Feiing og brannvern

Innhold

Det er Kristiansandsregionen Brann og Redning som har hovedansvaret for brannberedskap og feiing i Birkenes kommune.

Ved øyeblikkelig hjelp ring tlf. 110

Kontaktinformasjon

 • Kristiansandsregionen Brann og Redning tlf: 478 14 000
 • www.kbr.no

Feiing

Feiervesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Tilsyn og feiing utføres etter en fast plan for regionen og den enkelte skorstein blir feid minimum hvert åttende år, eller etter behov. Behovet for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Hvis du lurer på:

 • når det ble feiet sist?
 • når skal det feies neste gang?
 • om har det blitt feid?
 • når det er tid for tilsyn/om det har vært tilsyn?

Sjekk din eiendom her 

(Framgangsmåte: Logg inn > Velg din eiendom > Trykk på Brannforebygging > Trykk på Bruksenhet)

Du kan også ringe Kristiansandsregionen Brann og Redning på tlf: 478 14 000.

Feiing og tilsyn av fritidseiendom

Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging har endret dette kravet og det betyr at kommunene nå er pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på lik linje som i boliger.

Krav om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger ble innført i 2016. Arbeidet med å planlegge, registrere og sette dette i system startet samme år. Den praktiske delen (utførelsen) startet i 2019.

Feie- og tilsynsgebyret er fordelt på alle boliger som har fyringsanlegg, inkludert fritidsboliger. Gebyret kreves inn på årlig basis, uavhengig hvilket år arbeidet blir utført i. Dette gjøres for å fordele kostnaden over flere år, i stedet for at man får en større regning etter hvert besøk.

Du kan lese mer her

Gebyr

Fra 1. januar 2016 har KBR overtatt gebyransvaret også. Det betyr at alle spørsmål om feiing og feiegebyr skal rettes til KBR.

Forskrift – feie- og tilsynsgebyret

Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot all bruk av ild i skog og utmark.

Fyrverkeri

Det kreves tillatelse til å drive med handel og oppbevaring av fyrverkeri. Søknad sendes Kristiansand Brann og Redning (KBR). Søknadsskjema -avbrenning pyroteknisk vare

Nytt ildsted

Nye rentbrennende ovner gir 30 - 50 % mer varme enn gamle ovner og de forurenser mye mindre. Som huseier er du pliktig til å melde i fra til kommunen når ildstedet er installert.

Ildsted: melding og kontrollerklæring

Røykvarsler

Husk å sjekke røykvarsler og slukkeutstyr en gang i måneden

Oppbevaring av brannfarlig vare

Brannfarlig vare (gass og væsker): Ved oppbevaring av gass og/ eller væsker over en viss mengde, må det søkes om tillatelse.

 • GASS - over 55 l.(2,11 kilos beholdere) må det søkes tillatelse. Skal aldri oppbevares i kjeller eller på loft.
 • A-væske - over 5 l. må det søkes tillatelse. Skal ikke oppbevares på loft.
 • B-væske (eks: white spirit, parafin) - over 50 l. må det søkes tillatelse.
 • C-væske (eks: fyringsolje) - over 200 l. må det søkes tillatelse.

Mer informasjon kan du finne på KBR sin nettside. 

Sjekkliste før fyringssesongen

 • kontroller ovnen for sprekker og defekter
 • fyr med tørr ved - det gir høyt varmeutbytte, lite sot i skorsteinen og er mer miljøvennlig
 • ha god trekk
 • åpne alle trekkventiler ved opptennning
 • ved hyppig ilegg av små mengder brensel unngår du kraftig fyring som kan skade ovn og skorstein
 • bruk aldri bensin, parafin eller brannfarlige væsker til opptenning. Utetthet mellom pipe og onvsrør kan gi gnister
 • lekkasjer fra oljerør og kraner er lettantennelig og vanskelig å slukke
 • dersom treverk rundt ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy
 • peisspjeld må ikke stenges hvis det fyres
 • oppdager du sotbrann, streng straks alle ventiler og luker til skorsteinen og ring brannvesenet tlf 110