Kommunale veier

Innhold

Birkenes kommune har driftsansvar for ca. 100 km vei. I dette inngår også gang-og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser. Ca 2/3 av kommunale veier er grusveier.

Enhet for dift, vei, vann og avløp, hverdager 09.00-15.00: tlf: 37281500

VAKTTELEFON VEI: 913 63 315  (15.00-09.00)

Målsettingen vår er et veinett som er velfungerende for brukerne. Vi setter pris på at dere underretter oss når standarden ikke er tilfredsstillende.

Birkenes kommune har satt bort brøyting og strøing av kommunale veier til private entreprenører. Arbeidet utføres etter standarder fastsatt i kontrakter. Birkenes kommune har ca. 100 km kommunale veier,  i tillegg til gang- og sykkelveier og offentlige parkeringsplasser. Statens vegvesen er ansvarlig for brøyting og strøing av riks- og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveier.

Kontraktskrav
  • Brøyting igangsettes ved en snødybde på 5 cm (kram snø) eller 8 cm (tørr snø). Veier skal være gjennombrøytet innen 12 cm (kram snø) eller 15 cm (tørr snø). Under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsettingen i perioder ikke overholdes.  
  • Ved snøvær om natta skal veiene være gjennombrøytet innen kl. 06:00. Fortau og gang- og sykkelveier skal være gjennombrøytet innen kl 06:30.
  • Brøyting av fortau og gang- og sykkelveier skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
  • Siktrydding og opprydding i veikryss skal utføres innen et døgn etter av veien er ferdig brøytet.
  • Veier strøs etter behov for å bedre fremkommeligheten i bakker og på andre vanskelige steder.
Innbyggere
  • Biler må parkeres på privat grunn i størst mulig grad slik at de ikke hindrer brøyting.
  • Ved store snøfall kan veier til tider være uframkommelige.
  • Snø kan bli brøytet inn på eiendom og avkjørsler og grunneier er selv ansvarlig for å fjerne denne.
  • Grunneiere må fjerne vegetasjon (hekker og trær) på egen grunn som henger ut i vei, fortau eller gang- og sykkelvei, og som da er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøting.
  • Brøyteskader meldes til kommunen for vurdering av ansvar.

NB! Har du en mur eller annet ut mot veien som kan være ekstra utsatt for skader under brøyting, må du som innbygger sette opp brøytestikk på aktuelle plasser.

Kommunen kontaktes på postmottak@birkenes.kommune.no eller telefon 37 28 15 00 vedrørende de kommunale veiene.

Statens vegvesen kontaktes på www.vegvesen.no eller telefon 175 (Vegtrafikksentralen) vedrørende riks- og fylkesveier.

Sommervedlikeholdet omfatter blant annet skraping, grusing, grøfterens og kantklipping. Deler av dette arbeidet utføres av kommunen, det meste utføres av private etter anbud.

Statens vegevesen 175.