Barnehage

Innhold

Som innbygger i Birkenes kommune kan du velge mellom både kommunale og private barnehager.

Søke barnehageplass

Vi har samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. I tillegg har vi opptak hele året (supplerende opptak), da gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i en barnehage. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på ventelisten, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass.

NB! Når du takker ja til et tilbud om barnehageplass bekrefter du at du har satt deg inn i barnehagens vedtekter.

Vedtekter for de kommunale barnehagene finner du under. De private barnehagene har egne vedtekter som du finner på den enkelte barnehages hjemmeside. Lenker til hjemmesidene finner du nederst på denne siden.

Husk også å søke om redusert foreldrebetaling, dersom du/dere har rett på det. (Se informasjon under.)

Vedtekter

Slik søker du

For å søke må du logge deg inn på Visma Flyt Barnehage sin foresattportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

NB! Du må også logge inn i foresattportalen for å takke ja til et tilbud innen 14 dager. Hvis ikke kan du miste plassen.

Send søknad og svar på tilbud her

Endringer og oppsigelse

Søknader om endring av oppholdstid eller barnehage og oppsigelse av barnehageplasser foregår alt sammen i Visma Flyt Barnehage. Foresatte benytter Foresattportalen til dette.

Lenke til Foresattportalen

Her er beskrivelsen av hvordan man sier opp barnehageplass via Foresattportalen:

SLIK SIER DU OPP PLASS

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef for Oppvekst er Marianne Moen Knutsen

TLF: 37281500

E-post til Birkenes kommune

Se kontaktinformasjon for hver barnehage

Priser

Foreldrebetalingssatser 2024

Søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søskenmoderasjon - Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og videre er det gratis.

 

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt til barnehagen. Ordningen er søknadspliktig.


Gratis kjernetid for 2-5-åringer

2-5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen er søknadspliktig.

 

Inntektsgrense 2024

Satsene vedtas hvert år i desember, i statsbudsjettet.

Inntektsgrense redusert foreldrebetaling, gjelder fra 01.01.2024:     kr. 550 000,-

Inntektsgrense redusert foreldrebetaling, gjelder fra 01.08.2024:     kr. 336 667,- 

 

Inntektsgrense gratis kjernetid, gjelder fra 01.01.2024:                     kr. 615 590,-

Inntektsgrense gratis kjernetid, gjelder fra 01.08.2024:                     kr. 642 700,-

Hvordan er prosessen?

Birkenes kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn bosatt/folkeregistrert i Birkenes kommune. Søknadsfrist for ordningene er 1. september (vil gjelde fra august og ut barnehageåret). Søknader innkommet etter 1. september vil få virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt. Det kan søkes underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Man må søke på nytt for hvert barnehageår. Ordningen gjelder for både kommunale og private barnehager. Inntektsgrensene for neste kalenderår blir fastsatt i statsbudsjettet på slutten av hvert år. Eventuelle endringer i inntektsgrensen kan medføre at en kan søke på nytt innenfor samme barnehageår, selv om en har fått avslag tidligere, dersom endringen medfører at husholdningens inntekt kommer under inntektsgrensen.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningenes samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

 

Hva skal ligge med søknaden?

Skattemeldingen(e) blir automatisk hentet fra Skattemyndighetene og legges ved søknaden som dokumentasjon. 

Hvis det ikke foreligger skattemelding eller hustandens inntekt er lavere enn det som er registrert hos skattemyndighetene, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntektsberegningen kan bli etterprøvd.

 

Slik søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

For å søke må du logge deg inn på Visma Flyt Barnehage sin foresattportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

Søknad leveres elektronisk via Foresattportalen. Her kan du også importere skattemeldingen direkte fra Skatteetaten.

Send søknad her    

Portalen åpner for søknader for nytt barnehageår fra 1. april.

 

Allmennpedagogisk tilbud, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbud

Allmennpedagogisk tilbud, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbud

Tilpasning av det ordinære allmennpedagogiske tilbudet

Barnehagen skal tilpasse tilbudet ut fra blant annet barnets funksjonsnivå. Det følger av barnehageloven § 2 tredje ledd.

Rammeplanen sier at barnehagen skal «sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet inkluderende og likeverdige tilbud». Videre sies det at barnehagen «skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling».

 

Spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging av barnehagetilbudet

I vurderingen av om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging av barnehagetilbudet, vil formålet med bestemmelsene kunne være til hjelp.

