Tilsyn

Innhold

Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at reglene innenfor plan, bygg og eiendom blir fulgt. Birkenes kommune gjennomfører derfor ulike typer tilsyn. Dersom det blir registrert avvik, skal avvikene rettes.

Hva er tilsyn?

Tilsyn er en undersøkelse innenfor offentlig forvaltning som ser etter at lov- og regelverket blir overholdt. For tilsyn i byggesaker er det plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter som gjelder. Tilsyn er avgrenset til konkrete byggetiltak, både omsøkte og ikke omsøkte tiltak. 

Kommunen skal påse at tiltak oppføres med god kvalitet. Vi skal påse at aktørene i byggetiltaket har riktig kompetanse og gjennomfører sine oppgaver i henhold til den erklærte ansvarsretten.

Retting

Ved alvorlige avvik, skal avviket rettes. Normalt vil et avvik rettes ved at det tilbakeføres eller at det søkes om tiltaket i ettertid dersom nødvendige tillatelser mangler. Dersom det ikke lykkes med å få de nødvendige tillatelser, vil kommunen kunne gi pålegg om retting.