Kommuneplanen

Innhold

Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for Birkenes de nærmeste årene. Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen utgjør dokumentet som omhandler mål og strategier. Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens samfunnsdel

I kommuneplanens samfunnsdel er defineres utfordringer, mål og strategier for kommunen for den neste 12 års perioden.

Gjeldende samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Birkenes kommune 2015-2027 ble vedtatt 24.03.2015.

kommuneplanens samfunnsdel

Revisjon av samfunnsdelen - varsel om oppstart

Kommunestyret i Birkenes vedtok i møte den 08.11.2023 (arkivsak 22/2253), å varsle oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, i tråd med plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12. Samtidig ble forslag til planprogram, med en vurdering av behov til kommunal planstrategi, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13. 

Dokumentet er en kortfattet sammenstilling og situasjonsbeskrivelse av viktige utviklingstrekk og problemstillinger for Birkenessamfunnet. Det er disse utviklingstrekkene hvor det anses behov for videre utredninger i planarbeidet. Det kan være ulike syn på hva som er viktige utviklingstrekk, og derfor skal innspill fra befolkning, næringsliv, organisasjoner og andre myndigheter, bidra til å gi et godt bilde. Det er derfor dette dokumentet legges på høring og til offentlig ettersyn.

For at barn og unge skal få mulighet til å mene noe om sin kommune er det laget et eget høringsdokument med et forenklet språk og konkrete spørsmål. Høringsdokumentet har vært behandlet i Ungdomsrådet, men er åpent for alle til å lese og si noe om. 

Hva er et planprogram? 
Planprogrammet kalles gjerne «planen for planen» og skal vise en retning for arbeidet. Planprogrammet sier blant annet noe om tematikk, formål, opplegg for medvirkning og tidsfrister. Det må ikke blandes med selve planforslaget. Et konkret planforslag vil utarbeides i løpet av 2024. 

Hvordan kan jeg komme med innspill?
Hvis du har innspill til forslag til planprogram, kan du benytte både fysiske og digitale måter. Brev kan avleveres på kommunehuset eller sendes til kommunens postmottak. Hvis du vil sende innspillet digitalt, sendes det til postmottak@birkenes.kommune.no

Du må gjerne merke innspillet med «kommuneplanens samfunnsdel». 

Hvor er dokumentene tilgjengelig for å lese? 
Dokumentene ligger som PDF-filer på denne siden. Det er også tilgjengelig for gjennomlesing på kommunens servicetorg, på kommunehuset. Har du utfordringer med å finne dokumentet kan du ta kontakt med kommunens sentralbord.

Frist for å komme med innspill er satt til 1. april 2024. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt på 37 28 15 00 eller postmottak@birkenes.kommune.no

Høringsdokument Ungdomsrådet

KPS høringsversjon

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke som ikke skal.

 Arealdelen består av:

  • Plankart
  • Bestemmelser og retningslinjer
  • Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Gjeldende arealdel

Kommuneplanens arealdel for Birkenes kommune 2020-2032 ble vedtatt 06.02.2020.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse finnes på arealplaner.no.

Pågående revisjon av arealdelen

Birkenes kommune holder på å revidere kommuneplanens arealdel 2023-2035. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.