Tjenestetilbud til barn og unge i Birkenes

Innhold

Her finner du bl.a. tjenesteoversikt, veiledere og virksomhetsplaner som forteller hvordan de ulike avdelingene jobber forebyggende.

Tjenester og tilbud til barn og unge etter alderstrinn:

Barn i magen/svangerskap

0-1 år/barsel

1-6 år/barnehage

6-13 år/barneskole

13-16 år/ungdomsskole

16-23 år/videregående

Foreldre/foresatte

Tiltak fra Barneverntjenesten

Veileder om vold i nære relasjoner

Veileder om nettmobbing

Veileder om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Sinnemestring - Brøset-modellen

Kompetanseplan

TQM - Birkenes kommunes kvalitetssystem

Birkenesskolen-Plan for et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Plan for et trygt og godt skolemiljø ved Engesland skole

Trygt og godt skolemiljø for Herefoss skole

Ordensreglement for Herefoss skole

Ordensreglement for Engesland skole

Ordensreglement for Birkeland skole

Ordensreglement for Valstrand skole

Ordensreglement for Birkenes læringssenter

Rutiner for å fange opp og samarbeide ved bekymring

Under arbeid

Ressurssenteret

Innunder Ressurssenteret hører barneverntjeneste, avdeling for psykisk helse og rus, helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak), flyktningtjeneste, ungdomslos, læringssenter og psykomotorisk fysioterapeut.

 • Enhetsmøter
 • Ukentlige møter mellom enhetsleder og fagledere
 • Faste fagledermøter
 • Tverrfaglig råd
 • Ansvarsgrupper
 • SLT og kjernegrupper
 • Faste møter med NAV
 • Samarbeids-/veiledningsgrupper internt og eksternt
 • Faste samarbeidsmøter med ABUP
 • Faste møter med DPS
 • ABUP sped- og småbarnsteam
 • Faste samarbeidsmøter i knutepunktkommunene Lillesand, Kristiansand, Iveland, Vennesla, Søgne, Songdalen og Birkenes
Barnehagene

Avdelingsvise ledermøter, også kalt pedagogisk ledermøte.

Birkeland skole
 • Spesialpedagogisk team (lærere med spesialudervisning)
 • Ressursteam (leder, spesialpedagogisk koordinator, sosiallærer, PPT, og helsesykepleier ved behov)
 • Trinntid (trinnsamarbeid mellom pedagoger, assistenter og fagarbeider)
 • Samarbeidsmøter
Valstrand skole
 • Teamtid (trinnsamarbeid mellom pedagoger, assistenter og fagarbeider)
 • Spesialpedagogiske møter
 • Arbeidsmiljøgruppe
 • Samarbeidsmøter
Engesland oppvekstsenter
 • Team: 1-4, 5-7, 8-10 (Her er også assistentene med)
 • Ressursteam (leder, spesialpedagogisk koordinator, sosiallærer, og noen ganger PPT)
Herefoss skole
 • Samarbeid etter behov
Birkenes læringssenter
 • Spesialpedagogisk team
 • Ansvarsgruppemøter
 • Samarbeidsmøter med Flyktningtjenesten
Kulturskolen i Birkenes og Lillesand
 • Fagmøter (leder + lærere)

Birkenes kommunes mål og visjon for brukermedvirkning

​​​​​​​​​Hvorfor brukermedvirkning?
 • Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. 
 • Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.
 • Brukermedvirkning er også et virkemiddel på flere nivå. Blant annet kan brukermedvirkning bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.
 • I tillegg har brukermedvirkning en egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på linje med andre, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet.
 • Dersom brukeren kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke selvbildet på en positiv måte og dermed styrke brukerens motivasjon. Dette vil kunne bidra positivt til brukerens bedringsprosess, og således ha en terapeutisk effekt. I motsatt fall kan den hjelpeløsheten mange brukere opplever bli forsterket.
Metoder for brukermedvirkning

Det fins flere metoder og rammeverk som ivaretar brukermedvirkning:

 • Individuell plan er brukerens egen plan og skal utarbeides sammen med bruker. Planen gjenspeiler brukerens behov, ønsker og mål.
 • Koordinator og fast kontaktperson er ofte en fasilitator eller los for å gjøre tjenester tilgjengelige.
 • Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator, men også andre kan ha behov for fast kontaktperson i tjenesteapparatet.
 • Nettverksmøter og åpne samtaler har fokus på brukerens ressurser, styrke og muligheter. Metoden krever god kompetanse hos utøver. Brukerens nettverk involveres og motiveres til å delta i brukerens bedringsprosess.
 • Erfaringskonsulenter er ansatte med brukererfaring. Tilsetting av medarbeidere med brukererfaring styrker brukerperspektivet i tjenestene.
 • Brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner kan ha en viktig funksjon i brukerens liv som sosialt nettverk, rådgiver, støttespiller eller motivator. Mange organisasjoner driver et utstrakt likemannsarbeid.
 • ​​​​​​​​Støtte og involvering av pårørende og nettverk er av stor betydning og må inngå i arbeidet. Pårørende er en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, samtidig som de trenger oppmerksomhet og omtanke fra tjenesteapparatet. Noen pårørende har behov for konkret oppfølging eller egne tjenester.
 • Barn som pårørende er risikoutsatt. Helse- og omsorgspersonell skal bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn. Barnets situasjon bør vurderes fortløpende, og personellet bør konferere med andre aktører når de er i tvil.
Brukermedvirkning i Birkenes
 • Erfaringskonsulent psykisk helse og rus
 • Brukerstyrt aktivitets-/dagtilbud psykisk helse og rus
 • Fast samarbeid med lokallaget av Mental Helse
 • Politisk behandling av planverk
 • Fellesråd for eldre og funksjonshemmede
 • Ungdomsråd
 • Foreldreutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU) på skolene
 • Samarbeidsutvalg i barnehagene (styrer/enhetsleder, 2 foreldrerepr., 2 ansatterepr.)
 • Foreldremøte i barnehagen 1 gang/år
 • Foreldresamtale 2 ganger/år i barnehagene
 • Årlig brukerundersøkelse i barnehagene

Til de andre nivåene:

TIL NIVÅ 1: Fra bekymring til handling

TIL NIVÅ 3: Overordnet lov- og planverk