Hva er planer?

Innhold

Kommuneplan

Kommuneplanen inneholder overordnede mål og strategier for kommunens ansvarsområder i årene framover. Planen gir føringer for kommende budsjetter, delplaner og behandling av enkeltsaker.

Videre viser planen viktige bestemmelser og retningslinjer for fremtidig arealdisponering, deriblant boligområder, næringsarealer og områder for fritidsbebyggelse.

Kommuneplan

Områderegulering

Områderegulering er kommunenes planredskap for mer detaljerte avklaringer av arealbruken. Slike planer skal lages av kommunen der kommuneplanens arealdel fastlegger at dette skal gjøres, eller der kommunen ser behov for det.

Planene kan for eksempel være et ledd i en overordnet kommunal strategi for tilrettelegging for boligbygging og næringsutvikling i bestemte områder.

Områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv står for alle deler av planprosessen.

Detaljregulering

Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan som legger til rette for konkret gjennomføring av tiltak.

Kommuneplanen kan bestemme hvilke kategorier og størrelsen på tiltak som ikke kan godkjennes før det forligger en detaljregulering (§ 11-9 nr.1). Områderegulering kan også ha krav om detaljregulering.

Detaljregulering brukes også for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller i områderegulering.