Aktuelt

Innhold

Bruksendring fra hytte til bolig

Ønsker du å gjøre hytte/fritidsbolig om til helårsbolig, må du søke om bruksendring.

Bygningen må gjennomgås av et ansvarlig foretak ettersom det er andre tekniske krav til en bolig enn en fritidsbolig. Søknadsskjema finnes under søknad med ansvarlig søker.

En bruksendring kan i tillegg være avhengig av dispensasjon, for eksempel hvis boligformålet ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan. Under Hvilke planer gjelder for min eiendom? kan du sjekke hvilke planer som gjelder for din eiendom og hva eiendommen er avsatt/regulert til. Oransje farge i plankartet betyr fritidsbolig og krever ikke dispensasjon. Gul (bolig) eller grønn (landbruk eller friområder) krever dispensasjon. Mer informasjon om dispensasjon finnes under Dispensasjon.

Bruksendring av rom

Skal du bruke deler av bygget til noe annet enn det er godkjent til? Vil du for eksempel gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Da må du søke om bruksendring.

Hva er en bruksendring?

Direktoratet for byggkvalitet har lagd en fin veileder som hjelper deg videre. Her er det også lenke til riktig søknadsskjema.

Start veiviseren

Solceller

Søknadspliktig?

Solcelleanlegg er i utgangspunktet søknadspliktig (jf. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav c eller f). Dette gjelder uavhengig av om anlegget er frittliggende eller om det plasseres på hustak.

I noen tilfeller kan solceller oppføres uten søknad dersom anlegget ikke:

  • Går over flere bruksenheter/brannceller.
  • Endrer fasadens karakter vesentlig.
  • Er plassert nærmere nabogrense enn 4 meter.
  • Er i konflikt med planbestemmelser i området.
  • Påvirker bærekonstruksjonen i taket.

Husk at hvis tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, er det ditt ansvar å se til at tiltaket er i tråd med andre lover og forskrifter.

Installering av solceller kan være unntatt søknadsplikt, men likevel være avhengig av dispensasjon. Eksempler som vil utløse krav om dispensasjon:

  • Etablering av solenergianlegg nærmere vassdrag enn 50 meter.
  • Etablering av solenergianlegg i LNF-områder i kommuneplanen, som ikke er til landbruksvirksomhet.
  • Etablering av solenergianlegg i områder avsatt til bevaring i reguleringsplan/kommuneplan.
Krav om ansvarlig foretak

I utgangspunktet skal det brukes et ansvarlig foretak ved søknad om søknadspliktige solenergianlegg. Større frittstående solenergianlegg som for eksempel plasseres på terreng, er søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak.

I noen tilfeller er anleggene likevel så små at det kan gis unntak fra kravet om ansvarlig foretak selv om solenergianlegget er søknadspliktig. Kommunen kan vurdere dette konkret dersom du ber om unntak fra kravet når du sender inn byggesøknaden.

I noen tilfeller vil etablering av solenergianlegg få betydning for brannsikkerheten, for eksempel i tilfeller der solenergianlegget etableres over flere boenheter samtidig. Det er da viktig at det benyttes et eller flere ansvarlige foretak ved søknad.

Konsesjon fra NVE

Større energianlegg kan omfattes av energiloven og krever konsesjon fra NVE. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Bygging i flomutsatte områder

Bygging i flomutsatte områder skal i utgangspunktet unngås. Dersom det ikke kan unngås å bygge i flomutsatte områder, skal kravene i TEK17 § 7-2 oppfylles.

For å sjekke om din eiendom kan være flomutsatt, sjekk NVEs aktsomhetskart for flom.

Fradeling

Opprettelse av ny grunneiendom er søknadspliktig (jf. plan- og bygningsloven § 20-4 d). Det må først søkes om fradeling etter plan- og bygningsloven før det avholdes en oppmålingsforretning. Gjennom oppmålingsforretningen får den nye enheten et eget gårds- og bruksnummer.

Mer informasjon om fradeling

Søknad om fradeling skal inneholde:

Når søknaden er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven, vil du bli kontaktet av oppmålingskontoret for å avtale oppmåling av nye grenser.

 

Søknad om fradeling etter jordloven

Innenfor landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) og LNF-spredt bolig- og fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, kreves delingssamtykke etter jordlova for å kunne dele fra større eller mindre deler av en landbrukseiendom. I disse tilfellene må det søkes om fradeling etter jordlova (behandles av landbruksavdelingen) før fradelingen kan behandles etter plan- og bygningsloven (behandles av byggesaksavdelingen).

Du kan lese mer om dette under overskriften "deling"  på sidene til landbruksforvaltningen i Birkenes og Lillesand kommuner.

Landbruksforvaltningen i Birkenes og Lillesand kommuner

Hva koster det?

Søknad om fradeling vil bli gebyrbelagt for både byggesaksbehandling og for oppmålingssaken.

Dersom det må søkes om fradeling etter jordlova, kommer gebyr for dette i tillegg.