3. dose vaksine tilbys nå til de med nedsatt immunforsvar

Innhold

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset.Det er nå viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som anbefales 3. dose:

Gruppe 1:

 • Organtransplanterte 
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2:

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen
   fra de fagmedisinske miljøene
   kan kontakte kommunen direkte for vaksinasjon. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens
   navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale 3. dose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd

Rilonacept (Arcalyst®)

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

1)Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.

2)Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller

okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

3) Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Ring vaksinetelefonen 47506943, mandag-fredag kl.09.00-11.30.