Demenskoordinator

Innhold

Birkenes kommune har en egen demenskoordinator i 20 % stilling. Demenskoordinatoren holder til i gangen ved aktivitetssenteret i 1. etasje på Kommunehuset.

Alle er velkommen til å ta kontakt.

  • Enkeltpersoner som er bekymret for egen hukommelse, pårørende, eller venner.
  • Hjemmetjeneste eller annet personale
  • Fastlege 
  • Sykehuset

Telefon 911 05 138 mandager fra 09.00-15.00.

Du kan også sende e-post eller ringe kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Pakkeforløp/veiviser demens

Pakkeforløp/veiviser demens

Nasjonale planer og retningslinjer

Nasjonal demensplan 2025

Nasjonalfaglig retningslinje om demens

Demenskoordinator kan tilby

Samarbeid med fast lege om basal demensutredning

INFOFOLDER

Hjemmebesøk i forbindelse med utredning og kartlegging

Etter legebesøk og avtale med deg, kan fastlege henvende seg til demenskoordinator om bistand til en basal demensutredning.

Du er på forhånd forespurt om det er greit å bli kontaktet.

Du kontaktes av demenskoordinator og det avtales en dag til samtale om hukommelse og gjennomgang av standardiserte utredningsverktøy.

Det er ønskelig at nær pårørende er til stede under deler av samtalen. Pårørende kontaktes enten av deg eller demenskoordinator, slik at felles dag avklares med alle parter i god tid.

Besøket tar som regel et par timer.

Hvis to fra Hukommelsesteamet kan komme, er det hensiktsmessig at man etter en stund fortsetter slik at en fra teamet snakker med pårørende og den andre med deg.

Alt sammenfattes i en rapport som sendes fastlegen. Rapporten blir et supplement til legens undersøkelser, som blant annet består av somatisk undersøkelse, blodprøver, vurdering av kognitive legemiddelbivirkninger, vurdering av delirium, bestilling av CT eller MR av hodet.

Fastlege baserer diagnosen på sine undersøkelser, opplysninger fra pårørende og deg, samt fra demenskoordinator/hukommelsesteamets kartlegging.

Det tar langt tid å stadfeste en diagnose, som bør fortelle hvilken demenssykdom det gjelder. Etter samtykke fra deg, får demenskoordinator tilbakemelding fra fastlege når demensdiagnose stilles. Det er for i etterkant å tilrettelegge oppfølging på ulike områder.

Oppfølging etter diagnose

Det er leges oppgave å orientere deg om resultater av undersøkelser og om diagnose. Hvis du samtykker får demenskoordinator tilbakemelding fra fastlege, og du kontaktes for et hjemmebesøk med oppfølging i form av informasjon og støtte. Kartlegging av funksjoner, ressurser og begrensninger kan utføres for å få et bilde av hjelpebehov. Det kan gis informasjon om sykdommen, rettigheter og om ulike tilbud som finnes i kommunen. Noen ønsker råd, veiledning og støttesamtaler.

Vi ser også sammen på nettverket ditt og evt. hvordan du kan opprettholde kontakten med familie, venner og fremdeles delta i aktiviteter du har likt å holde på.

Det er i tillegg ønskelig å sikre systematikk, stabilitet og kontinuitet i oppfølgingen. Det er ønskelig å fange opp endringer og utfordringer slik at aktuelle tiltak og tjenester kan settes i verk gjennom hele sykdomsforløpet. Dette er noe av det vi snakker om.

Demenskoordinator kan være et bindeledd mellom deg som har demenssykdom og tjenesteapparatet.

Oppfølging etter diagnose av hjemmesykepleien/Tiltakspakke demens

Det er en systematisk månedlig oppfølging av deg og din pårørende som gjøres av din primærkontakt du får tildelt i hjemmesykepleien.

Kurs for pårørende

Demenskoordinator planlegger og organiserer gjennomføring av 5 kvelders-kurs hvert år, i samarbeid med hukommelsesteam.

Ansatte i omsorgstjenesten og personer fra frivillig organisasjoner (Birkenes sanitetsforening og Birkenes demensforening) bidrar i den praktiske gjennomføringen.

Pårørendeveilederen https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv. Da kan det være nyttig å delta på skoler og kurs.

Støttegrupper:

Det kan være mye støtte i å ha kontakt med andre i samme situasjon og utveksle erfaringer og råd.

pårørendeskolen vil man få muligheten til å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon og man kan opprette nye kontakter.

Birkenes demensforening

Infofolder

Link til Birkenes demensforening/facebookside. https://www.facebook.com/Nasjonalforeningen-Birkenes-demensforening-100998218156424

Ønsker du å bli medlem av Birkenes Demensforening?

https://nasjonalforeningen.no/bli-medlem/demensforeninger/

Birkenes demensforening håper å kunne starte en form for pårørendetreff/kafe.

Birkenes demensforening er en lokalforening under Nasjonalforeningen for folkehelse. Se hva vi ønsker å jobbe for:

https://nasjonalforeningen.no/lokallag/

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende?

Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.

