt medlemmer, leder og nestleder.

Reglement

1. Utvalget er opprettet for kommunestyreperioden 2023 - 2027.

2. Utvalget har tre medlemmer. Det kan velges varamedlemmer.

3. Utvalget skal orienteres om arbeidet med polititaktisk treningssenter på Tveide, og fungere som et kontaktpunkt mot kommunestyret.

4. Utvalget behandler spørsmål vedrørende byggingen av polititaktisk treningssenter, men har ikke vedtaksmyndighet på vegne av kommunestyret.

Medlemmer

Sekretær

Møtedokumenter

Møte 19.10.2023

Møteprotokoll - Byggeutvalg polititaktisk treningssenter - 19.10.2023

Møte 22.11.2023

Møteprotokoll - Byggeutvalg polititaktisk treningssenter - 22.11.2023

Møtedokument - Byggeutvalg polititaktisk treningssenter - 22.11.2023

Møte 24.01.2024

Møteprotokoll - Byggeutvalg polititaktisk treningssenter - 24.01.2024

Møte 28.02.2024

Møteprotokoll - Byggeutvalg polititaktisk treningssenter - 28.02.2024

Møte 03.04.2024

Møteprotokoll - Byggeutvalg polititaktisk treningssenter - 03.04.2024

Møte 24.04.2024

Møteprotokoll - Byggeutvalg polititaktisk treningssenter - 24.04.2024

Utvalg for prosjekt vann og avløp Engesland

Om utvalget

Utvalg for prosjekt vann og avløp Engesland er et midlertidig utvalg opprettet av kommunestyret 08.11.2023, se sak 111/23, Opprettelse av utvalg for Engesland prosjekt vann og avløp og valg av medlemmer til utvalget. I samme møte ble det også vedtatt reglement for utvalget, samt valgt medlemmer, leder og nestleder.

Reglement

1. Utvalget er opprettet for kommunestyreperioden 2023 - 2027.

2. Utvalget har tre medlemmer. Det kan velges varamedlemmer.

3. Utvalget skal orienteres om arbeidet med prosjektet, og fungere som et kontaktpunkt mot kommunestyret.

4. Utvalget behandler spørsmål vedrørende prosjektet, men har ikke vedtaksmyndighet på vegne av kommunestyret.

Medlemmer

Sekretær

Møtedokumenter

Møte 14.12.2023

Tid: Kl. 08.00

Sted: Kommunehuset, rom på "teknisk", oppmøte ved inngangen til servicetorvet

Innkalling - Utvalg for prosjekt vann og avløp Engesland - 14.12.2023

Møtedokument - 14.12.2023

Møteprotokoll - Utvalg for prosjekt vann og avløp Engesland - 14.12.2023 

Bredbåndsutvalget

Om utvalget

Bredbåndsutvalget er et midlertidig utvalg opprettet av kommunestyret 12.10.2023, se sak 100/23, Opprettelse av bredbåndsutvalg og valg av medlemmer til utvalget. I samme møte ble det også vedtatt reglement for utvalget, samt valgt medlemmer, leder og nestleder.

Reglement

1. Utvalget har tre medlemmer. Det kan velges varamedlemmer.

2. Utvalget behandler saker som gjelder bredbåndsutbygging.

3. Utvalget kan innstille til folkevalgte organer i kommunen.

4. Utvalget har vedtaksmyndighet i saker som det ikke er naturlig at andre folkevalgte organer avgjør.

Medlemmer

Møtedokumenter

Om utvalget

Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen er et midlertidig utvalg opprettet av kommunestyret 08.02.2024, sak 009/23, Opprettelse av utvalg for arbeid med sentrumsplanen. Valg av medlemmer og leder og nestleder til utvalget.

Reglement

1. Utvalget er opprettet for perioden fra 08.02.2024 og ut kommunestyreperioden.

2. Reglement for midlertidige utvalg gitt i delegasjonsreglementet § 25 gjelder (se ovenfor).

3. Utvalget gis innstillingsrett til kommunestyret.

Medlemmer

Medlem

 

Varamedlem

Parti/gruppe

Ragnhild Aasen, leder

ragnhild.aasen@birkenes.kommune.no

 

Tor Svendsen

tor.svendsen@birkenes.kommune.no

H

Bjørn-Tore Hovland, nestleder

bjorn-tore.hovland@birkenes.kommune.no

 

 Gyro Heia

gyro.heia@birkenes.kommune.no

Sp

Frode Faremo Vimme

frode.faremo.vimme@birkenes.kommune.no

 

Ruth K. Martinsen

ruth.kylland.martinsen@birkenes.kommune.no

INP/Krf

Linda Hye

linda.hye@birkenes.kommune.no

 

 Anders Christiansen

anders.christiansen@birkenes.kommune.no

Ap

Sekretær

Oda Næs Skoglund, arealplanlegger

(47 90 54 03, oda.skoglund@birkenes.kommune.no)

Møtedokumenter

Møte 28.02.2024

Innkalling - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 28.02.2024

Oversikt over vedlegg til innkallingen - 28.02.2024

Vedlegg 1: Planbeskrivelsen til områdereguleringsplanen

Vedlegg 2: Bestemmelser til områdereguleringsplanen

Vedlegg 3: Plankartet til områdereguleringsplanen

Vedlegg 4: Henvendelse som kom fra utbyggere i sentrum hvor det legges frem ønsker for å stimulere til igangsetting av deres utbyggingsprosjekter. 

Vedlegg 5: Referat fra møte med utbyggerne i sentrum - juni 2022

Vedlegg 6: Referat fra møte med utbyggerne i sentrum - august 2022

Vedlegg 7: Referat fra møte med utbyggerne i sentrum - oktober 2022

Vedlegg 8: Referat fra møte med utbyggerne i sentrum  - april 2023 

Vedlegg 9: Referat fra møte med utbyggerne i sentrum  - november 2023 

Vedlegg 10: Tilhører referat fra november 2023

Møteprotokoll - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 28.02.2024

Møte 07.03.2024

Innkalling - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 07.03.2024

Møteprotokoll - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 07.03.2024

Møte 11.04.2024

Innkalling - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 11.04.2024

Møteprotokoll - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 11.04.2024

Møte 15.04.2024

Innkalling - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 15.04.2024

Møteprotokoll - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 15.04.2024

Møte 06.05.2024

Innkalling - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 06.05.2024

Møteprotokoll - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 06.05.2024 

Møte 17.06.2024

Innkalling - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 10.06.2024 (møtet utsatt)

Innkalling - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 17.06.2024

Møteprotokoll - Utvalg for arbeid med revisjon av sentrumsplanen - 17.06.2024