Varsel om oppstart - Detaljregulering for Bersekollen gnr/bnr 88/44

Innhold

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Tonje Terkelsen, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand S (eller epost: tonje.terkelsen@sweco.no), innen 11.08.2021, med kopi til Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Brikeland eller til postmottak@birkenes.kommune.no.

PLANAVGRENSNING

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE