Varsel om oppstart – Grødum boligfelt (trinn 3)

Innhold

COWI varsler oppstart av detaljregulering for Grødum boligfelt trinn 3, samt mindre justeringer av vedtatt reguleringsplan for trinn 2.

Hensikten med detaljreguleringen i felt 3 er i hovedsak å tilrettelegge for fremtidig boligbebyggelse i form av frittliggende - og konsentrert småhusbebyggelse og med tilhørende infrastruktur, friområder, lekeplass etc. For mer informasjon, se varslingsbrev.

Eventuelle spørsmål, synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig pr brev til COWI AS, Tordenskjoldsgt 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til daar@cowi.com med kopi til Birkenes kommune adresse: Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland eller e-post: postmottak@birkenes.kommune.no innen 21.01.22.

Grødum boligfelt – varsel om oppstart

Referat – oppstartsmøte Grødum bustadfelt (trinn 3)