Varsel om oppstart av detaljregulering for Vassbotn hyttefelt del av 28/1

Innhold

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for nytt hyttefelt på Vassbotn i Birkenes kommune. Område hører til eiendom 28/1. PLANID: 20210002

Planområdet ligger vest i Birkenes kommune i den søndre enden av Ogge og er vist på vedlagt kartutsnitt med avgrensing. Området er om lag 110 daa. Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 06.02.2020, området er avsett til byggeområde for fritidsboliger BFR 59 og IF 4. Planområdet omfatter også noe areal i LNF område, det er ønske om å opprette ny avkjøring til området for å unngå trafikk gjennom gårdstun. Det stilles også krav i kommuneplanen om opprettelse av område for kanoslipp i Ogge, areal for å i møte komme dette samt båtplasser for hytteområde er avsatt langs strandlinja til Ogge.  Planen er ikke omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte følgjer vedlagt til offentlige instanser, for andre kan det sees på kommunens hjemmeside.

Målet med planen er å regulere for hytter med veiadkomst, samt kanoslipp og båtplasser i Ogge.  Det blir lagt opp til høy sanitær standard. Det vil bli utarbeidet egen vann- og avløpsplan for området.

Planarbeidet vil følge de bestemmelser og retningslinjer som går fram av gjeldende arealdel for Birkenes kommune. AT skog as har hatt oppstartsmøte med Birkenes kommune i forkant av arbeidet, og har fått klarsignal om å varsle oppstart av planarbeidet. Oppstartsmøte ble gjennomført 26.03.2021.

Dagens veg inn i området er kommunal, det er et ønske fra grunneier om at denne kan privatiseres og ny vei blir kommunal. Det varsles i den forbindelse oppstart av utbyggingsavtale for ny vei.

Planarbeidet vil starte opp omgående. Forslag til detaljplan er tenkt oversendt kommunen for behandling vinter 2021.

Vi ønsker at de som har interesser i området og meninger om hva som er viktig å ta hensyn til, gir innspill om dette. Kommentarer/ merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til AT- skog AS, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no innen 01.06.2021. Kopi kan sendes til Birkenes kommune på epost: postmottak@birkenes.kommune.no eller til

Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland

Nærmere opplysninger kan man få ved å kontakte Mona Gundersen på tlf 957 94 342.

Kart planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