SFO

Innhold

SFO har vi på Birkeland skole, Engesland skole og Herefoss skole

Det er SFO (skolefritidsordning) på alle tre barneskolene i Birkenes kommune, Birkeland skole, Herefoss skole og Engesland skole.

Som hovedregel gis alle barn plass ved skolefritidsordningen etter søknad.

Skolefritidsordningen:

  • Er et frivillig tilbud for barn 1.-4. skoletrinn, før og etter skoletid og på visse skolefridager. Ordinær SFO følger skoleruten.
  • Har tilbud i skolens ferier når det er nok søkere. SFO i feriene tilbys ved Birkeland skole.
  • Legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter ut i fra barnas alder, interesser og funksjonsnivå.

Søknadsfristen for SFO er 1. mars. 

NB! Når du søker tilbud om plass i SFO bekrefter du at du har satt deg inn i vedtektene for SFO.

Husk også å søke om redusert foreldrebetaling, dersom du/dere har rett på det. (Se informasjon under.)

Vedtekter

For å søke må du fylle ut søknadsskjema i kommunens selvbetjeningsportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

Søk her

Kommunalsjef for Oppvekst er Marianne Moen Knutsen

TLF: 37281500

E-post til Birkenes kommune

Se kontaktinformasjon for SFO ved hver skole.

Timesats 5-14 t/uke:    kr 183,00

Timesats 15-18 t/uke:  kr 170,00

Timesats 19-20 t/uke:  kr 156,00

Timesats 21-22 t/uke:  kr 148,00

Eks: 19 t/uke x 156,00 = 2964,00 kr i måneden

+ kostpenger pr. måned: kr 121,00

Besøkssats kr 54,00

Heldagstilbud i skolens ferier: kr. 272,00

Skolefritidsordning for barn med særskilte behov, på 5.-7. trinn skal være gratis. Merk: Foreldre til barn med særskilte behov vil også kunne omfattet av ordningen med redusert foreldrebetaling ved lav inntekt, på 1.-2. trinn, dersom vilkårene er oppfylt.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt for SFO. I så fall skal en ha en redusert pris. Ordningen er søknadspliktig. (For 3. og 4. trinn gjelder ordningen fra 1. august 2021.)

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for SFO på 1.-4. årstrinn, dersom:

          a. foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller

          b. det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Hvordan er prosessen

Birkenes kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling for SFO på skolene i Birkenes. Søknadsfrist for ordningene er
1. september (vil gjelde fra august og ut skoleåret). Søknader innkommet etter 1. september vil få virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt. Det kan søkes underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.
Man må søke på nytt for hvert skoleår. (Høsten 2021 har vi utvidet søknadsfristen til 1. oktober (vil gjelde fra august og ut skoleåret). Søknader innkommet etter 1. oktober vil få virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt.)

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningenes samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller,
registrerte partnere og samboere.

Hva skal ligge ved søknaden?

Skattemeldingen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekter, er søker pliktig til å opplyse om det ved søknad.

Hvis det ikke foreligger skattemelding, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntektsberegningen kan bli etterprøvd. Dersom en har fått vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid og husholdningens inntekt øker slik at grunnlaget for moderasjonen endres vesentlig eller faller bort, plikter man å varsle kommunen om dette.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sendes til:

Birkenes kommune – Oppvekst, Postboks 115, 4795 Birkeland

Søknaden kan også leveres i Servicetorvet i Kommunehuset.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling 2021-22

SFO Birkeland skole

SFO Engesland skole

SFO Herefoss skole