Varsel om oppstart av planarbeid. RV. 41 Søre Herefoss - Hynnekleiv, delstrekninger

Innhold

Statens vegvesen (Svv) skal i samarbeid med Birkenes kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Strekningen utgjør totalt ca 8,5 km, fordelt på tre delstrekninger og omfatter i hovedsak utbedring av eksisterende veg, jf. kartskisse under. Delstrekningene er Søre-Herefoss til Engebu (Støa), Askåna til Smedbakken og Kryss Stasjonsbyen til Gauslå.

Stedvis er vegen foreslått i ny trase for å kunne imøtekomme geometriske krav til denne type anlegg. Formålet med planarbeidet er primært å lage en plan som gir bedre trafikkavvikling, økt sikkerhet og færre ulykker, samt kunne redusere skadeomfang når ulykken først inntreffer.

Det er gjennomført forhåndskonferanse med Birkenes kommune og det er foreløpig konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan – og bygningsloven (Pbl) § 12-9. Etter en samlet vurdering er det foreløpig konkludert med at tiltaket ikke vil gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss seinest innen 3.11.2021 Send det skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer, eller med e-post til Firmapost@vegvesen.no.   

Merk innspill med «Rv.41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, delstrekninger».

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 21 oktober kl. 18 på Herefoss skole. Svv vil bli utarbeide et planforslag i tiden frem mot påske 2022. Det er et mål om at planen blir vedtatt i løpet av våren/sommeren 2022. Bygging vil skje etappevis på utvalgte strekninger med mål om oppstart 2022/23 dersom nødvendige bevilgninger blir vedtatt.

(Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.)

 Planavgrensning