Kommunale utleieboliger

Innhold

Det er et nasjonalt mål i det boligsosiale arbeidet at alle skal bo trygt og godt, og at de som har behov for det skal få hjelp til å skaffe seg varig og egnet bolig. Dette ønsker Birkenes kommune å følge opp.

Kommunen forventer at hver og en gjør en innsats for å skaffe seg bolig tilpasset den livssituasjonen de er i. De som ikke har mulighet for dette kan få hjelp av kommunen til å skaffe bolig i det private markedet, eller tildeles bolig av kommunen etter søknad.

Tildelingen av kommunale boliger gjøres av et boligutvalg med representasjon fra NAV, hjemmetjenesten, flyktningtjenesten, enhet drift og avdeling for psykisk helse og rus.

Det skilles mellom kommunale boliger og omsorgsboliger. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger som legges til grunn for behandlingen av søknadene. Det finnes også egne kriterier for tildeling av heldøgns omsorgsboliger (HDO).

Du kan søke på kommunal bolig på sosialt grunnlag, dersom du er i en vanskelig livssituasjon eller er nybosatt flyktning.

Omsorgsboliger tildeles personer på grunnlag av funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, sykdom eller alder.

Det er ulike satser på husleien på de kommunale boligene og omsorgsboligene. Husleien varierer etter boligtype, størrelse, standard og beliggenhet.

Du kan redusere leieutgiftene ved å søke om bostøtte fra Husbanken. Søknadsskjema kan du laste ned fra husbanken.no, eller du kan få det hos NAV eller i kommunens servicetorg.

Kommunen vil i løpet av kort tid publisere et nytt elektronisk søknadsskjema. Inntil det er publisert, kan du skrive ut søknadsskjemaet og levere det på papir. Søknaden sendes Birkenes kommune, Postboks 115, 4760 Birkeland, eller du kan putte den i postkassa ved hovedinngangen til kommunehuset. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, kan du få det hos kommunens servicetorg. Det er ingen søknadsfrist, det vil si at du kan søke gjennom hele året.

NB! På grunn av ferieavvikling behandles ikke søknader i juli og første uka i august.

Spørsmål om utleie av kommunale boliger kan rettes til boligkoordinator på mob. 958 81 703 eller servicetorvet på 37 28 15 00.