Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Natveitlia

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Natveitlia, gnr/bnr 85/211.

Formålet med utbyggingsavtalene er å bidra til gjennomføring av reguleringsplan, ved å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur, herunder veger, VA og grønnstruktur.

Fremforhandlet avtale i planområdet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Inngått avtale vil bli kunngjort etter vedtak.

Spørsmål eller innspill til kunngjøringen kan rettes til:

Birkenes kommune, enhet Teknisk forvaltning
Postadresse: PB 115, 4795 Birkeland

Epost: postmottak@birkenes.kommune.no

Henvis til saksnr: 21/533.

Kontaktperson: Enhetsleder teknisk forvaltning, tlf. 913 46 023