Overordnet lov- og planverk

Innhold

Birkenes kommune har forankret arbeidet med oppfølging av bekymring for barn og unge i egne planer og retningslinjer, og statlige lover og forskrifter.

Kommunens planer og retningslinjer

Planer som beskriver kommunens forebyggende arbeid i forhold til barn og unge:

Budsjett og økonomiplan

Barnehageplan

Handlingsplan for Birkenes-skolen

Folkehelseplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Handlingsplan om vold i nære relasjoner

Veileder om vold i nære relasjoner

Veileder om nettmobbing

Veileder om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Trygge voksne

Kvalitetshåndbok for Birkenes kommune

Statlige føringer

Statlige lover og føringer som tydeliggjør kommunenes ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge.

Barnehageloven

Folkehelseloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helsepersonelloven

Opplæringsloven, kap. 9A "Elevane sitt skolemiljø"

Helse- og omsorgstjenesteloven, §10-3 om meldeplikt

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - Veiviser for helsepersonell

Veileder om helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Stortingsmelding nr 47 - Samhandlingsreformen

Helsedirektoratet - Psykisk helse og rus

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

Barneombudet

Samarbeidsarenaer

For å lede arbeidet på kommunenivå har ledere for ulike tjenesteområder i kommunen regelmessige samarbeidsmøter. Her legges føringer for det forebyggende arbeidet.

Rådmannens ledergruppe (RLG)

Her møtes rådmann, økonomisjef og kommunalsjefer for helse og velferd, barnehage og skole, og samfunnsutvikling

Felles ledermøte

Her møtes RLG og enhetslederne for de ulike tjenesteområdene

Tjenestenes ledermøter

Her møtes enhetslederne og deres teamledere

Kommunens plan for kompetanseutvikling

 

TIL NIVÅ 1: Fra bekymring til handling

TIL NIVÅ 2: Veiledere, virksomhetsplaner m.m.