Det må vurderes konkret i hver enkelt sak om et barn har behov for spesialpedagogikk eller tilrettelegging, eller begge deler. Skillet kan være uklart og i noen saker vil det være vanskelig å avgjøre hva som er barnets behov. Det viktigste er at barnet får den hjelpen det har behov for og krav på, og at det fattes vedtak som er til barnets beste. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp utelukker ikke at det fattes vedtak om tilrettelegging og omvendt. Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til individuell tilrettelegging kan i noen tilfeller overlappe hverandre, men det er viktig å forsøke å skille mellom hva som er spesialpedagogisk hjelp og hva som er tilrettelegging.

 

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Retten til spesialpedagogisk hjelp er en individuell rett. Barn som ikke har begynt på skolen, og som oppfyller vilkåret i barnehageloven § 31, har krav på slik hjelp.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Dette følger av barnehageloven § 31 andre ledd.

Hjelpen skal bidra til barnets utvikling og læring. Hjelpen skal også bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skole og til at barnet får nødvendig hjelp, slik at barnets vansker blir avhjulpet på et tidlig tidspunkt. Vilkåret for å få spesialpedagogisk hjelp er at barnet har et særlig behov for slik hjelp. Kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter en skjønnsmessig vurdering.

I «særlig behov» ligger det et krav om at barnet må ha et behov som skiller seg fra, eller er mer omfattende enn det behovet barn på samme alder vanligvis har. I vurderingen er det aktuelt å se på barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger – for eksempel om barnet utvikler seg senere, eller annerledes, enn det som er forventet (eventuelt «typisk for alderen»). Ved at kommunen setter inn spesialpedagogiske hjelpetiltak vil det være mulig å gripe inn på et tidlig stadium. Dette er i tråd med målsetninger om tidlig innsats.

 

Rett til egnet tilrettelagt barnehagetilbud

Formålet med spesialpedagogisk hjelp etter § 31 er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Denne bestemmelsen knytter seg ikke til «nedsatt funksjonsevne». For eksempel vil et barn med talevansker kunne ha rett til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om hun eller han anses for å ha nedsatt funksjonsevne.

Bestemmelsen om individuell tilrettelegging i barnehageloven § 37 gjelder derimot kun for barn med «nedsatt funksjonsevne». Formålet med bestemmelsen om individuell tilrettelegging er å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn og få likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Vilkåret for å ha rett til et egnet tilrettelagt barnehagetilbud er at barnet har et tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet gjelder der hvor tilretteleggingsbehovet er større enn det som barnehageeier kan gjøre innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Kommunen må vurdere om barnehagens samlede kompetanse, bemanning, fysiske utforming osv. er tilstrekkelig til å gi barnet et egnet individuelt barnehagetilbud som er i samsvar med barnehageloven og rammeplanen. Kommunen må gjøre en konkret og individuell vurdering av barnehagetilbudet, barnets funksjonsevne og tilpasningsbehov, og hvordan barnehagetilbudet kan tilrettelegges for å avhjelpe barnets behov. I vurderingen skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehageloven § 37 Barn med nedsatt funksjonsevne:

«Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.»

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som fyller 1 år

Barn som er født i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år, dersom det er søkt innen hovedopptaket 1. mars. Barna kan tilbys plass tidligere (inntil fra starten av barnehageåret) dersom det er kapasitet til det og foresatte ønsker det.

Natveitåsen Barnehage

KONTAKTINFORMASJON

Styrer Mette Harberg: 472 94 066 Kontortelefon: 37 28 17 35

Epost: Mette.harberg@birkenes.kommune.no

Telefon til avdelingene:

Måltemyra:          48 14 67 24

Grua:                    97 47 39 73

Elvebruset:           90 99 40 69

Grassbakken:       90 99 14 24

Solstaua:              46 93 40 39

Mer informasjon om Natveitåsen barnehage

Årsplan 2023-2024

Temaplan Elvebruset

Temaplan Måltemyra

Temaplan Grassbakken

Temaplan Grua

Temaplan Solstaua

Engesland barnehage

Kontaktinformasjon til barnehagen

Styrer: Elisabeth Dovland, tlf: 480 92 945

Mobil nr: 976 48 630

E-post

Nettsiden

Private barnehager

Kulturbarnehagen

Birkenes FUS barnehage

Herefoss FUS barnehage

Hampehaugen barnehage