Skal naboen bygge, rive eller endre?

Innhold

Hvilke rettigheter har du i forhold til naboen?

Hva er et nabovarsel?

Når det skal varsles, hva et varsel skal inneholde, hvem som skal varsles og hvordan det skal varsles?

Informasjon om nabovarsel

Merknader til nabovarsel

Du kan komme med merknader hvis du føler at tiltaket påvirker deg negativt. Naboen kommer da med et tilsvar som legges ved byggesøknaden.

Merknader sendes til kontaktperson for tiltaket (ofte ansvarlig søker eller tiltakshaver) innen 14 dager etter at varslet er sendt ut.

Husk at merknader til nabovarsel ikke er en klage. Unngå derfor å bruke ordlyden «Klage på tiltak» når du skriver en merknad. Alle merknader publiseres på kommunens postliste når byggesøknaden sendes inn, så unngå sensitiv informasjon.

I merknaden bør du skrive hvilke merknader du har til tiltaket og ulemper tiltaket gir deg som nabo (for eksempel lys, lyd, innsyn, utsyn, etc.). Personlige uenigheter mellom deg og naboen er ikke relevant i byggesaken.

Dersom du har sendt inn merknad, vil du motta kopi av vedtaket. Som nabo har du rett til å klage på vedtaket innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket.

Avstand til nabogrense

Avstandsbestemmelser følger av plan- og bygningsloven § 29-4. Generelt skal tiltak plasseres med en avstand fra nabogrensen som tilsvarer byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverket plasseres nærmere nabogrensen dersom:

  • eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke

eller

  • det skal oppføres garasje, uthus eller lignende mindre tiltak.

Skjema for nabosamtykke (avstandserklæring)