Vedtatt planprogram og innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel

Innhold

Kommunestyret i Birkenes vedtok på møtet 4. november 2021 planprogrammet for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Birkenes kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel og ønsker nå innspill. Kommunen ønsker å se på mulig utvidelser av eksisterende næringsområder eller andre egnede arealer til næring. Dette kan være arealer av ulike størrelser som legger til rette for større industri eller mindre bedrifter. For mer informasjon om revisjonen av kommuneplanen, vises det til planprogrammet.

Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 2022-2034

Innspill til næringsområder sendes inn via et digitalt skjema. Innspill som ikke følger skjemaets oppsett, vil bli returnert. Innspill som omhandler andre arealformål enn næring, vil ikke tas med i denne revisjonen.

Innspillsskjema

Frist for å komme med innspill er 22. desember 2021.

Det vil også bli avholdt et åpent innspillsmøte 8. desember 2021 kl. 18:00 i kantina på kommunehuset. Her vil det være mulighet for å stille spørsmål om planarbeidet og komme med innspill.

Ved spørsmål kan rådgiver plan og byggesak, Mari Coward, kontaktes på e-post:
mari.coward@birkenes.kommune.no.