Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatt bidrar til at kommunen kan skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring over.

Det er kommunestyret i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt. I Norge har det vært utskrevet slik skatt i over 100 år.
 
I Birkenes har kommunestyret bestemt at det skal skrives ut eiendomsskatt på eiendommer i hele kommunen fra og med 2014. I 2024 skal næringseiendommer betale 7 promille av eiendomsskattetaksten. Boliger, våningshus og fritidseiendommer skal betale 2,9 promille av taksten, minus et bunnfradrag på kr 50 000,- per boenhet.

Kommunestyret har vedtatt å kontorjustere eindomsskattesatsene for eiendommer som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag med 10% for 2024.

Taksering av eiendommer

For boliger tar kommunen utgangspunkt i ligningsmyndighetenes formuesgrunnlag. Boligene trenger derfor ikke å bli taksert av kommunen.

Næringseiendommer, fritidseiendommer, våningshus og enkelte boliger som ikke har formuesgrunnlag, vil kommunen taksere på vanlig måte. 

Retningslinjer for eiendomsskatt i Birkenes kommune

Besiktigelse

Hvert år takseres/omtakseres nye/endrede eiendommer. Et viktig element i takseringsprosessen er besiktigelse av hver enkelt eiendom. Besiktigelsen, som er en utvendig besiktigelse, vil skje i perioden november til januar.

Du trenger ikke være til stede når eiendommen din besiktiges. Dersom du av ulike grunner ønsker å være tilstede, eller komme med innspill til besiktigelsen, må du gi oss melding om dette. Bruk gjerne e-post. Husk å oppgi telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt for besiktigelse.

Spørsmål eller innspill til besiktigelsen kan rettes til:

  • Birkenes kommune, servicetorvet, tlf. 37 28 15 00 mellom kl. 09.00 og kl.15.00
  • Epost: postmottak@birkenes.kommune.no
  • Post: Birkenes kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 115, 4795 Birkeland

Mer informasjon

I månedsskiftet februar/mars vil hver enkelt eiendomsskattebetaler motta en skatteseddel som gir informasjon om skatt og takst.

På skatteseddelen gis det også informasjon om hvordan man eventuelt kan klage på taksten som er satt. Fristen for å klage på taksten er 6 uker etter at skatteseddelen er sendt. Du kan regne 6 uker fra 28. februar

Link til Skatteetatens sider om eiendomsskatt og klage på eiendomsskatt

Offentlig ettersyn

Samtidig som kommunen sender ut skatteseddel til eiendomsskattebetalerne, vil alle takster bli lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker. Servicetorvet vil da være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål om takst eller skatt.

Vil du vite mer?

Hvilke eiendommer får fritak fra eiendomsskatt?

Hjemmelen til å gi fritak er §5 og §7 i eiendomsskatteloven. Kommunestyret har besluttet å gjøre gjeldende §7a og §7c i loven. I henhold til §7c gir kommunestyret nye boliger og våningshus fritak fra eiendomsskatt i ett år etter ferdigstillelse.

Hva er et bunnfradrag?

Eiendomsskattelovens § 11 sier: ”Eigedomsskatten skal vera minst kr 1 og ikkje meir enn kr 7 for kvar kr 1 000 av takstverdet. For bustader og fritidsbustader kan eigedomsskatten likevel ikkje vera meir enn kr 4 for kvar kr 1 000 av takstverdet. Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd”. Bunnfradraget er et fast kronebeløp som trekkes fra taksten på boliger og fritidseiendommer. Birkenes kommunestyre har fastsatt et bunnfradrag på 50.000 kroner for 2024. Dersom en boligeiendom har to godkjente, selvstendige boligenheter, vil eiendommen få to bunnfradrag.

Hvordan bestemmes formuesgrunnlaget? 

Birkenes kommune bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten. Dersom du mener at grunnlaget er feil, kan du selv endre dette ved å endre i skattemeldingen. Det er ikke lenger nødvendig å klage til Skatteetaten.

Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår (boligverdi), eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt. 

Les mer på skatteetatens sider

Skal taksten gjenspeile markedsverdi?

Ja.

Trenger vi å delta i besiktigelsen?

Nei, dersom du har noe du ønsker å informere om, kontakt kommunen.

postmottak@birkenes.kommune.no

Hvordan klager man på takster kommunen har satt?

Du vil få skatteseddel i månedsskiftet februar/mars som forteller hvordan taksten er beregnet, hvordan du eventuelt kan klage, og hvilken frist det er for å sende inn klage.

Kan man søke fritak for eiendomsskatt?

Privatpersoner og næringsdrivende kan ikke søke generelt fritak for eiendomsskatt. Det finnes noen få unntak, f. eks brann.

Stiftelser og ideelle organisasjoner m.fl. kan søke fritak, jfr. eiendomsskatteloven §7a.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt, eiendomsskatteloven § 7a