Lokale regelverk m.m.

Innhold

"Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes." Fra Magnus Lagabøtes landslov, 1274

Lokale regelverk

Etiske regler for folkevalgte og ansatte i Birkenes kommune

Saksbehandlingsreglement for Birkenes kommunes folkevalgte organer

Delegasjonsreglement for Birkenes kommune

Reglement for fellesrådet

Reglement for Birkenes ungdomsråd

Oversikt over fordeling av myndighet og oppgaver i kommunen (siden er under arbeid)

Godtgjøringsforskriften

Retningslinjer for Birkenes kommunes kulturpriser

Retningslinjer for flagging fra kommunens flaggstenger 

Forskrift om politivedtekt for Birkenes kommune

Nasjonale regelverk

Kommuneloven

Veileder fra departementet: Saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

Veileder fra departementet: Habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven

Veiledere til kommuneloven

Tolkningsuttalelser om kommunalrett

Kurs om kommuneloven

Forskrift om medvirkningsordninger

Forskrift om kontroll og revisjon

Forvaltningsloven

Offentleglova

KS Folkevalgtprogram 2023 - 2027

KS Folkevalgtprogram 2023 - 2027

Kurset "Ny i kommunestyret"

Hefter for folkevalgte

Boka "Tillit"