Rehabiliteringsavdelingen

Innhold

Avdelingen består av ergoterapeut, fysioterapeut, syn og hørsel og hjelpemiddelansvarlig.

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten tilbyr vurdering, trening og tilrettelegging for deg som har utfordringer knyttet til daglige aktiviteter. Vi jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Målet er at du skal mestre hverdagen din best mulig. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig.

Ergoterapi til barn og unge

Ergoterapeuten gir tilbud til barn og unge som har utfordringer med bevegelse og aktivitet. Ergoterapeuten fokuserer spesielt på finmotorikk, ergonomi og hjelpemidler.

Ergoterapi til voksne og eldre

Birkenes kommune har ergoterapeut som bistår personer over 18 år som bor hjemme. Vi har som mål at du skal få mulighet til aktivitet og deltakelse i hverdagslivet. Vi kan komme hjem til deg, eller du kan møte oss i våre lokaler på kommunehuset etter avtale.

Ergoterapeuten hjelper deg med å trene og tilrettelegge aktiviteter i hverdagen din. Ergoterapeuten fokuserer på ergonomi, tilrettelegging i hjemmet, hjelpemiddelformidling og kartlegging og trening ved kognitiv svikt.

Vi kan også bistå med tiltak opp mot mennesker som bor på institusjon.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med ergoterapeuten?

Send e-post eller ring sentralbordet på 37 28 15 00.

Serviceerklæring ergoterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har utfordringer knyttet til bevegelse og aktivitet. Vi jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Målet er at du skal mestre hverdagen din best mulig.

Kommunal fysioterapi til voksne og eldre

Den kommunale fysioterapeuten bistår personer over 18 år som bor hjemme og har vanskelig for å benytte fysioterapi på institutt. Vi jobber også med vurderinger/tiltak til mennesker som bor på institusjon.

Det er ingen egenandel på behandling av kommunal fysioterapeut.

Fysioterapi på institutt

En del fysioterapeuter på institutt har driftsavtale med Birkenes kommune. Hjemmeboende pasienter som har mulighet til å benytte seg av fysioterapi på institutt, skal benytte seg av dette tilbudet og vil ikke få innvilget kommunal fysioterapi. Hos fysioterapeuter med driftsavtale betales en egenandel opp til frikort egenandelstak 2. Se mer på helfo.no sine nettsider

Egenbetaling avhenger av hva slags behandling du skal ha.

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge er et gratis tilbud for aldersgruppen 0-18 år med sen bevegelsesutvikling eller nedsatt funksjonsevne. Vi tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/skole.

Fysioterapeuter har også ansvar for å vurdere, søke og tilpasse hjelpemidler til målgruppen, sammen med ergoterapeut for barn og unge.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale 

Følgende privatpraktiserende fysioterapeuter har driftsavtale med Birkenes kommune:

Liv Astrid Aarthun

Mob.: 41568356

E-post: liv.astrid.aarthun@birkenes.kommune.no

Marcel Paauw

Tlf.: 37 27 77 00  

E-post: post@birkelandklinikken.no

Wojciech Slawomis Centka

Tlf.: 37 27 77 00  

E-post: post@birkelandklinikken.no

Per Olav Peersen

Tlf.: 37 27 77 00  

E-post: post@birkelandklinikken.no

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med de kommunale fysioterapeutene?

Send e-post eller ring sentralbordet på 37 28 15 00.

Serviceerklæring fysioterapi

Hjelpemidler

Birkenes kommune har ansvar for kortvarig utlån av hjelpemidler. Ved behov for langvarig lån må man sende søknad til NAV hjelpemiddelsentral. Dette kan du få hjelp til ved å kontakte ergoterapi-/fysioterapiavdelingen i kommunen.

Hva kan du låne?

Hjelpemidler som toalettforhøyer, dusjkrakk, rullator, krykker og manuell rullestol kan lånes inntil tre måneder. Hjelpemiddeltekniker er behjelpelig ved utlånet av hjelpemidlene. Korttidslageret til kommunen ligger ved Birkenes sykehjem. Tjenesten er gratis.

Hva må du kjøpe selv?

Gripetang, krykker, strømpepåtrekker og andre enklere hjelpemidler i dagliglivet kan du kjøpe på apotek eller i spesialforretninger.

Hva kan du søke på?

Svært mange hjelpemidler kan søkes på fra NAV hjelpemiddelsentral. Ergoterapeuten i kommunen kan hjelpe deg med søknaden. En del av hjelpemidlene krever legeerklæring i forkant av søknaden, mens det for andre hjelpemidler holder med en funksjonsvurdering fra en fysioterapeut eller ergoterapeut.

Tilbakelevering

Ved tilbakelevering av hjelpemidler, kontakt hjelpemiddelteknikeren. 

For mer informasjon rundt aktuelle hjelpemidler og søknadsprosess, se NAV sine hjemmesider.

