Før du bygger

Innhold

Alle arealer i kommunen er omfattet av en arealplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Før du bygger må du sjekke hva som gjelder i ditt område. Når du har funnet ut hvilke planer som gjelder, må du sjekke om du må søke om byggetillatelse.

Planer

Kommuneplanen er en overordnet plan som gjelder for hele kommunens areal og bestemmer hva de ulike delene av kommunen skal brukes til. Plan blir vedtatt av kommunestyret. Ved revidering av kommuneplanen kan du komme med innspill til endringer. 

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og planbestemmelser. 

Gjelder en avgrenset del av kommunen. Den kan være gammel eller ny. En reguleringsplan gjelder til den blir opphevet, uansett hvor gammel den er. 

Ny plan gjelder foran gammel plan hvis planene har ulike bestemmelser. (Plan- og bygningsloven § 1-5. Virkninger av planer)

For alle andre planer gjelder denne rekkefølgen:

  1. Reguleringsplan
  2. Kommuneplan