Skal du bygge privat renseanlegg?

Innhold

Ikke alle eiendommer har tilgang til offentlig vann- og avløpsnett. Avløpsvannet må da renses lokalt ved hjelp av ulike renseløsninger. Ved å installere et moderne avløpsrenseanlegg vil du gjøre en stor innsats for å bedre vannkvaliteten i lokale bekker, elver og innsjøer. Det gir målbare resultater på vannkvalitet og vannmiljø. Sanitært avløpsvann er alt vann som blir brukt inne i huset, dette deles videre inn i svartvann som er vannet fra toalettet og gråvann som er vann fra bad, vaskerom eller kjøkken.

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. forurensningsforskriften § 12-4 og lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune som ble vedtatt i Birkenes kommunestyre 22.06.2017.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann

Tekniske bestemmelser (vedlegg til lokal forskrift)

Forurensningsforskriften

Søknadsplikten gjelder både for etablering av nytt utslipp (også til tett tank selv om det i realiteten ikke er utslipp fra denne), vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg (rehabilitering).

Forurensningsforskriften kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomheter som kun slipper ut gråvann, gjelder kapittelet bare dersom det er innlagt vann. Med innlagt vann menes i denne sammenheng vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.

Hvem kan hjelpe deg?

Du som privatperson kan ikke selv søke om utslippstillatelse. En ansvarlig søker skal inneha funksjonen som bindeledd mellom deg og kommunen. Ansvarlig søker må oppfylle kravene som er satt i plan- og bygningsloven § 23-4. Plan- og bygningsloven finner du her.

Ta kontakt med en eller flere aktører som kan har kompetanse til å stå som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende (nøytral fagkyndig) og ansvarlig utførende. Det lønner seg å samarbeide med noen som har kompetanse og erfaring på området. Ansvarlig prosjekterende (nøytral fagkyndig) skal prosjektere avløpsanlegget i henhold til lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann. Denne personen må inneha relevant hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse som gjør han/hun i stand til å foreta vurderinger av stedlige forhold og gi nøytral anbefaling om valg av avløpsløsning, uavhengig av bindinger til teknologi og utstyr.

Liste over aktuelle personer med kompetanse

Målet er å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, bruker interesser, uavhengig av produsent. Anleggseier står fritt til å velge nøytral fagkyndig, normalt sett påtar denne personen seg også ansvaret som ansvarlig søker.

Avløpsteknisk fagkompetanse innebærer i denne sammenheng:

  • 3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
  • praktisk erfaring med grunnundersøkelser, infiltrasjonstest og kornfordelingsanalyser
  • relevante referanseprosjekter

Søknad og saksbehandling

Søknad om utslippstillatelse – søknadspapirer og informasjon om saksbehandlingen

Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, det er derfor lurt å starte prosessen tidlig. Nabovarsel i medhold av forurensningsforskriften har svarfrist på 4 uker og skal sendes til alle som kan bli berørt av tiltaket (nedstrøms), ikke bare tilgrensende eiendommer. Søknad om utslippstillatelse har jfr. forurensningsforskriften inntil 6 ukers behandlingstid, fra det tidspunkt søknaden er komplett.

Før bygging av anlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

  • godkjent søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften
  • godkjent byggesøknad etter plan- og bygningsloven for søknadspliktige tiltak

Send søknad om utslipp til: postmottak@birkenes.kommune.no eller Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Søknadsskjema og vedlegg

Følgende skjema og vedlegg (de som er relevante) må fylles ut:

Søknadsskjema

Vedlegg A – Dokumentasjon av nøytral fagkyndig

Vedlegg B – Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt lokal forskrift) og          relevant dokumentasjon (dersom det er relevant)

Vedlegg C – Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Vedlegg D – Kartvedlegg til utslippssøknad – veiledning til hva som bør angis på kartet

Vedlegg E – Liste over eiendommer tilknyttet avløpsrenseanlegget med gnr., bnr. og adresse (dersom det er flere enn én eiendom)

 Vedlegg F – Oversikt over berørte interesser (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikt og tiltak for å ivareta helse og miljø.

Vedlegg G – Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet (NB! Her er det 4 ukers svarfrist)

Vedlegg H  - Eventuelle mottatte klager/protester