Privat avløpsanlegg

Innhold

Alle eiendommer som har innlagt vann, og ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett, skal ha en tillatelse til å slippe ut avløpsvann etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. Det er kommunen som er myndighet og fører tilsyn etter dette kapittelet. Enhet for forvaltning og drift har ansvar for tilsynsordningen på mindre avløpsanlegg i Birkenes Kommune.

Hvilke ansvar har du som anleggseier

Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår i utslippstillatelsen, herunder overvåkning og oppfølging slik at anlegget fungere forskriftsmessig.

For deg som skal oppgradere eller bygge nytt avløpsanlegg

Ta kontakt med en nøytral fagkyndig rådgiver som kan prosjektere anlegget og søke om utslippstillatelse, og en entreprenør som utføre gravearbeidet.

Det kan lønne seg å oppgradere avløpsanlegget i forbindelse med annet arbeid på eiendommen. Ta evt. en prat med naboene dine om en felles avløpsløsning. I de fleste tilfeller vil det lønne seg økonomisk.   

Dersom du er usikker, ta kontakt med oss via sentralbordet på telefon 37 28 15 00 eller postmottak@birkenes.kommune.no

Hvorfor må anlegget oppgraderes

Avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav, gir fare for forurensing av drikkevannskilder og nærmiljøet. Målet er at kommunen ønsker å sikre innbyggerne best mulig drikkevannsforsyning, samt at bekker og innsjøer har god kvalitet for fritid og rekreasjon.

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster ved kysten og i innlandet. Mange private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagens rensekrav.

For anlegg som ikke tilfredsstiller kravene i forskrift, opphever kommunen gammel utslippstillatelse, og det må søkes om å etablere ny avløpsløsning.

Kontrollgebyr

Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales av bebygd eiendom med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlig avløp.  Eiendommene skal ha en egen utslippstillatelse og et anlegg med forskriftsmessig rensing før utslipp etter Forurensningsforskriften kap. 12

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal kontrollere at anleggseier overholder sin plikt i utslippstillatelsen. Denne myndighetsoppgaven kan ikke delegeres til andre. Det er også viktig å skille på at dette ikke er en tjeneste, men en kommunal myndighetsoppgave. 

Oppgaven er beregnet etter selvkostprinsippet, men det er også her viktig å få frem at dette skal dekke mer enn det fysiske tilsynet. Her har man lagt til grunn ressursbehov for å følge opp anleggene, fordelt på antall anlegg.  

Kommunestyret vedtok ny lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer for Birkenes kommune 03.11.2022, med virkning fra 01.01.2023. Bakgrunnen for gebyret er kommunens rolle som forurensningsmyndighet, og arbeidet dette medfører skal dekkes inne etter selvkostprinsippet.

Forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer for Birkenes kommune 03.11.2022 

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og vil fremkomme av gebyrregulativet.

Kontroll og tilsyn

Kontroll av avløpsanleggene skal sørge for at de ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsene tilfredsstilles. Dette arbeidet omhandler en rekke oppgaver som blant annet:

 • Helhetlig kartlegging og vurdering av ett større område.
 • Få oversikt over dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget.
 • Vurdere utslippstillatelsen
 • Sende ut spørre/registreringsskjema
 • Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter
 • Tilsyn, dette omhandler i grove trekk
  • Eventuell prøvetaking av anleggsutslipp og inspeksjon av utslippspunkt
  • Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget
  • Utarbeidelse av tilsynsrapport
  • Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om forbedring

Kommunens hjemler til å føre tilsyn

 Hvem får pålegg om utbedring?

Alle boliger, og alle hytter med innlagt vann skal ha en gyldig utslippstillatelse. Eiendommer med avløpsanlegg som ikke renser etter dagens forskrifter vil får pålegg om utbedring.

Hvordan søke utslippstillatelse

Du må få hjelp av nøytralt fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Du står fritt til selv å velge firma. Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, så det er lurt å starte prosessen tidlig.

Før søknad om utslippstillatelse må det sendes nabovarsel til alle som kan bli berørt av tiltaket, ikke bare tilgrensende eiendommer, men også nedstrøms. Saksbehandlingstid er inntil 6 uker etter at komplett søknad er levert.

Liste over fagkyndige

Dersom du er usikker, ta kontakt med oss via sentralbordet på telefon 37 28 15 00 eller postmottak@birkenes.kommune.no