For pårørende til yngre med demens

Informasjon, råd og veiledning når hukommelsen er blitt dårligere 

Hukommelsesteamet ønsker å treffe deg. Hjemmebesøket kan ha ulik karakter alt etter behov og vurdering:

  • aktiviteter i dagliglivet
  • trygghet i boligen, hjelpemidler
  • ulike kognitive tester, utredning i samarbeid med fastlege, oppfølging etter diagnose, følge sykdomsutviklingen, systematisk oppfølging gjennom «tiltakspakke demens» i samarbeid med hjemmetjenesten.
  • pårørende sin situasjon/belastning

Hukommelsesteamet har fokus og kompetanse på demenssykdom og består av demenskoordinator, sykepleier fra hjemmetjenesten, ergoterapeut og ansatt ved dagaktivitetssenteret «Møteplassen».

Hukommelsesteamet er et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen. Hukommelsesteamet kommer på hjemmebesøk etter avtale med deg og pårørende.

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning og vurdering i forhold til demenssykdom? Da kan du kontakte demenskoordinator direkte eller din fastlege som henviser deg til hukommelsesteamet v/demenskoordinator i Birkenes kommune.

Samtalegruppe ved behov
Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet har fokus og kompetanse på demenssykdom og består av demenskoordinator, sykepleier fra hjemmetjenesten, ergoterapeut og ansatt ved dagaktivitetssenteret «Møteplassen».

Hukommelsesteamet er et bindeledd mellom den demenssyke, pårørende og kommunen. Hukommelsesteamet kommer på hjemmebesøk etter avtale med deg og pårørende.

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning og vurdering i forhold til demenssykdom? Da kan du kontakte demenskoordinator direkte eller din fastlege som henviser deg til hukommelsesteamet v/demenskoordinator i Birkenes kommune.

Prøv Nasjonalforeningen for folkehelse sin demenslinje, tlf. 23 12 00 40. Der treffer du spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag 10.00-15.00.

Du finner mer informasjon på http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/

Birkenes kommune arrangerer kurs for pårørende og venner til personer som er rammet av demens. OBSOBS! Det har sneket seg inne en feil i tidligere annonse. Samlingene starter Kl. 18.00!! 

Pårørendeskolen/kurs

Birkenes kommune har inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å være en demensvennlig kommune. Dette innebærer blant annet at kommunen tilbyr kurs til virksomheter som ønsker å være delaktige i et mer Demensvennlig samfunn.

Klikk på lenken under og les mer om Birkenes som demensvennlig samfunn.

DEMENSVENNLIG SAMFUNN

Fylle ut livshistorieskjema

Det kan være fint å skrive ned hva som har vært og er betydningsfullt for deg– for eksempel viktige steder og personer, hyggelige opplevelser, interesser og hva man liker og ikke liker. Dette kan gjøres som en aktivitet sammen med pårørende. Samtaler omkring denne informasjonen kan hjelpe til å gjenkalle gode minner. Gode minner kan gi inspirasjon til å planlegge aktiviteter. I tillegg kan minnene være med å danne grunnlag for tilpasset hjelp når behovet melder seg. Det gir også godt utgangspunkt for noe å snakke sammen om/samtaleemner mellom deg og fremtidig hjelper.

Ulike guider kan lastes ned fra den samme siden.

  • Link til alternativ historie

Musikk som er tilrettelagt for personen med demens kan skape glede og hente frem gode minner.

Balansetrening/Opp av godstolen

Treningene er ledet av fysioterapeut, og holder på rehabiliteringsavdelingen på kommunehuset hver onsdag kl 09.45.

Treningene er gratis og åpne for alle.

Opp av go'stolen er et aktivitetstilbud til deg som er litt opp i årene og som trenger bevegelse.

Vi samles på Idrettshuset i Idrettsparken hver mandag. Gruppe 1 starter kl. 09.30, gruppe 2 starter kl. 10.45

Åpent for alle.

Treningsrom
Turer
Bibliotek/museum
Fortsette med dine interesser og hobbyer, foreningsliv osv.

Hjelpemidler kan gi deg støtte slik at du kan fortsette med daglige aktiviteter så lenge som mulig.

Prøv ut ulike hjelpemidler

Det kan være du kan få besøk av en ergoterapeut som kan se nærmere på hvilke hjelpemidler du kan ha nytte av i din situasjon. Kontakt gjerne hukommelsesteamet.

Søk om hjelpemidler

Kan søke om hjelpemidler selv

Det finnes nyttige og praktiske hjelpemidler som du kan kjøpe i flere butikker. Det kan være hjelpemidler for å huske bedre, eller andre små hjelpemidler som kan brukes hjemme eller ute.

Søk på "hjelpemidler demens" hos Google

Infofolder

Birkenes demensforening

Facebookside

Bli medlem

Se brosjyre, følg oss gjerne på facebook og på foreningsportalen hvor vi legger ut arrangementer. Ta gjerne kontakt. Det er kontaktinformasjon i brosjyren/facebook og foreningsportalen.

Birkenes demensforening er en lokalforening under Nasjonalforeningen for folkehelse.

Se hva vi ønsker å jobbe for

Information about dementia in different languages

Information about dementia