Planforslag og planendringer

Innhold

Planforslag eller planendring 

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endringer i eksisterende reguleringsplaner. Alle forslagene skal utarbeides av fagkyndige.

Hvis det er mye som er uklart før du starter arbeidet med en reguleringsplan, kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før du bestiller oppstartsmøtet. 

Bestill oppstartmøte

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et oppstartsmøte med oss. I oppstartsmøtet går vi gjennom overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen.

Du må være fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid for å bestille et oppstartsmøte.

For at vi skal forberede oss best mulig til oppstartsmøtet vil vi gjerne ha noe informasjon om reguleringsplanarbeidet du skal i gang med. Det kan være en beskrivelse av forslaget, enkel stedsanalyse eller skisser av hovedgrepene i forslaget.

Etter oppstartsmøtet skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet og varsle berørte offentlige organer og andre interesserte.

Hvis du må lage planprogram vil du få beskjed om dette i oppstartsmøtet. Planprogrammet skal sendes på offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring og varsling av oppstart.

Du må kunngjøre oppstart av planarbeidet elektronisk og i minst én papiravis.

Du må varsle om oppstart av planarbeidet direkte til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.

Varslingsmaterialet skal gi mottakerne et godt grunnlag for å uttale seg. Du skal redegjøre kort for forslaget og hvilke konsekvenser det kan få for omgivelsene. Legg ved kart og gjerne illustrasjoner.

Du kan lese om lovgrunnlaget i Plan- og bygningsloven (Lovdata): pbl § 5-1 og pbl § 12-8.

Vi går igjennom de offentlige myndighetene og interessene som bør varsles i oppstartmøtet. I tillegg skal alle berørte i område (for eksempel grunneiere, velforeninger osv. varsles).

Etter kunngjøring og varsling skal du utarbeide et planforslag, enten en ny reguleringsplan, eller endring av eksisterende plan.

Ta kontakt med kommunen enten på e-post eller kontakt servicetorget. De vil kunne gi deg informasjon om hvem du skal snakke med på plan- og byggesak.

Forbered planforslaget

Utarbeid det materialet som er nødvendig for at kommunen kan legge forslag til ny plan ut på offentlig ettersyn eller varsle forslag til endring. Planforslaget skal være godt nok beskrevet og illustrert til at kommunen kan gjøre en god helhetlig faglig vurdering av forslaget og konsekvensene av det. Alle interesserte og berørte skal også kunne forstå forslaget når det varsles og er på offentlig ettersyn. 

Når du utarbeider planforslaget må du vurdere:

  • område- og prosessavklaringen
  • referatet fra oppstartsmøtet
  • forhåndsuttalelsene som har kommet inn etter kunngjøring og varsling om oppstart av planarbeid
  • forhåndsuttalelser fra eventuelle andre medvirkningstiltak

Vi anbefaler at det er en tett og god dialog mellom kommunen og forslagsstiller under utarbeidelsen slik at mest mulig er avklart til planforslaget skal behandles i Planutvalget.

Underveis i arbeidet med planforslaget tilbyr vi dialogmøter, som er møter mellom dere som fagkyndige og Plan- og bygningsetaten. Her diskuterer vi spesielt viktige temaer i plansaken. Typiske temaer kan være forhåndsuttalelser, utforming, arealbruk og utredninger.

Vedtak/stadfesting av plan

Etter at planforslaget har vært på offentlig ettersyn, skal vi vurdere bemerkningene som har kommet inn. Deretter skal dere oppdatere planforslaget slik at det blir klart for politisk behandling i kommunestyret.

I noen tilfeller kan kommuneplanens føringer være uklare. Enten når det gjelder formål eller krav til felles planlegging. Da kan det være aktuelt å holde en planforhåndskonferanse før oppstartsmøtet.

Forslagsstillere og fagkyndige kan bestille planforhåndskonferanse hvis det er behov for:

å avklare om et planinitiativ eller en prosjektidé kan behandles som en byggesak eller om det er behov for reguleringsarbeid.

en overordnet tilbakemelding på om området er egnet og på overordnet reguleringsrisiko.

En planforhåndskonferanse er en overordnet forventningsavklaring.

For å få noe ut av planforhåndskonferansen, er det viktig at du setter deg godt inn i de reguleringene og føringene som gjelder for området du vil regulere.