Klage

Innhold

Vedtak i byggesak eller delesak kan påklages. Det er ikke gebyr for behandling av klager.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til den påførte adressen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp (skriv derfor dato for når vedtaket er mottatt og når klagen er sendt). Husk å tydelig markere klagen med saksnummer, adresse og/eller gårds- og bruksnummer.

Klagens innhold

Klagen må:

  • Oppgi når vedtaket ble mottatt og klagen blir sendt.
  • Være begrunnet og bør inneholde eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for kommunens vurdering.
  •  Angi hvilket vedtak det klages på.
  • Angi hvilke endringer som eventuelt ønskes.
  • Være undertegnet.

Utsatt iversetting

Selv om det er klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen, og denne beslutningen kan du ikke klage på.

Saksgang

Klager behandles politisk av planutvalget. Hvis planutvalget ikke tar klagen til følge, blir saken oversendt Statsforvalteren i Agder for endelig avgjørelse. Du vil bli underrettet om dette når saken oversendes Statsforvalteren.

Statsforvalteren avgjør om klagen skal tas til følge. Klager blir underrettet direkte om avgjørelse. Denne kan ikke påklages.