Næring

Innhold

Birkenes er en aktiv industrikommune.

De største bedriftene

Den største bedriften I kommunen er 3B Fibreglass Norway as som har ca. 170 ansatte. Andre store bedrifter er Uldal as, Foss Fabrikker as, Scanflex as, Tratec Koab as og Synkron Media as (avd. Birkeland Trykkeri). Birkenes har også flere store transportfirmaer.

Det er et allsidig arbeids – og næringsliv i vår kommune hvor «glassfiberen» er kommunens hjørnesteinsbedrift. Flere firmaer driver en omfattende rutebil – og transportvirksomhet. Det er også en bygge – og håndverkervirksomhet av betydelig omfang.

Butikker

På Birkeland er det to store dagligvarebutikker i tillegg til en på Herefoss og en på Engesland. Det er også kiosker, noen spesialbutikker, bilverksteder, bank – og regnskapsvirksomheter, hotell og noen mindre overnattingssteder, frisørsalonger, bensinstasjoner, restaurant med flere.

Birkenes næringsforum

Birkenes Næringsforum, som ble etablert i 1992, bidrar til god kontakt og godt samarbeid mellom vårt lokale næringsliv og den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Næringsforumet er registrert i Brønnøysundregisteret – org. nr. 986 328 149 – som en forening.

Birkenes Næringsforum er organisert slik at industrien har to av styremedlemmene, sentrumsforeningen, primærnæringene og håndverkerforeningen har én styrerepresentant hver – og altså to fra kommunen. Sekretariatet ivaretas av næringskonsulenten i kommunen.

 

Aktiviteten i næringsforumet består av medlemsmøter, frokostmøter og selvsagt jevnlige styremøter. I møtene behandles saker av felles interesse for næringslivet og kommunen, i tillegg til at det er faglige innspill i både medlemsmøtene og frokostmøtene, som gjerne avholdes ute hos de enkelte medlemsbedriftene.

Tveide næringspark

Her kommer info om Tveide næringspark.

Strategisk næringsplan

Handlingsplan Birkenes

Regionalt næringsfond

Birkenes kommune opprettet i 2008 et regionalt næringsfond sammen med Lillesand kommune, Iveland kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Fondet har cirka 600.000 kroner til disposisjon hvert år. Her kan lokale gründere og næringsdrivende søke om støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter. Virksomheter som styrker sysselsetting av kvinner skal prioriteres. Det kan gis inntil 200.000 kroner i støtte.

Kontaktperson og næringsansvarlig i Birkenes kommune er eiendomsforvalter Ronny André Eikerol

E-post: ronny.andre.eikerol@birkenes.kommune.no

Tlf.: 912 43 356

Vedtekter og søknadsportal finner du på regionalforvaltning.no

NB! Neste møte i det regionale næringsfondet er 7. juni 2022. Søknader som ønskes behandlet der bør sendes inn via portalen senest 20. mai 2022.