Kommunale utleieboliger

Innhold

Det er et nasjonalt mål i det boligsosiale arbeidet at alle skal bo trygt og godt, og at de som har behov for det skal få hjelp til å skaffe seg varig og egnet bolig. Dette ønsker Birkenes kommune å følge opp.

Kommunen forventer at hver og en gjør en innsats for å skaffe seg bolig tilpasset den livssituasjonen de er i. De som ikke har mulighet for dette kan få hjelp av kommunen til å skaffe bolig i det private markedet, eller tildeles bolig av kommunen etter søknad.

Tildelingen av kommunale boliger gjøres av et boligutvalg med representasjon fra NAV, hjemmetjenesten, flyktningtjenesten, enhet drift og avdeling for psykisk helse og rus.

Det skilles mellom kommunale boliger og omsorgsboliger. Det er utarbeidet egne retningslinjer som legges til grunn for behandlingen av søknadene.

Du kan søke på kommunal bolig på sosialt grunnlag, dersom du er i en vanskelig livssituasjon eller er nybosatt flyktning.

Omsorgsboliger tildeles personer på grunnlag av funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, sykdom eller alder.

Det er ulike satser på husleien på de kommunale boligene og omsorgsboligene. Husleien varierer etter boligtype, størrelse, standard og beliggenhet.

Du kan redusere leieutgiftene ved å søke om bostøtte fra Husbanken. Søknadsskjema kan du laste ned fra husbanken.no, eller du kan få det hos NAV eller i kommunens servicetorg.

Søknaden fyller du ut elektronisk. Søknadsskjemaet "Leie av kommuinal bolig" finner du i Elektronisk søknadssenter på kommunens hjemmeside. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, kan du få det hos kommunens servicetorg. Det er ingen søknadsfrist, det vil si at du kan søke gjennom hele året.

NB! Søknader vil ikke bli behandlet i juli og første uke i august pga ferieavvikling.

Spørsmål om utleie av kommunale boliger kan rettes til boligkoordinator på mob. 918 65 435 eller servicetorvet på 37 28 15 00.