Politiske utvalg

Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret har det overordnede ansvar for alt kommunen gjør. For å kunne utøve dette ansvaret på en god måte, må kommunestyret ha tilgang på nødvendig informasjon og faglige råd. I tillegg må det finnes et godt system for å iverksette de vedtak kommunestyret gjør.

Kommuneloven § 5-9

Møtekalender og medlemmer

Formannskapet

Kommuneloven § 5-6

Møtekalender og medlemmer

Planutvalget

Møtekalender og medlemmer

Utvalg for oppvekst, helse og velferd

Møtekalender og medlemmer

Utvalg for samfunns-, steds- og næringsutvikling

Møtekalender og medlemmer

Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommuneloven § 5-12 om eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse m.m.

Forskrift om medvirkningsordninger

Veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtekalender og medlemmer

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets side

Administrasjonsutvalget

Kommuneloven § 5-11 om administrasjonsutvalg

Møtekalender og medlemmer

Kontrollutvalget

Kommuneloven kapittel 23

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Kontrollutvalgets oppgaver

Medlemmer

Sakspapirer til møtene

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøloven §§ 7-1 og 7-2