Oppmåling

Innhold

Birkenes og Lillesand kommuner har med virkning fra 01.09.2015 inngått samarbeid om en rekke tekniske tjenester. Oppmålingstjenesten er en av disse, lokalisert i kommunehuset på Birkeland. Kommunene har fortsatt hver sin byggesaksavdeling, lokalisert i Lillesand og på Birkeland som før. Spørsmål knyttet til en delingssøknad rettes til den respektive byggesaksavdelingen, som behandler søknaden. Spørsmål etter at delingstillatelse er gitt, rettes til oppmålingsavdelingen i Birkenes, som gjennomfører vedtaket.

Oppmålingsavdelingen har ansvar for blant annet:

  • opprettelse av nye eiendommer
  • oppdatering av kart- og matrikkeldata
  • tildeling av adresser
  • seksjoneringer

Søknadspliktige tiltak 

Dette er tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven og evt. etter jordloven, før oppmålingsavdelingen kan gjennomføre oppmålingsforretning. Søknaden med vedlegg, og rekvisisjonen, signeres av hjemmelshaver(e), og sendes kommunen der eiendommen(e) ligger. Den blir behandlet av byggesaksavdelingen i den enkelte kommune. Oppmålingsavdelingen får oversendt vedtaket fra byggesaksavdelingen.

Når tillatelse/vedtak foreligger, sender oppmålingsavdelingen ut varsel om oppmålingsforretning, og foretar grensemerking og oppmåling i marka med berørte parter til stede. Den nye eiendommen føres deretter i matrikkelkartet. Det er partenes ansvar å sørge for at ny eier blir registrert som hjemmelshaver. Dette skjer ved tinglysing av skjøte. Dersom fradelt areal er tilleggsareal til en annen eiendom, skal saken avsluttes ved at eiendommene sammenslås (se mer om sammenslåing nedenfor).

Søknadsskjema

Nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Krav om matrikulering - søknadspliktige tiltak (kartverket.no) 

Kart Birkenes og Lillesand

Dette gjelder overføring av areal mellom eiendommer uten å gå veien om fradeling, overskjøting og sammenslåing. Sakstypen kan anvendes på tilleggsareal, men presenterer  ingen snarvei til målet, da kriteriene for å få tinglyst uansett er de samme.

Søknadsskjema

Nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Krav om matrikulering - søknadspliktige tiltak (kartverket.no) 

Kart Birkenes og Lillesand

Ikke søknadspliktige tiltak

Dette er tiltak som ikke krever tillatelse, og som derfor ikke skal behandles av byggesaksavdelingen. Rekvisisjonen sendes direkte til Birkenes kommune, og oppmålingsavdelingen gjennomfører oppmålingsforretning på samme måte som for søknadspliktige tiltak. De mest vanlige sakstypene er listet opp nedenfor.

Fram til 1980 ble nye tomter utenfor tettbebygde strøk opprettet ved skylddelingsforretning. Denne har en grensebeskrivelse (tekst), uten tilknytning til noe kart. Det finns derfor mange eiendommer som er dårlig eller feil gjengitt i kartet, og noen mangler helt. En klarlegging av eiendomsgrensene vil ha skylddelingsforretningens grensebeskrivelse som utgangspunkt.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning, ikke søknadspliktige tiltak

Kart Birkenes og Lillesand

Eiendommer opprettet etter 1980 er normalt målt i marka med kikkert eller GPS. Eldre eiendommer kan også ha nøyaktig kartfestede grenser etter tidligere gjennomført oppmåling. Grensepunktenes plassering kan for slike eiendommer normalt påvises uavhengig av om grensemerkene fortsatt står i marka.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning, ikke søknadspliktige tiltak

Kart Birkenes og Lillesand

Hovedregelen er at arealet som skal justeres må være mindre enn 5 % av den minste eiendommens areal, og maks 500 m2. Verdien av arealet må være mindre enn folketrygdens grunnbeløp. En grensejustering skal ikke tinglyses, og areal- og verdigrensene er satt blant annet for å ivareta evnt. kreditorers interesser. Oppmålingsforretningen blir gjennomført som vanlig, med varsling og gjennomføring i marka med berørte grunneiere til stede.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning, ikke søknadspliktige tiltak

Kart Birkenes og Lillesand

Krav om sammenslåing av to eller flere eiendommer sendes Birkenes kommune på eget skjema. Eiendommene som skal sammenslås må ha samme hjemmelsforhold, og ikke ha pengeheftelser som fører til prioritetskollisjon. Det anbefales å ta kontakt med aktuell bank for å få nærmere opplysninger om dette. Der det er opprettet en ny eiendom som tilleggsareal til en annen eiendom, vil en gjennomgang av dette alltid være nødvendig. Hovedregelen er ellers at eiendommer som sammenslås skal utgjøre et sammenhengende areal. Det er kommunen som besørger tinglysing av sammenslåingen. Dette blir ikke fakturert.

