Oljetanker som ikke er i bruk bør fjernes eller sikres

Innhold

På grunn av fare for oljelekkasjer og forurensning anbefaler kommunen at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk fjernes. Dersom oljetanken ikke kan fjernes, må den sikres. Det er du som tomteeier som har ansvar for at tanken er i forsvarlig stand og at det ikke oppstår lekkasjer.

Sanert oljetank Ill.bilde

ILLUSTRASJONSFOTO: Norsk gjenvinning

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke, risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. Les mer på oljefri.no.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på 110.

Forbud mot fyring med mineralolje

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Forbudet gjelder fra 1.1.2020 og dette betyr at oljefyrer må fjernes eller bygges om. Mer om dette finner du hos miljødirektoratet.

Slik fjerner eller sikrer du oljetanken

 1. Skaff informasjon om hvor tanken din ligger
 2. Finn tanken, grav opp og rens. Vi anbefaler at du bruker et godkjent firma til tømming/rensing. Firmaet vil håndtere brennbart avfall på en sikker måte og sørge for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak. Se oljefri.no for aktuelle firma.
 3. Hvis tanken ikke kan fjernes, skal det dokumenteres at den er rengjort og forsvarlig sikret. Tanken skal rengjøres, fylles og påfyllingsrør må fjernes. Hvis du likevel velger å gjøre jobben selv, må du være oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftmessig og forsvarlig, og leveres til godkjent mottak. Tips til hvordan du kan dokumentere jobben finner du lenger nede.
 4. Send melding til kommunen på dette skjemaet. Legg ved dokumentasjon. Hvis du bruker et firma kan de besørge dokumentasjon og innsending. 

Er du usikker på om det ligger en tank på din eiendom?

Hvis huset ditt er fra 1965-1980 er det sannsynlig at det kan ha blitt lagt ned oljetank på eiendommen.

Tips for å identifisere hvor tanken ligger plassert:

 1. Se etter påfyllingsrør for fyringsolje og luftespir. Vanligvis to stålrør som står plassert inntil husveggen. Tanken ligger vanligvis nedgravd i nærheten av disse for å unngå for å unngå for lange rørstrekk.
 2. Let i kjelleren etter liten dagtank/fyrkjele. Det vil være en rørforbindelse fra disse til hovedtanken som enten er nedgravd ute eller støpt inne.
 3. Følg rørene for å forsøke å lokalisere fyringsoljetanken.
 4. Se etter avkappede rørstusser eller kuttede rør langs grunnmuren på huset. Tanken kan enten være nedgravd i hagen, under asfalt/belegningsstein, støpt inne i mur eller noen ganger inne i huset.
 5. Kontakt et firma som mottar olje og spesialavfall, eller driver med tankrens for å ta befaring på området.

Hvordan dokumentere arbeid gjort på egenhånd

 1. Tøm og rens tank. Vi gjør oppmerksom på at innholdet skal håndteres      forskriftsmessig og forsvarlig. Vær obs på brann og eksplosjonsfaren og ikke bruk varme eller gnistskapende verktøy ved åpning av tanken.  
 2. Ta bilder av arbeidet underveis
 3. Levér tom og rengjort tank til godkjent mottak. Tanken kan leveres LiBir sitt      anlegg på Knudremyr i Lillesand.
 4. Be om å få veiekvittering på vekta ved mottaket for å dokumentere at tank og eventuelle restprodukt er levert.
 5. Hvis tanken blir liggende i bakken må den fylles for å sikre at den ikke kollapser og påfyllingsrør må fjernes. Ta bilder for å dokumentere fylling og at rør er fjernet.
 6. Send melding til kommunen på dette skjemaet. Legg ved dokumentasjon. Elektronisk skjema finnes du her.

Informasjon og spørsmål

Spørsmål om håndtering av oljetanker kan rettes til Birkenes kommune på tlf. 37 28 15 00 eller e-post postmottak@birkenes.kommune.no.

Regelverk: Bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 1. Birkenes kommune har ikke vedtatt egne bestemmelser for tanker under 3200 liter, men merk at  forurensningsloven §7  – om plikt til å unngå forurensning – gjelder.