Kunngjøring av navnevedtak fra Kartverket: Kjælevann

Innhold

Kartverket gjorde 26.06.2023 følgende vedtak om skrivemåte:
  • Kjælevann (gard 140)
  • Kjælevann (hovednavn på bruk 140/1)
  • Der oppe (undernavn på bruk 140/1)
  • Kjælevann (bruk 140/2)
  • Kjælevann (hovednavn på bruk 140/35)
  • Der nede (undernavn på bruk 140/35)

Se her for begrunnelse med mer .

Se ellers saksnr 16/3700 på kommunens hjemmeside.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn:     

         

                Stadnamnlova § 6. Igangsetjing av stadnamnsak

Saker om skrivemåten av stadnamn kan takast opp av

a.           eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd

b.           eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom

c.            ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

d.           stadnamntenesta

 

Hytteeierne bør uttale seg gjennom velforening/veilag el.lign. (lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn) hvis de vil klage på vedtak om skrivemåte.

Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.