Reguleringsplan for Tveide næringspark – Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Planutvalget i Birkenes vedtok den 2. juni 2021 å legge reguleringsplan for Tveide næringspark ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Eventuelle innspill og merknader kan sendes til Birkenes kommune ved avdeling for plan og byggesak innen 9. august 2021.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Birkenes kommune v/plan og byggesak, pb. 115, 4795 Birkeland

SAKSFRAMLEGG

PLANKART

PLANBESTEMMELSER

PLANBESKRIVELSE