Vedtatte planer

Innhold

forsider til planer

Reguleringsendring for områdereguleringsplan Birkeland sør 2

Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering for Birkeland Sør 1

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering Natveitlia i Birkenes kommune

Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn 

Varsel om detaljregulering for idrettsplassen, Grødebekken, Havane og Uldal fabrikker

Detaljregulering for Rv 41, Gauslå kleiver

Detaljregulering for massetak, del av Høygilts Moner gnr. 14 bnr. 2

Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan, del av Høigilts moner

Arbeid med ny kommuneplan i Birkenes

Detaljregulering for del av Hauane

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Birkeland Sør 2

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Birkeland Sør 1

Varsel om oppstart av planarbeid, Rv. 41 Gauslå kleiver – reguleringsplan

Høring: Detaljregulering for del av Bufjell, Mollestad gnr. 36 bnr. 1

Detaljregulering for Natveitlia – høring og offentlig ettersyn

Høring og offentlig ettersyn- Kommuneplanens arealdel 2019-2031

Ny høring: Områderegulering for Birkeland sør 1

Høring og offentlig ettersyn: Temaplan for kulturminner i Birkenes 2020-2028

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering for idrettsplassen, Grødebekken og Uldal fabrikker

Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Engesland

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Ny detaljregulering Tveide næringspark

Melding om oppstart av detaljregulering for Senumstad bru

Områderegulering for Birkeland Sør 2 – høringsforslag

Høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for Engesland 

Offentlig ettersyn – forslag til detaljregulering for Senumstad bru

Reguleringsplan for idrettsplassen, Grødebekken og Uldal fabrikker

Områderegulering Engesland sentrum

Områdereguleringsplan Birkeland sør 2

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024

Endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Birkeland – Birkenes kirke

Detaljregulering Natveitlia

Områdereguleringsplan Birkeland sør 1

Barnehageplan 2014-2018

Handlingsplan for Birkenesskolen 2014-2018

Handlingsplan Vold i nære relasjoner

Omsorgsplan 2011-2030 for Birkenes kommune

Rusmiddelpolistisk handlingsplan 2013-2017

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017