Boveiledertjenesten

Innhold

Boveiledertjenesten yter tjenester til mennesker som på grunn av sin utviklingshemming/autismespekterforstyrrelse har behov for tilrettelagt hjelp for å kunne fungere i dagliglivet.

Formål

Formålet med tjenestene er at brukeren skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet. Bistanden er individuelt tilpasset, ut fra vedtak om opplæring, vedlikehold av ferdigheter, tilsyn eller behov for omsorg/tilstedeværelse.

Boliger

Birkenes kommune har 11 boliger som leies ut til mennesker med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelse. Boligene har døgnbemanning og ligger i umiddelbar nærhet til kommunehuset og tjenestetilbudet i Boveiledertjenesten.

Digerhaug

På Digerhaug er det åtte leiligheter. Leilighetene er fordelt på fire tomannsboliger som ligger rundt et tun. Digerhaug har døgnbemanning og menneskene som bor der har ulike utfordringer. Vi er opptatt av at hver beboer har individuelle behov, interesser og aktiviteter, og at alle skal få tjenester og oppfølging tilpasset den enkelte.

Smedens Kjerr

Smedens Kjerr 50 er både adresse og navn på en bolig. Huset inneholder fire like leiligheter i tillegg til et fellesareal. Boligen er bemannet for heldøgns omsorg. De som bor her har forskjellige behov for bistand. Vi er opptatt av at hver beboer har individuelle behov, interesser og aktiviteter, og at alle skal få tjenester og oppfølging tilpasset den enkelte.

Dagsenter

Birke dagsenter er et tilbud til hjemmeboende med psykisk utviklingshemming.

Les mer om Birke dagsenter.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på, for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Tjenesten BPA innebærer at brukeren selv har rollen som arbeidsleder. For å være arbeidsleder må man være i stand til å påta seg ansvar for organisering og innhold av tjenesten, som inkluderer rekruttering og veiledning av assistenter.
Det er også mulig at foreldre er arbeidsleder dersom barn har vedtak på BPA.

For å oppfylle kriteriene for tildeling av BPA må bruker være under 67 år og ha behov for personlig assistanse mere enn 25 timer pr. uke over mere enn 2 år. Helsehjelp kommer vanligvis ikke inn under BPA-ordningen.

For å søke om BPA kan søknad sendes til Koordinerende enhet:

Søknadsskjema på papir sendes til Koordinerende enhet, Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland 

eller

Elektronisk søknadsskjema (Krever innlogging via ID-porten)

Boveiledertjenesten i kommunen kan kontaktes dersom det er behov for hjelp til å søke om BPA.

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Informasjon fra helsedirektoratet

Omsorgsstønad, støttekontakt, avlastning og praktisk bistand

Omsorgsstønad

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgsstønad på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgsstønad.

Formålet med tjenesten

Omsorgsstønad skal gi den som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for nære pårørende en viss kompensasjon for omsorgsarbeidet som utføres. Kommunen avgjør om omsorgsstønad er den riktige tjenesten å tilby, og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Kriterier for tildeling

Den som tildeles omsorgsstønad må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

 • Om man arbeider mange timer pr. måned med særlig tyngende omsorgsarbeid.
 • Hvorvidt omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid.
 • Om belastning på grunn av det særlig tyngende omsorgsarbeidet er så stor at det fører til at omsorgsgiver får redusert mulighet til å jobbe utenfor hjemmet.
 • Det skal være søkt om hjelpestønad og størrelsen på denne vil bli tatt med i vurderingsgrunnlaget for omfanget.
 • Vurderingen gjøres i forhold til familiens totale situasjon.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6. Omsorgslønn

Omsorgslønn (rundskriv I-42/98)

Betalingssatser

Tjenesten er gratis for den som mottar hjelpen. Omsorgsstønad gis med timesats for de timene tjenesten er utmålt til å vare.

Støttekontakt

Formålet med tjenesten

Støttekontakt er et tilbud til mennesker som har lite sosialt nettverk, har behov for voksenkontakt, trygghet og kontinuitet i hverdagen, og som har behov for å tilegne seg nye sosiale ferdigheter. Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Det er en forutsetning/anbefaling at timene i hovedsak benyttes utenfor eget hjem.

Tjenesten kan organiseres som et gruppetilbud eller et individuelt tilbud.

Kriterier for tildeling

Tjenesten gis i hovedsak til personer som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming eller psykiske/sosiale utfordringer.

Det vil i vurderingen bli lagt vekt på alder og hva som er vanlig av aktivitetsnivå for alderen.

Det vil i vurderingen bli lagt vekt på hva som er forventingen om at foreldre, når det gjelder barn, må bistå med for å kunne gjennomføre aktiviteter.

Lovgrunnlaget

Søker må fylle kravene i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 pkt. 6 b.

Lov om pasient- og brukerrettigheter legges også til grunn, § 2-1a.

Betalingssats

Tjenesten er gratis for den som mottar hjelpen, men bruker må selv dekke egne utgifter til aktiviteter.

Timelønn til den som utførere støttekontaktoppdrag skal fastsettes årlig av kommunestyret gjennom budsjettbehandling.

Praktisk bistand og opplæring

Kommunen har også anledning til å gi tjenesten ”praktisk bistand opplæring”. Innholdet i tjenesten er det samme som for ordinær praktisk bistand. Men ved praktisk bistand opplæring, er det brukers ansvar å gjennomføre nevnte oppgaver under veiledning og oppfølging fra kompetent personell. Tjenesten gis for en meget tidsbegrenset periode, inntil 3 måneder. Målet er at bruker i løpet av denne tiden skal få opparbeidet seg nødvendige ferdigheter til å utføre definerte oppgaver på selvstendig vis. Tjenesten er gratis for den som mottar hjelpen.

Avlastningsopphold

Formålet med tjenesten

Avlastning kan tildeles omsorgsgivere (pårørende) som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsgivere å kunne opprettholde familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi muligheter for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal videre gi mulighet for å delta i samfunnsgoder og aktiviteter.

Avlastning kan gis i hjemmet eller på institusjon. Institusjonsavlastning kan gis i sykehjem for eldre. For barn og ungdom med utviklingshemming og/eller andre omfattende hjelpebehov har kommunen i dag en avlastningsbolig på Stoppedalsmyra.

Kommunen kan også kjøpe denne tjenesten av andre kommuner eller privat dersom det ikke er mulig å løse dette innenfor egne tjenester.

Kriterier for tildeling

Den som søker avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har et behov som gir rett på tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Følgende vil også bli vektlagt i forbindelse med tildeling av denne tjenesten:

 • om søkeren arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om fordelingen over tid; om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1a

Betalingssats

Tjenesten er uten kostnad for den som mottar hjelpen.

 

Serviceerklæringer

Serviceerklæring bemannet botilbud - Digerhaug

Serviceerklæring bemannet botilbud - Smedens kjerr 50

Serviceerklæring avlastning i institusjon

Serviceerklæring dagsenter

Timelister

Timeliste for støttekontakter

Timeliste avlaster i eget hjem