Viktig informasjon om bekjempelsen av planten landøyda

Innhold

Den giftige planten landøyda har i mange år være et stort problem i Vest-Agder, men nå sprer planten seg også østover og har blitt observert flere steder i Aust-Agder. Landøyda har blitt observert blant annet i Froland, Arendal, Tvedestrand, Lillesand og Birkenes.

Det er først og fremst i landbruket at planten utgjør et stort problem. Landøyda er svært giftig for storfe og hest. Forgiftningen kan føre til kronisk leverskade og er ofte dødelig. Storfe og hest vraker normalt planten på beitet, men forgiftning kan forekomme.

Bilde av planten Landøyda 

Bilde av Landøyda med utvikling av bladrosett

 

Landøyda er et flerårig ugras som vokser i beite og langs veier og grøfter. Den lar seg lett kjenne med gule blomster på ettersommeren. Det beste tidspunktet for bekjempelse er før frøsetting, normalt i juni måned. Et godt kjennetegn på planten i dette stadiet er at den har utviklet bladrosett, der stengelen er grov, furete med brunrød fargetone. Landøyda har frø med fnokk som sprer seg lett med vinden og en plante har i gjennomsnitt 2100 frø. Ved store mengder landøyda i silo eller høy kan problemet med forgiftning bli større enn på beite! Det anbefales å bruke hansker når man luker planten. Av effektive bekjempingsmåter anbefales det av Norsk Landbruksrådgivning i Agder følgende tiltak:

  • Sauebeting 
  • Slå landøyda før frøsetting i juni måned 
  • Kjemisk bekjempelse før frøsetting i juni måned 
  • Rive opp hele blomsterstengel med rot. Ved luking anbefales hansker. 
  • Mer informasjon finner dere i oppdatert brosjyre om bekjemp landøyda av NLR Agder

I kjølvannet av spredningen av landøyda har karminspinneren også blitt observert hyppigere i Agder enn for noen få år tilbake. Forvaltningen og veimyndighetene må ta hensyn til en sterkt truet art i spredning samtidig som man ønsker å begrense spredning av landøyda, som betegnes som vertsplanten til karminspinneren. Karminspinneren lever på landøyda (Jacobaeae vulgaris), og noen ganger på andre svineblom-arter. Denne sommerfuglen trives på åpne, tørre steder som tørrenger, strandenger og skrotemark, og flyr om dagen i mai og juni.

Bilde av sommerfuglen Karminspinner

Det anmodes om at det rapporteres om funn av planten landøyda og karminspinneren, gjerne til kommunens landbruksforvaltning. Eller man kan selv registrere funn på www.artsobservasjoner.no

Kommunen kan fatte vedtak om trekk i areal- og kulturlandskapstilskuddet dersom foretak lar landøyda og andre problemugress ta overhånd på jordbruksareal.

Vi anmoder alle til å aktivt bekjempe landøyda og annet problemugress og spre budskapet om denne utfordringen til bønder og andre grunneiere. Et godt eksempel på en felles dugnadsinnsats mot landøyda er bekjemping av landøyda i naturvernområder langs Listastrendene. For å begrense frøproduksjonen gjennomførte Statsforvalterens miljøvernavdeling luketiltak i to verneområder langs Listastrendene sammen med skoleelever, bønder og kommunen.

Dere kan lese mer om bekjempelse av landøyda på Statsforvalteren i Agder sine hjemmesider:

Bekjemp planten landøyda