NAV

Innhold

Kontoret driftes av den statlige arbeids- og velferdsetaten på fylkesnivå og Birkenes kommune som likeverdige parter med basis i en samarbeids- og partnerskapsavtale.

Åpningstider 

Mandag: 12-14   

Tirsdag: STENGT

Onsdag: STENGT

Torsdag: 12-14

Fredag: STENGT

Kontoret er åpent for avtalte timeavtaler 09-15 alle dager.

Hvilke tjenester kan du få hos NAV?

Hos NAV Birkenes kan du få hjelp til mye, blant annet:

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Søknadsskjema

Det er også mulig å søke digitalt om sosialhjelp via Digisos og lenke til NAV.NO. Da slipper du å legge inn registrerte data på deg selv. 

Bruk lenken her

Søknaden må fylles ut så komplett som mulig, og dokumentasjon på det du søker om å få dekket må leveres sammen med søknaden. Søknaden leveres personlig i veiledningssenteret vårt i andre etage på kommunehuset i våre åpningstider  sammen med nødvendig dokumentasjon. Kommer du utenfor ordinær åpningstider, kan du legge søknaden i postkassen ved inngangen til Birkenes kommunehus.

Dersom det mangler dokumentasjon vil du få en forvaltningsmelding som etterlyser det vi mangler for å behandle saken. Behandlingstiden vår på 4 uker begynner ikke å løpe før all dokumentasjon har kommet inn.

Nyttig informasjon

Opplysning, råd og veiledning

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet.

Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger.

Det kan også være behov for at flere instanser samarbeider for å kunne gi deg best mulig hjelp. Hvis du ønsker det kan NAV for eksempel samarbeide med skole, oppfølgingstjeneste (OT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Mer informasjon

Økonomisk nødhjelp

Hjelp i en nødsituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, hygieneartikler og reiseutgifter. Regninger som må betales for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt, kan også bli dekket i en nødsituasjon.

Nyttig informasjon

Søknadsskjema

Det er også mulig å søke digitalt om sosialhjelp via Digisos og lenke til NAV.NO. Da slipper du å legge inn registrerte data på deg selv. Bruk lenken her

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Nyttig informasjon

Midlertidig bolig/nødbolig

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Nyttig informasjon

Gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Tjenesten er gratis og gis til kommunens innbyggere.

Nyttig informasjon

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Mer info om bostøtte

Flere tjenester

Flere tjenester finner du på nav.no

Hovedmål

NAV skal bidra til at flere er i arbeid og færre på stønad.

NAV Birkenes' delmål er å

 • få flere personer i arbeid og aktivitet
 • skape et velfungerende arbeidsmarked
 • gi korrekte tjenester og stønader
 • gi god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
 • være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
 • Digitalisere de kommunale tjenestene i NAV
 • Praktisere arbeid og aktivitet for økonomisk sosialhjelp

Du finner mer informasjon på nav.no

Krav om aktivitet – arbeid og aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp

NAV kan stille vilkår om at du skal redusere utgifter, øke inntekter og delta i aktiviteter når du mottar økonomisk sosialhjelp.

Målet er at du skal kunne forsørge deg selv.

NAV kan også stille vilkår om at du

 • møter til veiledningssamtaler
 • søker på relevante jobber
 • deltar på arbeidsrettede kurs og tiltak
 • deltar i arbeidstrening eller annen arbeidsrettet aktivitet
 • deltar i utdannings- og opplæringstiltak

For deg under 30

Hvis du er under 30 år, vil NAV stille krav om at du deltar i aktivitet når du mottar økonomisk sosialhjelp. Målet er å hjelpe deg til å komme i arbeid eller utdanning slik at du kan forsørge deg selv med egen inntekt.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene

Hvis du ikke oppfyller vilkårene som du har avtalt med NAV, kan det få konsekvenser for stønaden din.

Klagerettigheter

Klage på vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV

Du kan klage til fylkesmannen på vedtak etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Klagefristen og fremgangsmåten ved klage står i vedtaket. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt hvis du ønsker å klage.

Klage på øvrige tjenester fra NAV:

Klagerettigheter

Her finner du oss

NAV Birkenes er lokalisert i 2. etasje på kommunehuset. Besøksadressen er Smedens Kjerr 30 og postadressen Postboks 115, 4795 Birkeland.

Komme i kontakt:

Kontakt oss

Åpningstider/telefon

Tlf. NAV kontaktsenter: 55 55 33 33, mandag-fredag 09.00-15.00

Dørene er åpne for publikum mandag og torsdag kl 12.00-14.00. 

Det er mulig å gjøre timeavtaler utenom åpningstidene.

Forøvrig er nav.no åpen hele døgnet.

Særskilt informasjon i forbindelse med midlertidig bolig og økonomisk nødhjelp

Hvordan kontakter du NAV utenfor kontorets åpnigngstider  ved behov for midlertidig bolig og økonomisk nødhjelp?

NAV Birkenes har stor forståelse for at personer kan oppleve å være i en sårbar og vanskelig situasjon når man har behov for hjelp så fort som mulig. Derfor vil vi gi personer som er i målgruppen for disse to tjenestene litt ekstra informasjon om hvordan du kan få fortalt NAV om situasjonen din.

Du ringer da til NAV kontaktsenter på tlf  5555 3333.

Vær tydelig på hva din henvendelse gjelder. Dersom du ikke får løst saken din med de på kontaktsenteret, ber du dem vennlig om å legge igjen en «kontakt  bruker» henvendelse til NAV Birkenes. Vi som jobber her, vil da kontakte deg så fort vi får anledning. Det er viktig at du oppgir et telefonnummer som du er tilgjengelig på, for at vi kan nå deg når vi ringer deg tilbake.

Kontaktinformasjon NAV-leder

Torbjørn Vik

Tlf.: 5555 3333

E-post: torbjorn.vik@nav.no