Fra bekymring til handling

Innhold

En veileder som viser hvordan du som ansatt i Birkenes kommune går videre med en bekymring for et barn eller en ungdom.

Forord

En gutt og en mann som er bekymret

(Design og layout illustrasjonsbilde: Nina Øen, Synkron Media)

Nivå 1: Fra bekymring til handling - Hva gjør du?

Nivå 2: Tjenestetilbud til barn og ungdom i Birkenes

Nivå 3: Overordnet lov- og planverk

 

Modellens mål og forankring

MÅL

Modellens mål  er å sikre riktig  innsats  gjennom tidlig  identifisering og oppfølging av barn og deres familier i risiko.

FORANKRING

Modellens målsetting samsvarer med kommuneplan og økonomiplan for Birkenes kommune. Den elektroniske modellen og handlingsveilederen er et praktisk rettet dokument som understøtter dette arbeidet.

Birkenes kommune har som mål å prioritere det forebyggende arbeidet blant barn og unge i kommunen. Kompetanse og gode tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsrutiner beskrives som viktige faktorer for å utvikle gode, målrettede og forebyggende tiltak. En viktig strategi for kommunens innsats overfor barn og unge med særskilte behov er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å få en helhetlig oppfølging av hver enkelt.

Handlingsveilederen skal fungere som en veiviser ved bekymring for et barn eller en ungdom, og bidra til at vi oppdager tegn og symptomer på et tidlig tidspunkt. Den beskriver rutiner til bruk i alle tjenester og skal bidra til god samhandling mellom tjenestene og god oppfølging av barn og ungdom og foreldre. Hvert tjenesteområde må ha gode rutiner for hvordan handlingsveilederen skal implementeres og gjøres kjent for personalgruppa.

KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM (TQM)

Birkenes kommune har et elektronisk kvalitetssystem (TQM), som skal sikre at kommunen til en hver tid har kontroll på ledelse og styring, og at tjenester og aktiviteter er planlagte og har ønsket kvalitet. Alle har ansvar for kvalitet i eget arbeid, men ledelsen har ansvar for at tjenesteområdene har styringsdokumenter og et fungerende kvalitetssystem, at kvaliteten er under kontroll og at det er kontinuerlig fokus på forbedringer. Styringsdokumentasjon er en viktig del av kommunens internkontroll.

Kvalitetssystemet er tredelt og består av

 • Planleggingssystem: Strategidokumenter, lover, forskrifter og annen styrende dokumentasjon.
 • Styringssystem: For å styre og vedlikeholde prosesser og rutiner, registrere hendelser, driftsdata, resultater og indikatorer som danner grunnlag for evaluering og forbedring.
 • Kvalitetssystem: For å kontrollere at tjenester og aktiviteter har ønsket kvalitet, revidere og forbedre prosesser og systemer, bruke metoder som understøtter og øker sannsynligheten for måloppnåelse.

Systemet er dynamisk og vil bli oppdatert ved behov. Se for øvrig Kvalitetshåndbok for Birkenes kommune.

Kildehenvisninger, nettressurser og viktig kontaktinformasjon

Det finnes mye og variert litteratur og informasjon rundt temaet barn og familier som lever med rus, vold og psykiske vansker. Det kommer stadig nye publikasjoner, og vi vil anbefale at dere jevnlig søker opp relevant informasjon på tilgjengelige fora.

For mer informasjon om helsevesenets rolle, se «Veiledere om pårørende i helse- og omsorgstjenesten» (https:/helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder)

Kildehenvisninger

 • Mye av innholdet på nivå 1, "Fra bekymring til handling", er hentet fra Drammen kommune og Haugesund kommune.
 • «Hvordan krenkede barn blir syke» (Kirkeng, A.L., Universitetsforlaget 2009)
 • «Jeg tenker nok at du skjønner det sjøl – Historien om Christoffer» (Gangdal, J., Kagge forlag, 2011)
 • «Barn i risiko – Skadelige omsorgsituasjoner» (Kvello, Ø., Gyldendal Norsk Forlag, 2010)
 • «Barn som lever med rus – Hvorfor blir pappa så rar?» (Lønne, H.A., Forlagshuset Hertevig Akademiske, 2010)
 • «Barn og traumer» (Dyregrov, A., Fagbokforlaget, 2010)
 • «Barn som lever med depresjon – Hvorfor gråter mamma?» (Lønne, H.A., Forlagshuset Hertevig Akademiske, 2010)
 • «God dag, jeg er et barn – Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien» (Sundfør, Aa., Fagbokforlaget, 2012)
 • «Barn som vekker bekymring» (Drugli, M.B., Cappelen Akademiske, 2008)
 • «Fra bekymring til handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet» (Helsedirektoratet, veileder 15-1742)
 • «Familien, ansvar, frihet og valgmuligheter» (Stortingsmelding nr 24 (2015-2016), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)
 • «Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle» (Øverlien, C./Stefansen, K., Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, Rapport nr 3/2007)
 • «Snakk med meg» (Veileder, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)
 • «Hvem kan hjelpe Jesper?» (Pettersen, J.R., Voksne for barn, 2010)
 • «Hvem kan hjelpe Jesper?» (Samtalepakke/verktøy for samtale med barn som har rusavhengige foreldre, Voksne for barn)

Nettressurser

Viktig kontaktinformasjon

 • Kommunale tjenester, Birkenes kommune, tlf. 372 81500
 • Barneverntjenesten for kristiansadsregionen, tlf. 380 7590
 • Barnevernsvakta, tlf. 380 75400 (kveld, natt, helg)
 • Politi, tlf. 02800
 • Legevakt/voldsmottak, tlf. 380 76900
 • ABUP Arendal, tlf. 370 75000
 • ABUP Kristiansand, tlf. 381 77400
 • Familiekontoret Arendal, tlf. 370 05780
 • Familiekontoret Kristiansand, tlf. 381 04310
 • Alarmtelefon for barn og unge, tlf. 116111
 • Senter for seksuelle overgrep (SMSO), tlf. 380 71111
 • Statens barnehus Kristiansand, tlf. 992 57 161
 • Alarmtelefon for barn og unge, tlf. 116 11
"Bryr du deg?" – En veileder for alle

Birkenes kommune har utarbeidet en egen veileder på papir, beregnet på alle som måtte ha bekymring for et barn eller en ungdom. PDF-versjonen av veilederen finner du her:

BRYR DU DEG?

(Design og layout papirveileder: Nina Øen, Synkron Media)