Boveiledertjenesten

Innhold

Boveiledertjenesten yter tjenester til personer med utviklingshemming, personer med autismespekterforstyrrelse og andre personer med store hjelpebehov. Enheten yter tjenester i bofellesskap, avlastning i institusjon og praktisk bistand/opplæring til personer som bor i egen bolig. Tjenesten har også ansvar for dagsaktiviterer/dagsenter, oppfølging av støttekontakter, avlastning i privat hjem og omsorgsstønad.

Formål

Formålet med tjenestene er at brukeren skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet. Bistanden er individuelt tilpasset, ut fra vedtak om opplæring, vedlikehold av ferdigheter, tilsyn eller behov for omsorg/tilstedeværelse. Avlastning til pårørende. 

Avlastning

Avlastning kan tildeles omsorgsgivere (pårørende) som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsgivere å kunne opprettholde familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi muligheter for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal videre gi mulighet for å delta i samfunnsgoder og aktiviteter. 

Avlastning kan gis i hjemmet, institusjon eller privat hjem. For barn og ungdom med utviklingshemming og/eller andre omfattende hjelpebehov har kommunen i dag en avlastningsbolig på Stoppedalsmyra.

Kommunen kan også kjøpe denne tjenesten av andre kommuner eller privat dersom det ikke er mulig å løse dette innenfor egne tjenester.

Kriterier for tildeling av tjenester

Boliger

Birkenes kommune har 16 boliger som leies ut til mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelse. Boligene har bemanning i henhold til brukers behov og vedtak. Boligene ligger sentrumsnært. 

Kriterier for tildeling av tjenester

Digerhaug

På Digerhaug er det åtte leiligheter. Leilighetene er fordelt på fire tomannsboliger som ligger rundt et tun. Digerhaug har bemanning i henhold til brukerenes behov og vedtak.

 

Smedens Kjerr

Smedens Kjerr 50 er både adresse og navn på en bolig. Huset inneholder fire like leiligheter i tillegg til et fellesareal. Boligen har bemanning i henhold til brukerenes behov og vedtak. 

Speiderjordet

Speiderjordet har 4 leiligheter som ligger i rekke i tillegg til en personalbase. Leilighetene har bemanning i henhold til brukerenes behov og vedtak.

Dagsenter

Birke dagsenter er et tilbud til hjemmeboende med psykisk utviklingshemming.

Les mer om Birke dagsenter.

 Kriterier for tildeling av tjenester

Omsorgsstønad, støttekontakt, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Omsorgsstønad

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgsstønad på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgsstønad.

Omsorgsstønad skal gi den som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for nære pårørende en viss kompensasjon for omsorgsarbeidet som utføres. Kommunen avgjør om omsorgsstønad er den riktige tjenesten å tilby, og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

 Kriterier for tildeling av tjenester

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til mennesker som har lite sosialt nettverk, har behov for voksenkontakt, trygghet og kontinuitet i hverdagen, og som har behov for å tilegne seg nye sosiale ferdigheter. Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Det er en forutsetning/anbefaling at timene i hovedsak benyttes utenfor eget hjem.

Tjenesten kan organiseres som et gruppetilbud eller et individuelt tilbud.

 Kriterier for tildeling av tjenester

Praktisk bistand og opplæring

Kommunen har også anledning til å gi tjenesten ”praktisk bistand opplæring”. Innholdet i tjenesten er det samme som for ordinær praktisk bistand. Men ved praktisk bistand opplæring, er det brukers ansvar å gjennomføre nevnte oppgaver under veiledning og oppfølging fra kompetent personell. Målet er at brukeren skal få opparbeidet seg nødvendige ferdigheter til å utføre definerte oppgaver på selvstendig vis. Tjenesten er gratis for den som mottar hjelpen.

 Kriterier for tildeling av tjenester

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på, for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Tjenesten BPA innebærer at brukeren selv har rollen som arbeidsleder. For å være arbeidsleder må man være i stand til å påta seg ansvar for organisering og innhold av tjenesten, som inkluderer rekruttering og veiledning av assistenter.
Det er også mulig at foreldre er arbeidsleder dersom barn har vedtak på BPA.

For å oppfylle kriteriene for tildeling av BPA må bruker være under 67 år og ha behov for personlig assistanse mere enn 25 timer pr. uke over mere enn 2 år. Helsehjelp kommer vanligvis ikke inn under BPA-ordningen.

 Kriterier for tildeling av tjenester

 

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Informasjon fra helsedirektoratet

Serviceerklæringer

Serviceerklæring bemannet botilbud 

Serviceerklæring avlastning i institusjon

Serviceerklæring dagsenter

Kontaktinformasjon for boveiledertjenesten

Enhetsleder: Oddbjørn Hagen
Tlf: 934 05 431
E-post: oddbjorn.hagen@birkenes.kommune.no

Teamleder Digerhag/Smedens Kjerr 50: Eva Merete Hommen
Tlf: 919 11 533 
E-post: eva.merete.hommen@birkenes.kommune.no

Teamleder Speiderjordet/Stoppedalsmyra: Anne- Grethe Beisland-Neset
Tlf: 906 41 825
E-post: anne-grethe.beisland.neset@birkenes.kommune.no

Teamleder dagsenter: Sissel Markussen 
Tlf: 906 95 782
E-post: sissel.markussen@birkenes.kommune.no

Saksbehandler: Cecilie Enge-Stie
Tlf: 916 30 409
E-post: cecilie.enge-stie@birkenes.kommune.no

Merkantil: Bente Topland
Tlf: 468 29 013
E-post: bente.snolos.topland@birkenes.kommune.no

Søknader

Søknadsskjema på papir sendes til Koordinerende enhet, Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland 

eller

Elektronisk søknadsskjema (Krever innlogging via ID-porten)

Boveiledertjenesten i kommunen kan kontaktes dersom det er behov for hjelp til å søke.

Timelister

Timeliste for støttekontakter

Timeliste avlaster i eget hjem