Kunngjøringer

Innhold

Her finner du en oversikt over saker som er ute til høring. Fristene er oppgitt i tabellen.

Kunngjøringer

Dato publisert

Kunngjøring

Frist

Saksbehandler  

Plan id

26.10.23

Forslag til endring av reguleringsplan for del av Natveitåsen, felt B6-7 og B11-15  01. des. 2023     

03.10.2023

Klagesak 2023/321-324, opprinnelig navnesak 2023/27 - Kjælevann i Birkenes kommune  02. des 2023    

28.09.2023

Høring av revisjonsdokument for regulering av Uldalsvassdraget

20. des 2023    

22.04.2022

Endring av reguleringsplan for Birkeland vest

 

Mari Coward

19780001

20.12.2021

Klima- og energiplan: Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

09. feb. 2022

Mari Coward

 

13.12.2021

Varsel om oppstart - Grødum boligfelt (trinn 3)

21.jan. 2022

Mari Coward

 

18.11.2021

Vedtatt planprogram og innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel

22 des 2021 Mari Coward  

14.10.2021

Varsel om oppstart av planarbeid. RV. 41 Søre Herefoss - Hynnekleiv, delstrekninger

03. nov 2021 Mari Coward  

30.06.2021

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Bersekollen gnr/bnr 88/4

11. aug 2021  Mari Coward  

23.06.2021

Reguleringsplan for Tveide Næringspark – Høring og offentlig ettersyn

9. aug 2021

Øyvind Raen

 

21.06.2021

Varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel/Planprogram – høringsforslag

18. aug 2021

Mari Coward

 

23.04.2021

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vassbotn hyttefelt del av 28/1

01 juni 2021

Runa Fredriksen Storeng

20210002

30.03.2021

Forslag til utbyggingsavtale for Natveitlia

27. april 2021

Øyvind Raen

 

24.02.2021

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Natveitlia

 

Øyvind Raen

 

Innspill

Innspill kan sendes innen fristen  pr e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller pr brev til

Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Kunngjøringer fra andre instanser

Miljødirektoratet

Høring: 3B-Fibreglass Norway AS søker om å øke tillatelsens ramme etter forurensingsloven

Bedriften produserer glassfibertråder, og søker om å øke sin tillatelse fra 52 000 til 67 000 tonn smeltet glass per år. Dette er grunnet økt etterspørsel. En økning i produksjon vil føre til en økning av det totale utslippet til luft, mens utslipp per produsert enhet vil reduseres. En økning i utslipp til luft innebærer blant annet økning av NOx utslipp.  I henhold til forurensningsforskriften § 36-6 skal forurensningsmyndigheten før vedtak treffes, gi allmennheten anledning til å uttale seg. 

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttaleslse

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden innen 24. mai 2019.