Revisjon av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Innhold

Kommuneplanens arealdel 2023-2035 er nå på høring. Høringsfrist er 12.09.2023. Formålet med revisjonen av kommuneplanens arealdel er å legge til rette for nye næringsområder.

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Høringsfrist 12.09.2023

Kommunestyret i Birkenes har den 25.05.2023 (sak 040/23) vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 på høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Saksfremstilling

Plankart alternativ 1

Plankart alternativ 2

Bestemmelser

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram, kommuneplanens samfunnsdel og regionale og nasjonale føringer. Forslaget er oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Hovedfokuset i denne revisjonen har vært å tilrettelegge for nye næringsområder i kommunen. Det er også gjort noen andre justeringer i plankartet. Alle endringene er beskrevet i planbeskrivelsen.

Planforslaget som legges ut på høring forelegges i to alternativer. Alternativene handler om størrelsen og avgrensning av område IN-1) Tveide næringspark sør; alternativ 1 er det opprinnelige innspillet og alternativ 2 er en nedskalering i omfang og størrelse. De to alternativene er omtalt i planbeskrivelsen og vist ved to plankart. Bestemmelsene er like for begge forslagene. Birkenes kommune ønsker å legge begge forslagene ut på høring for å få innspill, før det tas en avgjørelse på hvilket av forslagene som skal legges.

Følgende nye områder foreslås tatt inn:

  • IR-2) Øynaheia
  • BA-1) Stemmelona
  • N-1) Tveide næringspark sør
  • IN-2) Birkeland sentrum nord
  • KO-1) Rugsland
  • KO-2) Holmegårdsheia

Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Vær tydelig på hvilke områder du har merknad til. Det er ikke anledning til å komme med nye forslag til områder eller andre endringer av kommuneplanen utover de nye områdene som foreslås tatt inn.

Frist for å komme med merknader er 12.09.2023. Merknaden skal sendes skriftlig til kommunen på en av følgende måter:

Innsendelsen merkes med «Kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnr. 20/3618.

Merknader og innspill vil ikke få svar direkte, men vil bli tatt med i kommunens behandling av kommuneplanens arealdel videre.

Har du spørsmål, kan ta kontakt på tlf. 37 28 15 00 eller postmottak@birkenes.kommune.no.