Revisjon av kommuneplan

Innhold

Revisjon kommuneplanens samfunnsdel - varsel om oppstart 

Kommunestyret i Birkenes vedtok i møte den 08.11.2023 (arkivsak 22/2253), å varsle oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, i tråd med plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12. Samtidig ble forslag til planprogram, med en vurdering av behov til kommunal planstrategi, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. §§ 4-1, 5-2 og 11-13.  

Dokumentet er en kortfattet sammenstilling og situasjonsbeskrivelse av viktige utviklingstrekk og problemstillinger for Birkenessamfunnet. Det er disse utviklingstrekkene hvor det anses behov for videre utredninger i planarbeidet. Det kan være ulike syn på hva som er viktige utviklingstrekk, og derfor skal innspill fra befolkning, næringsliv, organisasjoner og andre myndigheter, bidra til å gi et godt bilde. Det er derfor dette dokumentet legges på høring og til offentlig ettersyn.

Hva er et planprogram? 

Planprogrammet kalles gjerne «planen for planen» og skal vise en retning for arbeidet. Planprogrammet sier blant annet noe om tematikk, formål, opplegg for medvirkning og tidsfrister. Det må ikke blandes med selve planforslaget. Et konkret planforslag vil utarbeides i løpet av 2024.

Hvordan kan jeg komme med innspill?

Hvis du har innspill til forslag til planprogram, kan du benytte både fysiske og digitale måter. Brev kan avleveres på kommunehuset eller sendes til kommunens postmottak. Hvis du vil sende innspillet digitalt, sendes det til postmottak@birkenes.kommune.no

Du må gjerne merke innspillet med «kommuneplanens samfunnsdel».

Hvor er dokumentet tilgjengelig for å lese? 

Dokumentet ligger som en PDF-fil på denne siden. Det er også tilgjengelig for gjennomlesing på kommunens servicetorg, på kommunehuset. Har du utfordringer med å finne dokumentet kan du ta kontakt med kommunens sentralbord.

Frist for å komme med innspill er satt til 22. mars 2024. 
Har du spørsmål kan du ta kontakt på 37 28 15 00 eller postmottak@birkenes.kommune.no 
Forslag til planprogram for samfunnsdelen

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Kommuneplanens arealdel 2023-2035 er nå på høring. Høringsfrist er 12.09.2023. Formålet med revisjonen av kommuneplanens arealdel er å legge til rette for nye næringsområde.

Høringsfrist 12.09.2023

Kommunestyret i Birkenes har den 25.05.2023 (sak 040/23) vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 på høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Saksfremstilling

Plankart alternativ 1

Plankart alternativ 2

Bestemmelser

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram, kommuneplanens samfunnsdel og regionale og nasjonale føringer. Forslaget er oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Hovedfokuset i denne revisjonen har vært å tilrettelegge for nye næringsområder i kommunen. Det er også gjort noen andre justeringer i plankartet. Alle endringene er beskrevet i planbeskrivelsen.

Planforslaget som legges ut på høring forelegges i to alternativer. Alternativene handler om størrelsen og avgrensning av område IN-1) Tveide næringspark sør; alternativ 1 er det opprinnelige innspillet og alternativ 2 er en nedskalering i omfang og størrelse. De to alternativene er omtalt i planbeskrivelsen og vist ved to plankart. Bestemmelsene er like for begge forslagene. Birkenes kommune ønsker å legge begge forslagene ut på høring for å få innspill, før det tas en avgjørelse på hvilket av forslagene som skal legges.

Følgende nye områder foreslås tatt inn:

  • IR-2) Øynaheia
  • BA-1) Stemmelona
  • N-1) Tveide næringspark sør
  • IN-2) Birkeland sentrum nord
  • KO-1) Rugsland
  • KO-2) Holmegårdsheia

Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Vær tydelig på hvilke områder du har merknad til. Det er ikke anledning til å komme med nye forslag til områder eller andre endringer av kommuneplanen utover de nye områdene som foreslås tatt inn.

Frist for å komme med merknader er 12.09.2023. Merknaden skal sendes skriftlig til kommunen på en av følgende måter:

Innsendelsen merkes med «Kommuneplanens arealdel 2023-2035» og saksnr. 20/3618.

Merknader og innspill vil ikke få svar direkte, men vil bli tatt med i kommunens behandling av kommuneplanens arealdel videre.

Har du spørsmål, kan ta kontakt på tlf. 37 28 15 00 eller postmottak@birkenes.kommune.no.