Syn og hørsel

Syns- og hørselskontakten holder sammen med rehabiliteringsavdelingen i nordenden av kommunehuset. Her kan du få hjelp til å søke om aktuelle hjelpemidler fra NAV. Første gang du søker, må du legge ved opplysninger fra øyelege eller øre-nese-hals-lege. Opplysningene må være av nyere dato.

Hjelpemidler for syn og hørsel er gratis.

Feil på hjelpemidlene meldes til kommunens hjelpemiddeltekniker.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med syns- og hørselskontakten eller hjelpemiddeltekniker?

Kontortid er på fredager fra kl 09.00-15.00

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester:

Søknadsskjema på papir 

Elektronisk søknadsskjema (Krever innlogging via ID-porten)

Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Helsefremmende allmøte for 78 åringer

Birkenes kommune ved Rehabiliteringsteamet gjennomfører helsefremmende allmøte for 78 åringer. Formålet med allmøtet er å skape en samhandlingsarena mellom kommunen og dens seniorer, hvor ulike temaer rundt alderdom vil bli løftet opp.

Et av hovedpunktene i Nasjonale føringer er økt fokus på helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant eldre.Ifølge den nye Folkehelseloven skal kommunene fremme befolkningens helse. De fleste 78-åringer er stort sett aktive og har gode hverdager. Det kan allikevel oppstå uforutsette ting og hendelser, og vi ønsker å bistå deg med å være i forkant av dette i form av et helsefremmende allmøte.  Tilbudet er til innbyggere i kommunen som fyller 78 år inneværende år.

På møtet vil det bli løftet opp temaer rundt hvordan du som innbygger kan ha en aktiv og meningsfylt hverdag i din alderdom. Vi kan bistå med informasjon, råd og veiledning om forhold som kan ha betydning for din hverdag, livskvalitet og helse. Du vil også få informasjon om kommunens offentlige og private tilbud, og vi svarer så godt vi kan på eventuelle spørsmål du har. Det vil også bli lagt opp til erfaringsutveksling i form av gruppesamtaler.

Trygghetsalarm

Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behovet oppstår. Du kan ha den på håndleddet eller rundt halsen. Alarmen er enkel i bruk. Når du trykker på alarmen, blir du koblet direkte til responssenteret som ligger i Kristiansand.

Du må ha klar ekstranøkkel når alarmen skal monteres. Ekstranøkkelen oppbevares hos Hjemmesykepleien, slik at de kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen. Boligen må også være merket med navn og nummer hvis det finnes.

Dersom du får innvilget trygghetsalarm vil du bli kontaktet av montør for å få alarmen installert.

Du må betale en egenandel for trygghetsalarm

Hverdagsrehabilitering

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering i eget hjem og nærmiljø hvor målet er å gjøre deg selvhjulpen. Et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider kommer hjem til deg og jobber sammen med deg med å nå dine egne mål. Du er selv med på å beskrive og definere hva som er vesentlig for å oppnå mestring i eget liv. Med utgangspunkt i dette jobber vi intensivt sammen i 6 uker.

Hvem er hverdagsrehabilitering for?

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer hverdagen som før. Det kan være personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen. Tilbudet passer for deg som er motivert til å klare deg selv. Tilbudet er for eldre, selv om det ikke er en definert nedre aldersgrense.

Hvordan søke hverdagsrehabilitering?

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester, enten på papir eller elektronisk (krever innlogging via ID-porten). Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Serviceerklæring hverdagsrehabilitering

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

Helsedirektoratet; individuell plan, rehabilitering og habilitering

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med kreftkoordinator, demenskoordinator eller IP-koordinator?

Send e-post eller ring sentralbordet på 37 28 15 00.

Rehabilitering

Dersom du har fått en sykdom eller skade kan du ha behov for rehabilitering. Målet med rehabilitering er å gjenvinne tidligere funksjonsnivå. Rehabilitering er en tverrfaglig tjeneste som kan foregå på institusjon eller i hjemmet.

Om rehabilitering

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.

Kriterier og vilkår for rehabilitering
  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
  • Søker må være berettiget til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
  • Søker må selv ønske hjelpen og være i stand til å delta aktivt i egen rehabilitering
Rehabilitering på institusjon

Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å gjennomføre rehabilitering hjemme, kan du bli innvilget rehabilitering på institusjon.

Rehabilitering hjemme

Dersom det er ønskelig og mulig vil rehabiliteringen gjennomføres i ditt eget hjem.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering kan settes i gang når mange små aktiviteter i hverdagen ikke lenger er en selvfølge.

Du finner mer informasjon om hverdagsrehabilitering ved å klikke på lenken i venstremargen.

Hvordan søke rehabilitering?

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester, enten på papir eller elektronisk (krever innlogging via ID-porten). Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Pasient- og brukerrettighetsloven
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Helse- og omsorgstjenesteloven