Krav om sammenslåing

Seksjonering og reseksjonering

Dette fagfeltet går inn under felles tekniske tjenester for Lillesand og Birkenes kommune. Dvs at spørsmål og søknad om seksjonering/reseksjonering for saker i begge disse kommunene rettes til Birkenes kommune.

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom. Ordningen er vanlig i bygninger som har flere leiligheter, og eventuelt kontorer eller butikklokaler. Eieren av eierseksjonen har eksklusiv bruksrett til sin leilighet/bruksenhet, og er samtidig sameier med en brøk av hele eiendommen.

En seksjonering er søknad om å dele opp et bygg/en eiendom på en slik måte som nevnt ovenfor.

Ved søknad som gjelder boligseksjon, har søkeren bare krav på tillatelse dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven. Denne bestemmelsen ble innført ved lovendring 01.01.2018.  

Å reseksjonere er når du formelt og juridisk omgjør en allerede seksjonert eiendom.

Hvis seksjoner skal ha varig og eksklusiv bruksrett for deler av utearealet på eiendommen, må søker også levere inn Rekvisisjon av oppmålingsforretning – og krysse av for Uteareal til eierseksjon.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

En slik oppmålingsforretning over uteareal utløser et oppmålingsgebyr, i tillegg til gebyret for selve seksjoneringen. Arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, skal seksjoneres til fellesareal.

Seksjoneringssaker behandles av kommunen, og blir deretter tinglyst.

Her er link til regjeringens side hvor du finner standardiserte søknadsskjemaer og utfyllingsveiledninger.

Her er link til Kartverkets hjemmeside, hvor det er ytterligere informajson om temaet.

Oppmålingsforretning for uteareal til eierseksjon

En oppmålingsforretning går ut på å «klarleggje og beskrive grenser og rettar til fast eigedom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring». En slik oppmålingsforretning avholdes vanligvis i marka. Vi måler uteareal inntil bygg og eventuelt naboeiendommer, og merker avgrensning av de ulike utearealene i marka.

Hvis ikke bygg eller grunnmur er satt opp, er det trolig ikke hensiktsmessig å avholde oppmålingsforretning i marka. I så fall er det to mulige løsninger:

  • Kommunen må få oversendt dokumentasjon for planlagte/beregnede koordinater for utearealene. Se kravspesifikasjon nedenfor.
  • Eller vi venter med å seksjonere og gjennomføre oppmålingsforretning til i alle fall grunnmuren er oppe.

Det som kan være en ulempe hvis man bruker de planlagte koordinatene, er at grensene for utearealene til de ulike seksjonene låses ut fra planlagt plassering. Hvis det viser seg at bygget forskyves noe, vil grensene «ikke passe helt» i forhold til bygget.

Merking og måling er altså ikke nødvendig når uteareal til eierseksjon er entydig fastlagt med koordinater. Kravspesifikasjon for overlevering av slike koordinater ser dere nedenfor.  Hvis eksklusivt uteareal til en seksjon ligger inntil en naboeiendom hvor grensen ikke er nøyaktig fastsatt (innmålt), må grensen mot naboeiendom fastsettes i marka.

Kravspesifikasjon m.m. ved oversendelse av planlagte/beregnede koordinater for uteareal 

Retting av feil i matrikkelkartet

Det er ulike grunner til at det er feil og mangler i matrikkelkartet (eiendomskartet), se f. eks. ovenfor under "klarlegging av eksisterende grenser". Feil kan i en del tilfeller rettes i kartet uten at det gjennomføres oppmålingsforretning. Berørte grunneiere signerer da på en enighetsprotokoll, som sendes Birkenes kommune. Lever protokollen sammen med et kartvedlegg med entydig markering av hva som skal rettes, og dokumentasjon i form av f. eks en skylddelingsforretning. Oppmålingsavdelingen kan da foreta retting i kartet rett på skjerm. Kvaliteten på slike grenser blir selvsagt kodet svært lavt sammenlignet med innmålte grenser, og arbeidet faktureres ikke.

Enighetsprotokoll

Kart Birkenes

Kart Lillesand

Priser for oppmålingssaker

Oppmålingsgebyrer Birkenes 2024

Seksjoneringsgebyrer Birkenes 2024

Oppmålingsgebyrer Lillesand 2024

Seksjoneringsgebyrer Lillesand 2024

Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema