Vindkraft

Innhold

På denne siden vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om eksisterende planer for utbygging av vindkraft i Birkenes og forhold rundt dette.

På regjeringens nettside kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om vindkraft på land og stortingsmelding nr. 28 (2019-2020) «Vindkraft på land – Endringer i konsesjonssystemet»:

regjeringen.no

Konsulentselskapet Meventus har på oppdrag av OBV utarbeidet en visualisering av hvordan varsellys vil kunne framstå sett fra Senumstad og Søre Herefoss. Visualiseringene av Meventus er lagt i WindPro og er basert på tidligere bilder fra på disse stedene. 

Visualisering av hinderlys fra Senumstad

Visualisering av hinderlys fra Søre Herefoss

Informasjon gjeldene visualiseringer av varsellys

Referat fra møte 01.02.2021 

Vedlegg - Presentasjon fra møte 01.02.2021

Vedlegg - Pressemelding fra Magnora ASA 01.02.2021

Presentasjon, Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk 

Klikk på lenkene og se helsekonsekvensutredningen, utført av Norconsult, og Brekke & Strands rapport om kvalitetssikringen av støyberegningene for Oddehei Bjelkeberg vindkraftanlegg:

Helsekonsekvensutredning

Kvalitetssikring av støyberegninger

Klikk på lenken under for å se RWEs 3D-modell av Oddehei-Bjelkeberg vindkraftverk. Vær obs på at det tar noe tid å laste ned og "pakke ut" modellen.

3D-MODELL

MTA-PLAN

SØKNAD

Saksframlegg

Vedlegg

Følgeskriv til søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan

Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan

Følgebrev nabovarsel

Vedlegg 1. Oddeheia Bjelkeberg anleggskonsesjon 2019

Vedlegg 2. Oversiktskart for eiendommer som blir nabovarslet

Vedlegg 3. Liste over varslede naboer

Kommentarer til dispensasjonssøknad Oddeheia/Bjelkeberg vindkraftverk

Uttalelse til nabovarsel - søknad om dispensasjon

Merknad til nabovarsel - søknad om dispensasjon

Klage på nabovarsel

Naboprotest til dispensasjonssøknad

 Artikkel Dagsavisen 24.01.2020

Uttalelse til nabovarsel

Kommentarer til nabovarsel

Naboklage vedrørende søknad om dispensasjon

Klage på søknad om dispensasjon

Merknad til nabovarsel

Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer

Søknad om endring av konsesjon

mta-detaljplan-komprimert

Oversiktskart - komprimert 

Klageavgjørelse- vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune

Svar på anmodning om omgjøring av Fylkesmannen i Trøndelag sitt vedtak 10.05.19, Frøya Vindkraftpark

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk er ferdigstilt fra RWE og sendt til NVE (Norges vassdrags og energidirektorat).

NVE er myndighet for behandling av MTA-planen i henhold til gitt konsesjon etter energiloven. I forbindelse med utarbeiding av MTA-planen er det gjennomført møter i en samrådsgruppe bestående av representanter fra naboer, lag/foreninger, grunneiere, kommunen og RWE. Samrådsgruppen har diskutert og gitt innspill til innholdet i MTA-planen.

Fem ukers høringsfrist

Før NVE starter sin behandling av MTA-planen vil de sende den på høring, med høringsfrist på 5 uker. Kommunen legger innsendte MTA-plan og tilhørende dokumenter på kommunens hjemmeside slik at det er mulig å lese dokumentene og sette seg inn i innholdet i forkant av at den kommer på høring. RWE har sammen med MTA-planen også sendt inn søknad om endringer i gitt konsesjon. Søknaden legges også ut på kommunens sider. 

Åpent møte

Birkenes kommune skal avgi høringsuttalelse til MTA-planen. Det er kommunestyret som skal vedta endelig uttalelse. 

I forbindelse med høring av MTA-planen vil det bli avholdt et åpent møte der representanter fra RWE er tilstede. Tidspunkt for møtet vil bli annonsert så fort NVE har lagt MTA-planen ut på høring. 

Klikk på lenkene for å se planforslag, søknad om endring av konsesjon og referater fra møtene i TMA samrådsgruppa:

Innsendt planforslag

Oversiktskart

Detaljplankart

Presentasjon i kommunestyret 12.12.2019

Søknad om endring av konsesjon

Søknad om 30 års driftstid

MTA samrådsgruppe - presentasjon

Referat fra samrådsgruppemøte 09.10.2019

Referat fra samrådsgruppemøte 05.11.2019

Referat fra samrådsgruppemøte 27.11.2019

Klikk på lenkene for å se RWEs utkast til MTA- og detaljplan med detaljplankart (Miljø-, transport- og anleggsplan) for Oddeheia Bjelkeberg Vindkraftverk slik de ble presentert for politikerne i november 2019:

Planutkast

Utkast til detaljplankart

Presentasjon RWE for formannskapet 27.11.2019

Presentasjon Vindmuligheter.no for formannskapet 27.11.2019

HELSEKONSEKVENSUTREDNINGEN

Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk - Kvalitetssikring av støyberegninger

RAPPORT KVALITETSSIKRING AV STYØBEREGNING