Årsresultat 2022 for Birkenes kommune

Innhold

Birkenes kommune fikk et negativt årsresultat på kr 6,7 mill. i forhold til budsjett. Dette er inkludert budsjettert bruk av disposisjonsfond på kr 13,2 mill

Brutto driftsresultat ble positivt med kr 1,3 mill. Netto driftsresultat ble negativt med kr 5,7 mill.

Generelle driftsinntekter ble 12,1 mill. bedre enn budsjett og netto finansposter ble kr 7,9 mill. lavere enn budsjett. Det er hovedsakelig skatte-og rammeinntekter og integreringstilskudd som utgjør en positiv effekter, mens avkastning på verdipapirer hadde negativ utvikling i 2022.

Innen driften er det et samlet merforbruk på kr 9,9 mill. i forhold til budsjett. Dette skyldes blant annet budsjetterte, men ikke mottatte refusjoner fra staten.

Det tas forbehold om endringer, siden årsregnskapet ikke er gjennomgått av revisor.

 

Anne Stapnes

Kommunedirektør

Kontaktinformasjon: kommunedirektør Anne Stapnes, telefon 97 635 373,

Epost: anne.stapnes@birkenes.kommune.no