Kommunalt vann og avløp

Innhold

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

Administrative bestemmelser tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold som er relevant for abonnenten, mens tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse og er relevante for rørlegger som utfører arbeid på anlegget. 

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene. Bestemmelsene gjelder fra 01.09.2018, både for nye og eksisterende abonnenter.

Formål

Formålet med å innføre bestemmelsene er å fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. Videre stilles det krav til aktørene slik at private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Virkeområde

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmelsene gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke foretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2 og kravet til avstandsgrense på 4 meter for eksisterende bebyggelse, jf. pkt. 3.4.

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmelsene, gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring av anlegg bare for følgende punkter:

  • Krav til overhøyde mellom topp hovedledning og laveste innvendig avløpsåpning, jf. pkt. 3.4 i tekniske bestemmelser.
  • Krav om sikring mot forurensning for å hindre tilbakesug fra privat ledningsnett til offentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 i tekniske bestemmelser.

For øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilknytning til drift og vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer. Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder, så langt de passer, også for påslipp til kommunal ledning fra offentlig vei, plass o.l.

Tilleggsbestemmelser

De omtalte heftene dekket ikke alle behov, og det er derfor laget tilleggsbestemmelser. For å gjøre det enklere å vite hva som er søknadspliktig, er det laget tabeller hvor også krav til dokumentasjon er beskrevet. Det blir krevd koordinatinnmåling av alle påkoblingspunkt, utvendige stengeventiler og kummer etc., med en målenøyaktighet på +/- 0,10 meter.

Søknads- og ferdigmeldingsskjema

Det er utarbeidet felles søknads- og ferdigmeldingsskjema for Birkenes, Iveland, Vennesla, Songdalen, Søgne, Kristiansand og Lillesand kommuner som skal benyttes i forbindelse med arbeid på privat vann- og avløpsanlegg og ved tilknytning til kommunal vann- og/eller spillvannsledning. Søknad skal være godkjent før arbeidet igangsettes, og stenging av offentlig vannledning på grunn av tilknytning, opphør eller omlegging av privat stikkledning kan bare utføres av kommunen etter bestilling fra ansvarlig utførende. Tidspunktet for stenging av kommunale vannledninger avtales med kommunen. Ansvarlig utførende plikter å varsle abonnenter som berøres av stengingen.

Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

Oljeholdig avløpsvann

Med oljeholdig avløpsvann menes spillvann (avløpsvann) og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Forurensning av overflatevann fra slike stoffer kan forårsake alvorlig skade på vannkvaliteten og livet i vann.

Utslipp av oljeholdig avløpsvann reguleres i forurensningsforskriften kapittel 15. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av kapitlet følges.

 Utslipp skal ikke overstige 50 mg/l. Oljeholdig avløpsvann skal før utslippet passere sandfang eller lignende renseinnretning. Ulike varianter av gravimetriske oljeutskillere er den mest vanlige anleggstypen for behandling av oljeholdig avløpsvann. En oljeutskiller skiller vann fra olje.

Oljeutskiller illustrasjon

Skjematisk framstilling av en gravimetrisk oljeutskiller like før tømming

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal det innsendes og godkjennes søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av forurensningsmyndigheten i kommunen.

 Hvem gjelder kravene om oljeholdig avløpsvann for?

Kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder for følgende virksomheter når virksomheten enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy              
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Eier/bruker av oljeutskiller er ansvarlig for drift og vedlikehold

Det er eier/bruker som er ansvarlig for drift og vedlikehold av utskiller. Det skal utarbeides en oversikt over nødvendige driftsoppgaver i tilknytning til anlegget. Den kan være i form av en sjekkliste/og eller driftsjournal. Sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank for utskilt olje skal tømmes minst en gang pr. år. For vaskehaller/vaskeplasser skal det hentes ut to prøver per år, henholdsvis i sommer- og vinterhalvåret.

For mer informasjon, se faktaark fra Miljødirektoratet

Birkenes kommunestyre har i møte 21.06.2018, sak 072/18 vedtatt å innføre Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser med tilhørende tilleggsbestemmelser med virkning fra 01.09.2018.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative bestemmelser

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg

Ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg

Informasjon til rørlegger/ansvarlig utførende

Gjeldende forskrift om vann og avløpsgebyrer for Birkenes kommune ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2019. Forskriften er gjeldende fra og med 01.01.2020.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Prisliste kommunale gebyrer 2024

Feil og mangler

Dersom du oppdager feil på kommunale vann og avløpsledninger er det fint hvis du straks gir beskjed til Birkenes kommune. Vi vil rette opp feilene så snart som mulig.

Hverdager 09.00-15.00: 37 28 15 00

VAKTTELEFON VANN OG AVLØP: 480 15 025

Feil og mangler ved egne ledninger må du utbedre så raskt som mulig. Du tar selv kontakt med rørlegger.

Analyserapporter for drikkevann

Analyserapporter ligger på postlisten. Klikk på lenken her