SFO

Innhold

SFO har vi på Birkeland skole, Engesland skole og Herefoss skole

Det er SFO (skolefritidsordning) på alle tre barneskolene i Birkenes kommune, Birkeland skole, Herefoss skole og Engesland skole.

Som hovedregel gis alle barn plass ved skolefritidsordningen etter søknad.

Skolefritidsordningen:

  • Er et frivillig tilbud for barn 1.-4. skoletrinn, før og etter skoletid og på visse skolefridager. Ordinær SFO følger skoleruten.
  • Har tilbud i skolens ferier når det er nok søkere. SFO i feriene tilbys ved Birkeland skole.
  • Legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter ut i fra barnas alder, interesser og funksjonsnivå.

Regjeringen har innført 12 timers gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger, fra høsten 2022.  Ordningen gjelder alle førsteklassinger og forutsetter at man søker plass i SFO på vanlig måte.

Dette er en nasjonal politisk prioritering, for å tilgjengeliggjøre opphold i SFO for flere barn, slik at de skal kunne ha utbytte av de positive effektene man vet SFO har.

Dette kan påvirke hvordan familier ønsker å benytte SFO-tilbudet for sine barn på 1.-4. trinn.

Birkenes kommune setter derfor utvidet søknadsfrist for SFO til 28.03.2022.

Dersom man allerede har søkt om SFO-plass, trenger man ikke søke på nytt. Har man ønske om endring, ber vi om at det sendes ny søknad, slik at vi får alt med i samme behandlingsrunde.

Husk at man også kan søke om Redusert foreldrebetaling for SFO ved lav inntekt. Les mer om dette på kommunens hjemmeside. Her finner man også lenke til nytt digitalt søknadssystem, som gjør det enklere å søke og legge ved inntektsopplysninger.

 

Søknadsfristen for SFO er 1. mars. 

NB! Når du søker tilbud om plass i SFO bekrefter du at du har satt deg inn i vedtektene for SFO.

Husk også å søke om redusert foreldrebetaling, dersom du/dere har rett på det. (Se informasjon under.)

Vedtekter

For å søke må du fylle ut søknadsskjema i kommunens selvbetjeningsportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

Søk her

Kommunalsjef for Oppvekst er Marianne Moen Knutsen

TLF: 37281500

E-post til Birkenes kommune

Se kontaktinformasjon for SFO ved hver skole.

Timesats pr time/uke 5-14 t/u : 187,00

Timesats pr time/uke 15-18 t/u :174,00

Timesats pr time/uke 19-20 t/u : 160,00

Timesats pr time/uke 21-22 t/u: 151,00

Besøkssats: 55,00

Heldagstilbud i skolens feirer: 278,00

Kostpenger: 123,00

Skolefritidsordning for barn med særskilte behov, på 5.-7. trinn skal være gratis. Merk: Foreldre til barn med særskilte behov vil også kunne omfattet av ordningen med redusert foreldrebetaling ved lav inntekt, på 1.-2. trinn, dersom vilkårene er oppfylt.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt for SFO. I så fall skal en ha en redusert pris. Ordningen er søknadspliktig.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for SFO på 1.-4. årstrinn, dersom:

          a. foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller

          b. det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Hvordan er prosessen

Birkenes kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling for SFO på skolene i Birkenes. Søknadsfrist for ordningene er
1. september (vil gjelde fra august og ut skoleåret). Søknader innkommet etter 1. september vil få virkning fra måneden etter at søknaden er mottatt. Det kan søkes underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.
Man må søke på nytt for hvert skoleår.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningenes samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller,
registrerte partnere og samboere.

Hva skal ligge ved søknaden?

Skattemeldingen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekter, er søker pliktig til å opplyse om det ved søknad.

Hvis det ikke foreligger skattemelding, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter. Inntektsberegningen kan bli etterprøvd. Dersom en har fått vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid og husholdningens inntekt øker slik at grunnlaget for moderasjonen endres vesentlig eller faller bort, plikter man å varsle kommunen om dette.

Slik søker du om redusert foreldrebetaling

For å søke må du logge deg inn på Visma Flyt skole sin foresattportal. Der får du beskjed om hvilke opplysninger som skal legges inn.

Vi har nå innført elektronisk søknad via Foresattportalen. De tidligere papirbaserte søknadene, som måtte lastes ned, er avviklet.

Send søknad her

SFO Birkeland skole

SFO Engesland skole

SFO Herefoss skole