Slik søker du

Innhold

Når du skal sende inn en byggesøknad, er det viktig at vi får all informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriften SAK10 § 5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Vi trenger ikke sjekke/kontrollere søknaden før den sendes inn. Når vi behandler søknaden, kontakter vi deg dersom vi oppdager feil eller mangler ved søknaden.

Situasjonsplan

Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til nabogrense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning(er). Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Eksempler på situasjonskart og situasjonsplan

Tegninger

I mange byggesøknader må det legges ved tegninger av det du skal bygge. Tegningene må være i målestokk og målsatte. Du trenger vanligvis:

  • Plantegninger (oppgi hvor store rommene er og hva du skal bruke de til)
  • Snittegninger (må vise snittet på bygningen både på langs og på tvers, og du må angi høyde på etasjene)
  • Fasadetegninger (må vise alle sider av bygningen, og terrenget rundt bygningen både før og etter endringen)

Skal du bruksendre boligen din, kan du ta kontakt med kommunen og be om de siste godkjente plan-, snitt- og fasadetegninger for bygningen din. Bruk disse som utgangspunkt når du skal tegne og beskrive endringene du vil søke om. Du må legge ved:

  • Plantegning for etasjen som bruksendringen gjelder. Tegningen må vise hvilke rom du vil endre, hva du skal bruke rommene til og hvor store disse rommene er.
  • Snittegning av rommet/rommene du skal endre. Snittet skal vise romhøyden og eventuelt plassering av vindu i yttervegg.
  • Dersom det blir synlige endringer på utsiden, må du legge ved fasadetegninger av fasadene som blir endret. Dette gjelder for eksempel hvis du skal sette inn eller fjerne vinduer eller dører.

Eksempler på hvordan de ulike tegningene kan se ut

Nabovarsel

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboene. Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine merknader til deg.

Mer om nabovarsel

Dispensasjonssøknad

Søknad om dispensasjon kan enten sendes inn i forkant av byggesøknaden eller sammen med byggesøknaden. Husk at dersom du sender inn dispensasjonssøknaden i forkant av byggesøknaden, må dispensasjonssøknaden nabovarsles.

Vi oppfordrer til å bruke følgende skjema for søknad om dispensasjon (uavhengig av om det søkes om tillatelse med eller uten ansvarsrett). Her ligger det også veiledning om hva det kan søkes dispensasjon fra og hva dispensasjonssøknaden skal inneholde.

Skjema for dispensasjonssøknad

Mer om dispensasjonssøknad

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

På Direktoratet for byggkvalitets nettsider finner du enklere skjema for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter.

Sende inn søknad selv (søknad uten ansvarsrett)

Vanlige søknadsskjema for tiltak uten ansvarsrett (dvs. du kan søke selv):

Vi anbefaler at du skriver et kort følgebrev der du forklarer hva du skal gjøre.

Søknad med ansvarlig søker (søknad med ansvarsrett)

Dersom det du skal bygge krever et profesjonelt foretak til å søke, er det ansvarlig søker som er ansvarlig for utfylling av søknadsskjema og å sende søknaden inn til kommunen.

 

Det kan søkes om ett-trinns eller to-trinns søknad:

  • Ett-trinnssøknader egner seg i forutsigbare tiltak der det er stort sannsynlighet for at vi kommer til å gi en godkjenning. Vanligvis innebærer dette tiltak som holder seg innenfor byggegrenser, ikke krever dispensasjoner og uten nabomerknader. I ett-trinnssøknader har du avklart hvem som skal gjøre hva og hentet inn nødvendige ansvarserklæringer før du søknaden.

 

  • Totrinnssøknader anbefales ved dispensasjoner eller hvis du ikke har avklart hvem som skal gjøre deler av arbeidet. Søknaden deles da opp i rammesøknad og søknad om igangsettingstillatelse. I rammesøknaden godkjenner vi de ytre rammene, f.eks. plassering utenfor byggegrense, utforming osv. Vi stiller da ofte krav som må oppfylles før neste trinn (igangsettelsessøknaden).

Alle søknadsskjema finnes på direktoratet for byggkvalitets nettsider.

 

Vi anbefaler at du skriver et kort følgebrev der du forklarer hva du skal gjøre.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden kan sendes til Birkenes kommune på følgende måter: