Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Innhold

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du

Søknad om ferdigattest må sendes inn av dem som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.

Søknad om ferdigattest

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Registrering av mindre tiltak som er unntatt søknadsplikt

Når du har ført opp en bygning eller et tilbygg som ikke er søknadspliktig, skal dette meldes fra om til kommune, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Skjema fra Direktoratet for byggkvalitet kan benyttes. Det må også legges ved situasjonsplan.

Meldeskjema for bygning eller tiltak uten søknadsplikt

Hva gjør jeg hvis firmaet ikke eksisterer og jeg vil ha ferdigattest?

Dersom ett eller flere foretak har gått konkurs, må nytt foretak erklære ansvar når det skal ta over. Grensesnitt mellom tidligere og nytt foretak må beskrives, slik at det klart fremgår hvor det nye foretaket overtar ansvar. Revidert gjennomføringsplan må sendes inn.

Ferdigattest for eldre bygg

Mange eldre byggverk mangler ferdigattest. Dersom boligen din ble søkt om før 1. januar 1998, skal kommunen ikke lenger utstede ferdigattest.

 

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

 

a) Ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) Kun gjenstående forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om midlertidig ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeid er av en slik karakter at bestemmelsen kan brukes.