Ekstra tilskudd til grøfting på Agder i 2023

Innhold

Fylkestinget i Agder vedtok i juni 2023 å bevilge 2 millioner kroner til landbruket for å øke dreneringsaktiviteten. Dette skal være et supplement og en styrking av den statlige ordningen til drenering som i dag forvaltes av kommunen.

Fylkeskommunen bidrar med tilskudd til drenering av dyrka mark i 2023 etter følgende satser:

  • Systematisk grøfting, profilering og omgraving: 2 000 kroner per dekar.
  • Annen grøfting: 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar. 

Tilskuddsordningen gjelder søknader innsendt fra 1.7.2023 og tiltak som ikke allerede er igangsatt.

Søker må sende kopi av kommunens vedtak om tilskudd og kopi av vedtak om utbetaling  til Fylkeskommunen v/ Berit.Stray.Egeli@agderfk.no

Frist for å søke om tilleggsmidler er 1. november 2023, eller så langt midlene rekker.

Brev fra Agder fylkeskommune - Ekstra tilskudd til grøfting på Agder i 2023